Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Strateginis planas

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

2017-2020 MOKSLO METŲ

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

  

TURINYS

 

I. ĮVADAS

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

2.1. Bendrosios žinios

2.2. Mokyklos kontekstinė aplinka

2.3. Situacijos analizė

III. Išorinė analizė

IV. Mokyklos veiklos analizė

4.1.Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas

4.2.Vidinė veiklos analizė

4.3.SSGG analizės suvestinė

V. Mokyklos strategija

5.1.Filosofija

5.2.Vizija

5.3.Misija

5.4.Prioritetai

VI. Strateginiai tikslai ir uždaviniai

VII. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros sistema

 

I. ĮVADAS

 

Mokyklos strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 2014-2020 metų nacionaline pažangos programa, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymais, Vilniaus „Ateities“ mokyklos nuostatais, mokyklos veiklos tyrimais – bendruomenės narių siūlymais,  tyrimų bei apklausų duomenimis, 2015 m. mokyklos veiklos išorės įvertinimo išvadomis.

 

Strateginis mokyklos planas buvo kuriamas vadovaujantis nuostata, kad strateginis valdymas ir planavimas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remdamasi mokykla laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo turimą potencialą.

 

Mokyklos strateginiame plane:

 

 • nustatyta mokyklos filosofija, misija ir vizija;
 • suformuluoti ilgalaikiai tikslai (programos);
 • numatytos priemonės, būdai tikslams pasiekti.

 

Trejiems veiklos metams parengtas strateginis planas gali būti koreguojamas kasmet. Jam įgyvendinti mokykla rengia metų veiklos planą ir mokyklos ugdymo planus dvejiems mokslo metams. Metų veiklos planas yra kuriamas atsižvelgiant į mokyklos UP, papildomas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų veiklomis, numatomomis mokslo metų eigoje. Metų veiklos planas tikslinamas, sudarant mokyklos mėnesio veiklos planus.

 

Mokyklos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta direktoriaus 2016-08-31 įsakymu Nr. V-87. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės ir bendradarbiavimo principų. Rengimo eigoje plano projektas buvo pristatomas bendruomenei, svarstytas metodinėje taryboje, mokytojų metodinėse grupėse. Galutinis plano projektas aptartas Mokytojų ir Mokyklos tarybų posėdžiuose.

 

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

 

2.1. BENDROSIOS ŽINIOS

 

Pavadinimas

Vilniaus „Ateities“ mokykla

Steigėjas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba

Teisinė forma

Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, teikiantį bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, organizuojantį tėvų prašymu vaikų priešmokyklinį ugdymą.

Teisinis statusas

Juridinis asmuo, kodas 190003666

Tipas

Pagrindinė mokykla

Paskirtis

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla. Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla.

Mokomoji kalba

Rusų

Pagrindinė veiklos rūšis

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas-85.31.10.; pradinis ugdymas, kodas 85.20.; priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Įkūrimo data

Mokyklos įsteigimo data – 1990-04-10. Įsteigta Vilniaus miesto tarybos vykdomojo komiteto potvarkiu Nr.135p „Dėl numerių suteikimo Fabijoniškių gyvenamajame rajone statomoms bendrojo lavinimo mokykloms“ (jai suteiktas Nr.63). 1998-07-15 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.225 mokyklai suteiktas pavadinimas Vilniaus „Ateities“ vidurinė mokykla. Mokykla kaip pagrindinė įsteigta 2015 m. rugsėjo 1 d., pertvarkant ją iš Vilniaus „Ateities“ vidurinės mokyklos, remiantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 1-129.

Adresas

Simono Stanevičiaus g. 98, LT – 07103, Vilnius.

Telefonai

+370 5 247 8447

Faksas

+370 5 247 8447

Elektroninis paštas

rastine@ateities.vilnius.lm.lt

 

2.2. MOKYKLOS KONTEKSTINĖ APLINKA

 

Mokyklos aptarnaujamos teritorijos – Vilniaus m. mikrorajonai: Fabijoniškės, Baltupiai, Jeruzalė, Santariškės. Yra mokinių, kurie atvyksta į mokyklą iš Vilniaus rajono gyvenviečių. Daugumos mokyklą lankančių mokinių šeimų socialinė-ekonominė padėtis yra vidutinė.

 

Fabijoniškės, Baltupiai, Jeruzalė, Santariškės – tai šiaurinė Vilniaus miesto dalis. Mikrorajonai gana skaitlingi, tačiau rusakalbių vaikų, lankančių mokyklą, nuolat mažėja. Tai vyksta dėl demografinės situacijos, šeimų emigracijos į užsienį bei vaikų išvykimo mokytis į Vilniaus m. „neišgrynintas“ gimnazijas – Vasilijaus Kačialovo, Sofijos Kovalevskajos, „Santaros“.

 

Mokykla nedideliu atstumu nutolusi nuo Akropolio prekybos ir pramogų centro, Mykolo Riomerio universiteto, Statybininkų rengimo centro, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos ir menų fakultetų, Aklųjų ir silpnaregių centro. Artimiausios bendrojo lavinimo mokyklos – Fabijoniškių vidurinė, Senamiesčio gimnazija, S. Stanevičiaus ir Baltupių progimnazijos, „Šviesos“ pradinė mokykla. Netoli mokyklos įsikūręs „Raganiukės“ teatras, veikia sporto klubas „IMPULS“, planuojamas skeitų parkas, laisvalaikio centras „7 mūzos“, 25 metrų baseino statyba. Mokyklą supa penkiaaukščiai, devynaukščiai ir šešiolikaaukščiai gyvenamieji namai, parduotuvės „IKI“, „NORFA“, „MAXIMA“, „MANDARINAS“. Mokykla yra šalia miesto žaliosios zonos, kuri panaudojama, organizuojant mokinių ugdymą už mokyklos ribų.

 

Mokyklos bendruomenė – tai ne tik rusakalbiai Vilniaus gyventojai. Mokykloje mokosi lietuviai, ukrainiečiai, baltarusiai, lenkai, romų tautybės vaikai. Daug vaikų yra iš mišrių šeimų, todėl, kaip rodo apklausos, mokykloje mokosi ne tik stačiatikių, bet ir katalikų tikėjimo vaikai.

 

Šiuo metu „Ateities“ mokykloje mokosi 624 mokiniai. Mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius – 92, socialinės rizikos šeimų – 17. Mokinių, stokojančių socialinių ir kitų įgūdžių, - virš 50. Mokykloje kasmet daugėja mokinių, atvykstančių iš užsienio šalių, skaičius.

 

2.3. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

(remiantis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2015 m. lapkričio 23-27 d. atlikto mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo medžiaga)

 

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 

 • Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis).
 • Tapatumo jausmas (1.1.3. – 4 lygis).
 • Bendruomenės santykiai (1.1.4. – 4 lygis).
 • Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 4 lygis).
 • Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiai (1.2.3. – 3 lygis).
 • Neformalusis švietimas (2.1.5. – 4 lygis).
 • Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).
 • Socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis).
 • Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 4 lygis).
 • Personalo komplektavimas ir dėmesys personalui (5.4.1., 5.4.2. – 4 lygis)

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 

1. Dalykų ryšiai ir integracija pamokose (2.1.3. – 2 lygis).

2. Mokytojo veiklos planavimas, orientuotas į kiekvieno mokinio pažangą (2.2.1., 3.1.1.– 2 lygis).

3. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).

4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).

5. Gabių vaikų mokymas pamokose (4.3.2. – 2 lygis).

 

PENKIŲ VEIKLOS SRIČIŲ VERTINIMAS

 

I.MOKYKLOS KULTŪRA

 

 • Vilniaus Ateities“ mokyklos kultūra vertinama gerai (3 lygis).
 • Mokyklos etosas yra išskirtinis (4 lygis), išskyrus rodiklius „Vertybės, elgesio normos, principai“ bei „Klasių mikroklimatas“, kurie vertinami tinkamai (3 lygis).
 • Pozityvus bendruomenės nusiteikimas, prasmingos veiklos kuria unikalią ir originalią mokyklą, gebančią puoselėti tradicijas, ritualus. Mokykla turi savo atributiką: vėliavą, herbą, marškinėlius, ženkliukus, šalikėlius ir himną, kuriam žodžius parašė mokyklos direktorius. Su atributika galima susipažinti mokyklos interneto svetainėje. Interneto puslapyje taip pat galima rasti visų buvusių abiturientų laidų ir dabartinių mokinių nuotraukas. Tai rodo, kad mokyklai svarbūs esami ir buvę mokiniai. Pirmame interneto puslapyje kasdien parašoma, kokie mokiniai šiandien švenčia savo gimtadienius. Mokykla turi unikaliai (atviroje erdvėje) įrengtą istorijos muziejų, kuriame gausu įstaigai reikšmingos atributikos ir eksponatų, kaupiamos mokytojų išleistos knygos, yra stendas, skirtas mokiniams, kurie valstybinius egzaminus išlaikė šimtukais, nuotraukų, kuriose užfiksuotos mokyklos gyvenimo akimirkos, straipsnių apie mokyklą ir kt. Muziejuje vyksta renginiai, pamokos. Bendruomenės nariai džiaugiasi mokykloje organizuojamais renginiais, šventėmis, akcijomis. Kaip patys įsimintiniausi ir reikšmingiausi minėti šie renginiai: mokomųjų dalykų (gamtos mokslų, geografijos, tiksliųjų mokslų, rusų, lietuvių, užsienio kalbų, istorijos, dorinio ugdymo, sporto, menų) savaitės, Linksmųjų išradingųjų klubo renginiai, miesto festivalis Linksmoji dažnutė“, dainų ansamblio Zoriuška“ koncertai, Mokytojų dienos paminėjimo šventė, Poezijos pavasaris, Roko ir Teatro festivaliai ir kt. Mokykla turi savo bendruomenės pagerbimo (teikiamos padėkos geriausiems mokytojams ir mokiniams), integravimo į bendruomenę (organizuojami bendri mokymai, bendruomenės išvykos) ir darbuotojų pasveikinimo (asmeninio ar mokyklos jubiliejaus proga) ritualus. Mokykla taip pat didžiuojasi turinti savo televiziją, teatrą, radiją bei laikraštį. Į mokykloje organizuojamus renginius siekiama įtraukti mokinius, jų tėvus ir buvusius mokinius. Mokinių ir mokytojų pasakojimai, straipsniai spaudoje įrodo, kad mokykloje puoselėjamos tradicijos ir organizuojami renginiai daro teigiamą įtaką asmenybės puoselėjimui, mokyklos įvaizdžio gerinimui. Tai leidžia teigti, kad tradicijos ir ritualai yra vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų.
 • Bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla, vardija jos privalumus. Pokalbiuose su išorės vertintojais mokiniai su pasididžiavimu kalbėjo apie savo mokyklą ir jos mokytojus, išskirdami mokykloje vyraujančius labai gerus santykius, teigdami, kad jiems čia gera mokytis, ir jie nenorėtų eiti į kitą mokyklą. Mokiniai ne kartą akcentavo, kad labai myli savo mokytojus. Aptarnaujantis personalas ir mokytojai taip pat pabrėžė, kad jiems patinka dirbti šioje mokykloje, nes čia jie yra gerbiami. Tapatumą pagrindžia ir tai, kad mokytojai turi susikūrę bendrai veiklai mobilizuojantį šūkį, kurį skanduoja prieš pradėdami naujus metus ir svarbius naujus darbus. Šį šūkį mokytojai suskandavo ir išorės vertintojams atvykus. Vertintojų susitikimų su tikslinėmis mokytojų grupėmis bei individualių pokalbių metu paaiškėjo, kad beveik visi mokytojai džiaugiasi galėdami prisidėti prie mokyklos pozityvios kaitos, inicijuodami ir organizuodami renginius, aktyviai dalyvaudami veiklos įsivertinimo procesuose, kartu su kolegomis dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo seminaruose bei skleisdami asmeninę patirtį. Kiekvienas darbuotojas turi palankių galimybių savo praktinėje veikloje taikyti mokyklos veiklos dokumentuose numatytas ugdymo kokybės ir veiksmingumo užtikrinimo priemones. Galima daryti išvadą, kad stiprus bendruomenės narių tapatumo jausmas bei tinkamų sąlygų to jausmo puoselėjimui sudarymas yra gera prielaida sėkmingai mokyklos veiklai ir tai yra vienas iš stipriųjų mokyklos veiklos aspektų.
 • Beveik visose stebėtose pamokose išorės vertintojai fiksavo gerus mokinių tarpusavio bei pagarbius mokinių ir mokytojų santykius. Beveik visi mokiniai vykdė mokytojų nurodymus, buvo dėmesingi, atliko skirtas užduotis, sugebėjo tinkamai ir kultūringai bendrauti tarpusavyje.
 • Tėvų teigimu, pasitikėjimą mokykla stiprina užtikrinamas aplinkos saugumas, aukštas mokyklos kultūros lygis, geras akademinis mokinių paruošimas, bendradarbiavimas su tėvais. Pokalbių su vertintojais metu mokytojai tarpusavio santykius bei santykius su vadovais apibūdino kaip pagarbius, draugiškus bei padedančius siekti bendrų tikslų, pabrėžė vadovų valdymo demokratiškumą. Išorės vertintojai daro išvadą, kad vyraujantys labai geri mokinių tarpusavio santykiai bei pagarbūs mokytojų santykiai su mokiniais bei kolegomis padeda sukurti darbui ir mokymuisi palankią aplinką. Tai yra vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų.
 • Mokykla yra atvira bei svetinga tėvams ir kitiems įstaigos svečiams (čia dažnai lankosi politikai, seimo nariai, socialiniai partneriai, studentai atlieka praktiką), kurie atvykę į mokyklą sutinkami pagarbiai ir kultūringai. Vizito metu pastebėta, kad mokiniai labai mandagūs, sveikinasi su mokytojais, mokyklos svečiais, noriai kalbasi, yra paslaugūs. Personalo darbuotojai taip pat nuoširdūs, paslaugūs, pasirengę suteikti reikiamą informaciją ir pagalbą. Pertraukų metu koridoriuose budi mokytojai (mokytojų budėjimo grafikas skelbiamas mokytojų kambaryje). Tėvų teigimu, mokykloje skatinamos įvairios tėvų iniciatyvos, išgirstama jų nuomonė, išsprendžiamos visos problemos ir sudaromos galimybės iniciatyvų įgyvendinimui. Kalbinti tėvai buvo patenkinti gaunama informacija apie mokyklos veiklą bei jų vaikų mokymosi rezultatus ir problemas. Informacija pateikiama elektroniniame dienyne, interneto svetainėje, tėvų susirinkimų, pokalbių su klasių vadovais ir mokytojais metu. Remdamiesi šiais argumentais, išorės vertintojai daro išvadą, kad tinkamas mokyklos atvirumas ir svetingumas sudaro geras sąlygas mokinių tėvams pasitikėti mokykla ir pagal galimybes prisidėti prie savo vaikų akademinės ir socialinės raidos ir tai yra vienas stipriųjų mokyklos veiklos aspektų.
 • Mokyklos klasių mikroklimatas tinkamas mokymui (-si). Daugumoje stebėtų pamokų klasių mikroklimatas buvo labai geras ir geras. Apibendrinti pastarojo veiklos aspekto vertinimai pateikti 1 lentelėje.

 

Santykių, tvarkos, klasės valdymo apibendrintas vertinimas (N=135)

 

 

 

1 lentelė

Labai gerai

Gerai

Patenkinamai

Prastai

43 pamokos

50 pamokų

36 pamokos

6 pamokos

31,9 proc.

37,0 proc.

26,7 proc.

4,4 proc.

 

 • Pažangos siekiai vertinami tinkamai (3 lygis), išskyrus rodiklį ,,Mokymosi pasiekimų lūkesčiai”, kuris vertinamas patenkinamai (2 lygis). Asmenybės ugdymas, vertybių formavimas mokykloje realizuojamas per organizuojamus renginius, akcijas, neformaliojo švietimo programas, klasių valandėles, socialines-pilietines veiklas, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Ypač palankiai bendruomenėje vertinami būreliai, kurie turi savitų bruožų ir tenkina mokinių, kaip besiugdančių asmenybių, lūkesčius, skatina socializaciją, pilietiškumą. Socialinė veikla daugiausia orientuota į prevencinę veiklą ir socialinę pagalbą (įvairios labdaros akcijos). Asmenybės augimą tinkamai veikia ir kuriamos edukacinės aplinkos bei mokinių pabrėžtas saugumo jausmas mokykloje. Asmenybės ūgčiai įtakos galėtų turėtų didesnis elektroninio dienyno galimybių išnaudojimas – pagyrimų ir komentarų dažnesnis rašymas, ko mokiniai dabar pasigenda. Vertintojų teigimu, asmenybės ugdymas pagal gebėjimus dažniausiai realizuojamas sudarant mokiniams galimybes pasitikrinti savo žinias, gebėjimus mokykloje ir už jos ribų organizuojamose olimpiadose, konkursuose, varžybose, renginiuose, akcijose.
 • Mokykla, skatindama akademinę mokinių pažangą ir mokinių asmenybės raidą, siekia savo kaip organizacijos pažangos. Tai patvirtina ir kiti mokyklos veiklos aspektai: aukšta mokytojų kvalifikacija, reguliarus metinės veiklos ir ugdymo turinio planavimas, aktyvus dalyvavimas miesto renginiuose, atvirų pamokų vedimas ir aptarimas, noras kiekvienoje srityje tobulėti.  Iš pokalbių su Metodinės tarybos nariais paaiškėjo, kad mokykloje lanksčiai identifikuojami ir tenkinami mokytojų individualūs, grupiniai bei bendrieji, mokyklos pažangai svarbūs kvalifikacijos tobulinimo poreikiai. Šioje srityje prioritetai teikiami kvalifikacijos tobulinimo renginiams, stiprinantiems mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bruožus. Lankstus mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, pažangos siekis yra vienas stipriųjų šios ugdymo įstaigos veiklos aspektų.
 • Tvarka vertinama tinkamai (3 lygis). Mokykla turi parengusi darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, įskaitant Mokinių elgesio taisykles, kurios yra skelbiamos mokyklos interneto tinklalapyje, pirmo aukšto koridoriuje ir yra paveikios. Mokiniai su taisyklėmis supažindinami mokslo metų pradžioje, tai atlieka mokyklos vadovai, o mokymosi metu taisykles primena klasių vadovai. Mokinių, mokytojų ir aptarnaujančio personalo teisės, pareigos bei kiti bendruomenės darnią veiklą skatinantys ir užtikrinantys aspektai išsamiai, aiškiai, pagrįstai ir tinkamai deklaruoti dokumentuose – vidaus darbo tvarkos taisyklėse, mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkoje. Vertinimo savaitę nustatyta, kad 69 proc. stebėtų pamokų aiškūs susitarimai dėl darbo tvarkos bei drausmės sudarė galimybių kurti mokymuisi palankų mikroklimatą. Pertraukų metu drausmės užtikrinimu rūpinasi budintys mokytojai, švarą ir tvarką prižiūri techninis personalas. Nors dauguma mokinių ir tėvų žino priemones, kurios yra taikomos pažeidus elgesio ir pamokų lankomumo taisykles, tačiau mokinių be priežasties praleistos pamokos yra ta sritis, kurioje taikomos poveikio priemonės ne visais atvejais paveikios. Išorės vertintojai daro išvadą, kad iš esmės tinkamas tvarkos reglamentavimas ir susitarimų laikymasis padeda kurti mokyklos kultūrą bei gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius.
 • Pageidaujamo elgesio skatinimas vertinamas gerai. Mokykloje sukurta mokinių skatinimo ir drausminimo sistema. Interneto tinklalapyje didžiuojamasi gerai besimokančiais, aktyviais mokiniais, įvairių konkursų, varžybų nugalėtojais.  Pokalbių metu mokiniai teigė, kad yra giriami bei skatinami už gerą elgesį, mokymąsi, lankomumą. Mokslo metų pabaigoje gerai besimokantiems mokiniams organizuojamos ekskursijos. ,,Vidaus tvarkos taisyklės“ orientuotos į bendrą mokyklos tvarką.
 • Aplinkos jaukumas turi savitų bruožų. Ugdymo įstaigos pastatas nuo pastatymo nerenovuotas, tačiau mokyklos erdvės jaukios ir tvarkingos. Koridoriuose ir vestibiuliuose eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai, kabo informaciniai stendai, šalia sporto ir choreografijos salių lentynose eksponuojami mokinių sportiniai apdovanojimai. Choreografijos salės duris pravėrus padidinama aktų salės scena. Ant vienos choreografijos salės sienos kabo veidrodžiai – tai patalpai suteikia jaukumo ir padeda efektyvinti ugdymo procesą choreografijos pamokose. Sporto salės grindys naujai dažytos, tačiau sienų dažai apsilupinėję. Salė tinkama sportuoti, ją galima padalinti į dvi erdves atskiriant tinklu – taip patogiau organizuoti pamokas dviem klasėms. Poilsio zonos tinkamos bendrauti ir aktyviai ilsėtis: aplink kolonas įrengti suoliukai. Per pertraukas ir po pamokų mokiniai aktyviai ilsisi žaisdami stalo tenisą, biliardą. Pastarieji atsirado Mokinių tarybos iniciatyva. Mokyklos istorijos muziejus įrengtas atviroje erdvėje, mokyklos bendruomenė čia ne tik susipažįsta su mokyklos istorija, bet ir sėkmingai organizuoja valstybines šventes bei kitus renginius. Mokytojų teigimu, muziejus naudojamas kaip scena. Jame įrengta informacinė lenta, kurioje skelbiama aktuali mokiniams ir mokytojams vaizdinė informacija. Valgykloje stalai seni, tačiau patalpa tvarkinga, jauki. Biblioteka nedidelė, toje pačioje erdvėje palypėjus laiptais yra skaitykla. 5 mokiniams skirtos kompiuterizuotos vietos, bibliotekininkės teigimu, beveik nenaudojamos – mokiniai naudojasi savo išmaniaisiais telefonais. Daugumos pradinių klasių kabinetų sienas puošia estetiškai apipavidalinti mokinių darbai. Uždarame mokyklos kiemelyje kartais organizuojami renginiai. Aplinkos jaukumu rūpinasi visa bendruomenė. MĮG duomenimis, „tėvai labai dažnai dalyvauja kuriant ugdymo aplinkas mokykloje“. Erdvių tvarkymui naudojamos rėmėjų lėšos, 2 proc. GPM. Vertintojai konstatuoja, kad mokyklos ugdymo aplinka turi savitų bruožų, yra pakankamai jauki, tenkina daugumos bendruomenės narių poreikius, ugdo mokinių vertybes.
 • Vilniaus „Ateities“ mokyklos ryšiai pakankamai kryptingi (3 lygis).

 

Mokykla aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis: Simono Stanevičiaus ir Baltupių progimnazijomis, Fabijoniškių pagrindine mokykla, Vilniaus lopšeliais-darželiais „Vėrinėlis“ ir „Sakalėlis“, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centru. Kasmet mokykla inicijuoja ir organizuoja tradicinius sostinės mokyklų renginius:

 

 • nuo 1995 metų nuolat (vieną kartą per dvejus metus) vyksta tarptautinis vaikų slaviškos kultūros festivalis „Mūza“ (dalyviai – vaikai iš Europos šalių);
 • festivalis „Rusiška dažnutė“ (dalyviai – Vilniaus pradinių klasių mokiniai bei darželių auklėtiniai);
 • inscenizuotos dainos anglų kalba konkursas „I love English“ (dalyviai – pradinių klasių mokiniai);
 • „Poezijos pavasario“ vakarai (dalyviai – mokiniai ir mokytojai, rašantys eilėraščius);
 • intelektinių žaidimų tarpmokykliniai renginiai (dalyviai – tautinių mažumų mokyklų vyresnių klasių mokiniai).

 

Mokykloje ir už jos ribų aktyviai veikia skautų organizacija, šokių studija „Fantazija“, dainų kolektyvas „Zoriuška“. Į Teatro studijos rengiamus šeštadieninius spektaklius kviečiama vietos bendruomenė, atvyksta ir mokyklą baigę mokiniai, dabar įžymūs Lietuvos rusų dramos teatro aktoriai. Pradinių klasių mokytojų iniciatyva mokykloje veikia šeštadieninė mokykla „Šaltinėlis“, ruošianti vaikus mokyklai. Organizuodama mikrorajono bendruomenės šventes, renginius, konkursus, mokykla palaiko ryšius su šiais socialiniais partneriais: Fabijoniškių mikrorajono bendruomene, Fabijoniškių seniūnija, Lietuvos vaikų kūrybiniu susivienijimu „Mūza“, VšĮ LLIIRA, šokių teatru „Fantazija“, VšĮ „Artūro Paulausko fondas“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, kūrybiniu susivienijimu „Fornitas“. Spręsdama socialines problemas mokykla bendradarbiauja su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, Vilniaus rajono Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriumi, visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, VšĮ „Šeimos menas“, Vilniaus m. Socialinės paramos centro socialinio darbo skyriumi. Iš pokalbio su VGK paaiškėjo, kad efektyvus bendradarbiavimas vyksta su Šeškinės 6-ojo policijos komisariato Fabijoniškių policijos nuovada. Policijos darbuotoja, bendravusi su vertintojais, teigė, jog su mokykla tikslingai bendradarbiaujama. Mokykla operatyviai reaguoja į iškilusias problemas ir, konstruktyviai bendradarbiaudama, jas sprendžia. Pareigūnė džiaugėsi aktyviais jaunaisiais policijos rėmėjais – mokyklos ugdytiniais. Ugdymo karjerai klausimus mokykla sprendžia bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, ESF akademija-intelektualaus kapitalo ugdymas. Bendradarbiaudama su Lietuvos edukologijos universitetu ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu mokykla sudaro sąlygas studentams atlikti pedagoginę praktiką mokykloje (vizito metu pedagoginę praktiką mokykloje atliko dvi studentės). 2014 m. pradinių klasių mokytojos Ana Veršilo, Teresa Ustinovič, Liudmila Triščenko dalyvavo Erasmus programoje ir kuravo studentų iš Latvijos praktiką. Mokiniams sudarytos galimybės lankyti pamokas Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, Vilniaus statybininkų rengimo centre. Darytina išvada, jog mokyklos ryšiai įvairūs, daugeliu atvejų duodantys teigiamą rezultatą bendruomenei.

 

 • Vertintojai, išanalizavę mokyklos dokumentus, pastebėjo, kad mokyklos ryšiai įvairūs ir dauguma atvejų tikslingi. Organizuodama mikrorajono bendruomenės šventes, renginius, konkursus, mokykla palaiko ryšius su šiais socialiniais partneriais: Fabijoniškių mikrorajono bendruomene, Fabijoniškių seniūnija, Lietuvos vaikų kūrybiniu susivienijimu „Mūza“, VšĮ LLIIRA, šokių teatru „Fantazija“, VšĮ „Artūro Paulausko fondas“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, kūrybiniu susivienijimu „Fornitas“. Spręsdama socialines problemas mokykla bendradarbiauja su Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba, Vilniaus rajono Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriumi, visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, VšĮ „Šeimos menas“, Vilniaus m. Socialinės paramos centro socialinio darbo skyriumi.  Ugdymo karjerai klausimus mokykla sprendžia bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, ESF akademija-intelektualaus kapitalo ugdymas. Bendradarbiaudama su Lietuvos edukologijos universitetu ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu mokykla sudaro sąlygas studentams atlikti pedagoginę praktiką mokykloje (vizito metu pedagoginę praktiką mokykloje atliko dvi studentės). 2014 m. pradinių klasių mokytojos Ana Veršilo, Teresa Ustinovič, Liudmila Triščenko dalyvavo Erasmus programoje ir kuravo studentų iš Latvijos praktiką. Mokiniams sudarytos galimybės lankyti pamokas Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, Vilniaus statybininkų rengimo centre. Pastarasis yra šalia mokyklos ir turi puikią mokymo bazę. Vertintojai, fiksavę ugdomąją veiklą šioje įstaigoje, pastebėjo, kad edukacinės aplinkos ypatingai palankios mokymuisi.

 

Darytina išvada, jog mokyklos ryšiai įvairūs, daugeliu atvejų duodantys teigiamą rezultatą bendruomenei.

 

 • Mokyklos bendruomenė kuria besimokančios mokyklos įvaizdį (respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose mokytojai skaito pranešimus, veda seminarus, dalyvauja NEC, ES SF projektuose, rengia mokymo priemones, vadovėlius ir kt.). Apie savo veiklą, vertybes, pasiekimus mokykla informuoja bendruomenę mokyklos tinklalapyje www.ateities.lt.

 

 

          PRITARTA

Vilniaus „Ateities” vidurinės mokyklos taybos nutarimu

2014 m. sausio mėn. 03 d.

protokolo Nr. 34

 

PRITARTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. vasario mėn. 10 d.

įsakymu Nr.A30-518

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ vidurinės mokyklos direktoriaus

2014 m.vasario mėn. 12 d. 

įsakymu Nr.V-23A