Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Metinis veiklos planas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 11 d.

įsakymu Nr. V-94/A

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 MOKSLO METAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos planas 2017-2018 mokslo metams (toliau Planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos  strateginius veiklos prioritetus, išorės įvertinimo ir vidinio įsivertinimo išvadas, mokyklos bendruomenės rekomendacijas ir siūlymus.

 

2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti aptarnaujamos teritorijos gyventojų vaikų mokymosi ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, suteikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas, racionaliai ir tikslingai naudoti mokyklai skirtus išteklius, stiprinti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais bei tėvų bendruomene, kurti gerą mokyklos įvaizdį.

 

3. Planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir numato priemones uždaviniams įgyvendinti.

 

4. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas – UP, pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, mokinio krepšelio lėšos – MKL.

 

II. MOKYKLOS VIZIJA

 

Saugi, moderni, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti pagrindinės tipo mokykla, kurioje mokinys siekia tvirtų pilietiškumo, dorovės ir pasaulio pažinimo pagrindų.

 

III. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti sąmoningą demokratinės visuomenės pilietį, būsimą gimnazistą, išsaugant jo tautinį identitetą daugiakultūrinės aplinkos sąlygomis.

 

IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

„Ateities“ mokykloje prasideda sėkminga kiekvieno vaiko ateitis...

 

V. MOKYKLOS VERTYBĖS

 

Mokiniai, siekiantys pažangos.

Tėvai, siekiantys bendradarbiavimo.

Mokytojai, siekiantys tobulėjimo.

Mokyklos vadovai, siekiantys valdymo demokratijos.

 

VI. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ (SWOT)

 

PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

 • Dirba kompetentingi pedagogai (5 ekspertai, 15 metodininkų, 34 vyr. mokytojai, visi gerai išmano IKT).
 • Mokymo efektyvumas ir kokybė atitinka valstybės išsilavinimo standartus (remiantis 2000 - 2016 m.m. egzaminų  ir PUPP, NEC testavimo rezultatais).
 • Mokykla nuolat  dalyvauja šalies ir miesto projektuose, turi nemažai socialinių partnerių.
 • Kyla mokyklos kompiuterizavimo lygis: daugumoje kabinetų kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, yra Internetas, veikia 3 kompiuterinės klasės, informacinis  metodinis centras bibliotekoje, media informacinis stendas antrame aukšte, spausdintuvai mokytojų kambaryje ir bibliotekoje, interaktyvios lentos kabinetas, mokytojams skirta 25 nešiojami kompiuteriai ir kt.
 • Turininga neformaliojo ugdymo sistema ( skautų būrelis, teatras, muziejus, futbolo sekcijos ir kt.).
 • Dirba aukštos kvalifikacijos pagalbos mokiniui specialistai: spec. pedagodas, socialinis pedagogas, logopedas, du psichologai, mokytojai-padėjėjai.
 • Mokykla dažnai organizuoja metodinius renginius, konferencijas, seminarus, taip pat ir miesto mokyklų pedagogams.
 • Veikia pailgintos dienos grupės, priešmokyklinio ugdymo grupės, šeštadieninė mokykla busimiems pirmokams.
 • Mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje yra trys didžiausi Vilniaus m. mikrorajonai – Fabijoniškės, Jeruzalė, Baltupiai, kur nuolat vykdomos statybos ir didėja gyventojų skaičius; pradinių klasių mokinių skaičius mokykloje per trys paskutinius metus yra stabilus.
 • Mokyklos pastatas reikalauja skubios renovacijos.
 • Nepakankamas tėvų švietimas, pasyvus tėvų bendruomenės dalyvavimas mokyklos gyvenime.
 • Nemaža dalis „krepšelio“ lėšų išnaudojama priemokoms ekspertams, metodininkams, vyr. mokytojams, aplinkos lėšos - remontams ir mokyklos ūkio išlaikymui (dėl mokyklos pastato nepatenkinamos fizinės būklės).
 • Pasyvi kolegialių mokyklos organų veiklą.
 • Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos, turi elgesio problemų.
 • Ugdymo procesas diferencijuotas tik daliai ugdytinių, dažniausiai specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Mažas dėmesys gabių mokinių ugdymui, mokinių ruošimui miesto olimpiadoms ir konkursams.
 • Ne visi mokytojai stebi vieningus reikalavimus mokinių pasiekimų vertinimui.

GALIMYBĖS

PAVOJAI

 • Galimybė naudotis rėmėjų „2 procentų“ pritrauktomis lėšomis, kuriant mokyklos materialinę techninę bazę (papildomai prie biudžetinių asignavimų).
 • Pedagogams sudaromos galimybės tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose, dalyvauti edukacinėse kelionėse ir stažuotėse, tarptautiniuose ir šalies projektuose.
 • Galimybė gauti lėšų mokyklos pastato renovacijai.
 • Po mokyklos reorganizavimo į pagrindinę, yra galimybė plėsti neformaliojo ugdymo sistemą, leisti įsteigti mokykloje dailės arba muzikos mokyklų filialus.
 • Aktyviau ieškoti mokyklos rėmėjus.
 • Skatinti mokytojus bendradarbiauti optimizuojant mokinių mokymosi krūvį.
 • Galimybė pereiti pavaduotojams nuo klasių koncentrų kuravimo prie metodinių darbų, projektų vykdymo, analitinės tiriamosios veiklos administravimo.
 • Galimybė gerinti mokyklos aprūpinimą mokomąja medžiaga, informacinėmis mokomosiomis programomis (IKT).
 • Sukurti tinkamą edukacinę aplinką, pertvarkant mokyklą iš vidurinės į pagrindinę.
 • Pagerinti mokinių ugdymosi rezultatus olimpiadose, konkursuose, projektuose, parodose.
 • Sukurti naujai įkurtos pagrindinės tipo mokyklos vidaus susitarimų bazę: kolektyvinę sutartį, veiklos tvarkų aprašus, taisykles ir kt.
 • Galimybė stiprinti ryšius su socialiniais partneriais ir tėvų bendruomene.
 • Mažėjant mokinių ir klasių komplektų skaičiui, kyla pavojus mokytojams netekti darbo.
 • Kaitos metu mokykloje gali įsivyrauti įtempti santykiai tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir administracijos.
 • Finansinio palaikymo stoka (remonto darbams ir ūkio palaikymui).
 • Didėja mokinių, atvykstančių iš užsienio, skaičius; didėja lėšų ir laiko ištekliai jų adaptacijai.
 • Dėl mokyklos reorganizavimo žymiai padidėjo mokinių, išvykstančių į „ilgąsias“ gimnazijas, skaičius; vis aktualesne tampa klasių komplektavimo problema; mokyklos priverstos konkuruoti tarpusavy, o ne bendradarbiauti.
 • Mokinių tėvai kritiškai žiūri į mokyklos steigėjo neveiklumą, organizuojant mokyklos pastato priežiūrą (nerenovuojamas pastatas, nepakeisti langai, seni baldai, žema temperatūra klasėse žiemos laikotarpiu ir pan.). Dėl to krenta mokyklos įvaizdis visuomenėje.
 • Didėja mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, specialiųjų. poreikių vaikų, besimokančių individualiai namuose, skaičius.
 • Didelis mokytojų užimtumas neleidžia jiems skirti pakankamai laiko savišvietai, gerosios patirties sklaidai, kokybiškai vykdyti projektinius darbus.
 • Dėl mokyklos skubaus pertvarkos  iš vidurinės į pagrindinę gali užsitęsti naujų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų paruošimo, detalaus aptarimo ir suderinimo  su mokyklos bendruomene ir savivalda terminai.

 

VII. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

2015-2016 m. m. Vilniaus „Ateities“ mokykloje 1-10 klasėse mokėsi 582 mokiniai, buvo 28 klasių komplektai, dirbo 2 PUG grupės, kurias lankė 25 vaikai.

 

Mokykloje dirbo 66 mokytojai. Jų turima kvalifikacija: 7 – ekspertai; 14 – metodininkų; 35 – vyresnieji mokytojai; 10 – mokytojų.

 

Trys administratoriai: direktorius Ivanas Prosniakovas, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Laima Tynčenko ir Svetlana Butautienė – III-ios kvalifikacinės kategorijos ir trys direktoriaus pavaduotojai neformaliam ugdymui: Natalija Grudzinskienė, Liudmila Kobrina ir Boris Kozlov – dar neatestuoti. Pagalbą mokiniams teikė specialusis pedagogas metodininkas Lina Jankovskaja, socialinis pedagogas Liudmila Kobrina, 2 psichologai – Anastasija Pilkionienė ir Natalija Kulakovskaja, logopedas Ala Kozik, 3 mokytojų padėjėjai: Liudmila Jermolajeva, Olga Ulevičiūtė ir Ana Koltan, 2 auklėtojos: Raisa Kravčenko ir Tatjana Levina, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danguolė Zdanevičienė.

 

1-4 klasėse iš viso mokėsi 279 mokiniai. Iš jų aukštesniuoju lygiu mokėsi 25,4%, pagrindiniu lygiu – 43,4%, patenkinamu lygiu – 30,8%, nepatenkinamu lygiu – 0,4%. Iš viso praleista 57,7 pamokų vienam mokiniui.

 

5-8 klasėse iš viso mokėsi 213 mokinių. Iš jų aukštesniuoju lygiu mokėsi 11,7%, pagrindiniu lygiu – 32,8%, patenkinamu lygiu – 50,3%, nepatenkinamu lygiu – 5,2%. Iš viso praleista 97,9 pamokų vienam mokiniui.

 

9-10 klasėse iš viso mokėsi 78 mokiniai. Iš jų aukštesniuoju lygiu mokėsi 10,3%, pagrindiniu lygiu – 23%, patenkinamu lygiu – 62,3%, nepatenkinamu lygiu – 5,1%. Iš viso praleista 125,3 pamokų vienam mokiniui.

 

Du 5-10 klasės mokiniai palikti kartoti kursą.

 

22015-2016 m. m. pradinio ugdymo pažymėjimus gavo 58 mokiniai, pagrindinio ugdymo (I pakopa) – 43 mokiniai, pagrindinio ugdymo (II pakopa) – 46 mokiniai.

 

2016 m. PUPP rezultatai

 

Dalykas

Dalyvavo

Pažymių vidurkis

Nepatenkinamas lygis

Gavo įvertinimus 7-10

Lietuvių kalba (valstybinė)

44 mokiniai

6,77

0

24 mokiniai

Matematika

44 mokiniai

6,93

3

27 mokiniai

Gimtoji kalba (rusų)

44 mokiniai

8,05

0

37 mokiniai

 

Pastaba: Pažymių vidurkis šiek tiek aukštesnis nei Vilniaus miesto PUPP laikiusių mokinių vidurkis.

 

Dešimtokai tęsia mokymąsi: 23 mokiniai – V. Kačialovo gimnazijoje; 9 mokiniai – S. Kovalevskajos gimnazijoje; 1 mokinys – Nemenčinės gimnazijoje; 2 mokiniai – kolegijose Anglijoje; 9 mokiniai – profesinėse technikos mokyklose.

 

2016 m. balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje mokyklos antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai dalyvavo nacionaliniame moksleivių pasiekimų tyrime taikant standartizuotus testus. Pagrindinis tyrimo objektas – moksleivių skaitymo (2, 4, 6, 8 kl.), rašymo (2, 4, 6, 8 kl.), matematikos (2, 4, 6, 8 kl.), pasaulio pažinimo (4 kl.), gamtos mokslų ir socialinių mokslų (8 kl.) žinios ir gebėjimai, jų požiūris į minėtus mokomuosius dalykus, mokymąsi, mokyklą.

 

Gauti apibendrinti ir išsamūs rezultatai pagal mokomuosius dalykus, pagal pasiekimo lygius, veiklos sritis, pagal kognityvinių gebėjimų grupes, pagal lytį ir t. t. visos dalyvių paralelės, konkrečios klasės, atskiro mokinio.

 

Apibendrinti mokyklos 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai (proc.)

 

 

Mokinius ruošė mokytojos: A. Veršilo, 2a kl., S. Nanevič, 2b kl., V. Sadovskaja, 2v kl.

 

4-tos klasės apibendrinti rezultatai pagal pasiekimų lygius

 

 

Mokinius ruošė mokytojos: I. Šaranova, 4a kl., T. Ustinovič, 4b kl., A. Ranceva, 4v kl.

 

6 kl. mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius

 

 

Mokinius ruošė mokytojos: O. Ulevičiūtė, A. Koltan, L. Jermolajeva, I. Maslak.

 

Rezultatai rodo, kad mokyklos 6-tų klasių mokinių rašymo rezultatai „gerokai“ aukštesni už šalies vidurkį. Visi kiti rezultatai beveik sutampa su šalies mokyklų vidurkiu.

 

8 kl. mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius

 

 

Mokinius ruošė mokytojos: A. Koltan, D. Lisovskaja, I. Maslak, L. Jermolajeva, N. Stundžytė, H. Prosniakova, J. Stručkienė., S. Kanapickienė, V. Mardosienė, S. Rosova, N. Ivanova, B. Kozlov.

 

Testų rezultatai buvo analizuojami su mokytojais ir tėvų bendruomene, taip pat su mokiniais klasėse. tokiu būdu buvo atlikta mokymosi problemų diagnostika. Identifikuoti žemų ir aukštesnių pasiekimų mokiniai ir numatyta jiems individuali pagalba - konsultacinės pamokos, moduliai, būreliai, „Namų darbų klubas“, darbas su mokytojais padėjėjais.

 

Mokyklos ketvirtokai dalyvavo Tarptautiniame skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS 2016, jų rezultatai beveik sutapo su Vilniaus miesto mokyklų vidurkiu.

 

Mokyklos aštuntokai dalyvavo Tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime ICCS 2016. Teisingų atsakymų vidurkis procentais (64,3%) viršija vidutinį vidurkį Vilniaus miesto mokyklose dalyvavusių mokinių 4,2%.

 

Šiais mokslo metais kiekviena metodinė grupė organizavo ir vedė dalykinę savaitę. Tai padėjo mokytojams įtraukti skirtingų gebėjimų mokinius į kolektyvinę veiklą, atskleisti mokinių individualybę nestandartinėse situacijose.

 

Buvo organizuotos ir vestos mokyklinės olimpiados:

 

 • Matematikos;
 • Fizikos;
 • Informacinių technologijų;
 • Chemijos;
 • Biologijos;
 • Geografijos;
 • Istorijos;
 • Lietuvių kalbos;
 • Gimtosios (rusų) kalbos;
 • Verslo;
 • Dailės.

 

Prizinių vietų mokyklinių olimpiadų, konkursų laimėtojai atstovavo mokyklai Vilniaus miesto ir respublikinėse olimpiadose bei konkursuose. 

 

Pradinių klasių mokinių pagrindiniai laimėjimai miesto ir šalies turuose:

 

mokytoja Daiva Neseckienė 

 

mokytoja Liudmila Trisčenko

 

mokytoja Tereza Mackelo

 

mokytoja Teresa Ustinovič 

 

mokytoja Teresa Ustinovič

 

 mokytoja Teresa Ustnovič

 

 mokytoja Liudmila Trisčenko

 

 mokytoja Viktorija Sadovskaja

 

 mokytoja Teresa Ustinovič

 

mokytoja Teresa Ustinovič

 

mokytoja Teresa Ustinovič 

 

mokytoja Tereza Mackelo

 

mokytoja Tereza Mackelo 

 

 

Aleksandr Tkačuk (1A klasė) – matematika 1 vieta

Arsenij Jefimavičius (1A klasė) – matematika 1 vieta

Jelizaveta Perevezenceva (1A klasė) – biologija 1 vieta

Nikita Timonov (1A klasė) – matematika 1 vieta

Arsenij Jefimavičius (1A klasė) – matematika 1 vieta

mokytoja Viktorija Kovger

 

Daniel Rumiancev (4V klasė) – biologija 1 vieta

Nikita Šelest (4V klasė) – matematika 1 vieta (medalis)

Daniel Rumiancev (4V klasė) – biologija 1 vieta

mokytoja Ana Ranceva

 

 

6-10 klasių mokinių pagrindiniai laimėjimai miesto, šalies turuose:

 

 mokytoja Jelena Ignatovič

 

 mokytojos Aurelija Lesauskienė,

Daiva Mickevičienė

 

 mokytoja Henrika Prosniakova

 

 mokytoja Svetlana Tretjakova

 

 mokytojos Natalija Ivanova

Natalija Grudzinskienė

 

 mokytoja Danuta Lisovskaja

 

mokytojas Jurijus Tarakanovas

 

mokytoja Violeta Antanavičiūtė

 

 

2015-2016 m. m. mokyklos mokytojai inicijavo ir organizavo tarptautinius, šalies ir miesto renginius:

 

 

Mokykloje ir už jos ribų aktyviai veikė skautų organizacija „Gabija“ (vadovė - lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Stundžytė), šokio studija „Fantazija“ (vadovė - choreografijos mokytoja Inga Gurejeva), dainų ansamblis „Zoriuška“ (vadovė - muzikos mokytoja Natalija Grudzinskienė).

 

Ugdant mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą, skatinant jų domėjimąsi šalies valstybingumu mokykloje vyko Konstitucijos egzaminas. 5-10 klasių mokiniai atsakė į testo klausimus, o     visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo piešimo konkurse „Konstitucijai-25“.

 

Tradiciškai seimo narys Artūras Paulauskas 8-10 kl. mokiniams vedė pamoką „Konstitucijos pagrindai“.

 

Lapkričio 19 dieną dešimtokai dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos kariuomenės dienai, kuri vyko VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centre ir plačiau susipažino su karininko profesija. Renginį organizavo Fabijoniškių asociacijos valdybos pirmininkas.

 

Svetlana Butautienė ir Svetlana Kanapickienė gegužės 12 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje kartu su 9b klasės mokiniais: Nikita Kerno, Nikita Komlev, Andžej Kostygov, Sergej Vasiljev pristatė projektą „Be iliuzijų“.

 

2015-2016 m. m. dėmesys buvo skirtas dalykų: gimtoji kalba, dailė ir darbeliai, muzika, lietuvių k., gamtos pažinimas, integracijai, vykdant projektus:

 

 

Buvo organizuotos jau tradicinėmis tapusios olimpinės žaidynės tarp ketvirtų klasių mokinių ir jų tėvų (mokytojos I. Šaranova, T. Ustinovič, A. Ranceva);

 

Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniame socialiniame projekte „Kamštelių vajus 2015“ (dalyviai - 1-4 klasių mokiniai; mokytoja A. Veršilo);

 

Visi 1-4 klasių mokiniai lankėsi Lietuvos rusų dramos teatre, 5-10 klasių mokiniai – Lietuvos rusų dramos teatre, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

 

Edukacinės pamokos, ekskursijos praplėtė mokinių akiratį, pagilino žinias apie šalies istoriją, geografiją, suteikė galimybę lavinti bendravimo įgūdžius. Buvo organizuotos mokiniams edukacinės-pažintinės programos:

 

 

PUG-4 klasių mokiniai dalyvavo programoje „Vaisiai Jums“, „Pienas vaikams“. Jie ne tik maitinosi ekologiškais produktais, bet ir dalyvavo viktorinose, konkursuose apie sveiką mitybą.

 

1-10 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Savaitėlė be patyčių 2016“.

 

1-4 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Kalėdų spalvos“ (mokytojos T. Mackelo, V. Sadovskaja, J. Pipirienė, N. Riabčuk).

 

Visus mokslo metus mokytojai buvo skatinami kryptingai kelti savo metodinį pasiruošimą, tobulinti profesines kompetencijas, dalyvauti mokyklos miesto, šalies darbo grupėse.

 

Mokykloje sėkmingai įvykdytas projektas „Surask kelią į sėkmingą mokymą“ (seminarai, diskusijos apie kokybiškos pamokos organizavimą). Mokytojai diskutavo temomis: „Efektyvios pamokos planavimas“ (temą ruošė mokytojos D. Mickevičienė, A. Lesauskienė, O. Korvel), „Mokymosi stiliai“ (temą ruošė mokytojos V. Mardosienė, D. Neseckienė), „Kaip vertinimas skatina mokinių mokymosi motyvaciją“ (temą ruošė mokytojos N. Ivanova, J. Kudirkienė, J. Stručkienė), „Pažangos siekiantis mokymas“ (temą ruošė mokytojos S. Butautienė, R. Tichonova), „Vaikas netinkamai elgiasi? Kitas požiūris į mokytojų ir tėvų bendravimą“ (temą ruošė mokytojos L. Kobrina, I. Miler), „Mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“ (temą ruošė mokytojos T. Mackelo, N. Kirilova, A. Mikelevič), „Mokinių krūvių mažinimas“ (temą ruošė mokytojos L. Tynčenko, I. Šaranova), „Kaip išmokyti mąstymo įgūdžių. Kaip ugdyti intelektą“ (temą ruošė mokytojos N. Ivanova, S. Tretjakova, V. Antanavičiūtė). Dalyvaudami užsiėmimuose mokytojai gavo metodinę pagalbą pamokinės veiklos tobulinimui.

 

Švietimo konsultantė Henrika Prosniakova pravedė pradinių klasių mokytojoms seminrą „Atnaujintų lietuvių kalbos programų įgyvendinimo galimybės pradinėje mokykloje“. Mokytojos susipažino su atnaujintos programos kryptimi ir nusprendė bendradarbiauti su lietuvių kalbos mokytojomis vedant pasaulio pažinimo, dailės irdarbelių, kūno kultūros, dorinio ugdymo pamokas.

 

Silpnoji mokyklos grandis yra vertinimas ir įsivertinimas, (įsi)vertinimo proceso savianalizė. Todėl 4 jaunos mokytojos dalyvavo seminare „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“ nuotoliniu būdu. Jos susipažino su įvairiais (įsi)vertinimo įrankiais ir metodais.

 

31 mokyklos mokytojas dalyvavo seminare „Mokinių pasiekimų vertinimas formaliajame švietime: Lenkijos mokytojų patirtis“. Programa buvo vykdoma Lenkijoje.

 

Mokytojos Liudmila Triščenko, Aurelija Lesauskienė, Henrika Prosniakova skleidė savo patirtį miesto ir šalies seminaruose bei konferencijose. NEC projektuose dalyvavo mokytojos Daiva Neseckienė, Henrika Prosniakova. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijose dirbo mokytojos Irina Gončarova, Irina Miler, Aurelija Lesauskienė, Svetlana Kanapickienė, Svetlana Tretjakova. Kasmetines Vilniaus miesto olimpiadų užduotis rengė mokytojos Renata Tichonova, Teresa Ustinovič, Svetlana Butautienė, Aurelija Lesauskienė. Mokytojos Liudmila Triščenko, Danuta Lisovskaja, Laima Tynčenko, Svetlana Butautienė, Aurelija Lesauskienė dirbo Vilniaus miesto mokinių organizavimo ir mokinių darbų vertinimo komisijose. Teresa Ustinovič, Laima Tynčenko dalyvavo vertinime mokytojų, siekiančių metodininko kvalifikacinės kategorijos.

 

Pradinių klasių mokytojos Tereza Mackelo, Viktorija Sadovskaja, Ana Veršilo vadovavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentų praktikai, Inga Gurejeva – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto šokio pedagogikos III kurso studentės praktikai.

 

Pradinių klasių mokytojos Svetlana Chizovec, Liudmila Triščenko dalyvavo Erasmus programoje ir kuravo studentų iš Latvijos praktiką. Olga Gric vadovavo LEU studentės pedagoginei praktikai.

 

Siekiant pritraukti mokinius į mokyklą nuo spalio mėnesio tęsė darbą šeštadieninė mokyklėlė „Šaltinėlis“, kur 5-6 metų vaikai žaidybine forma dalyvavo užsiėmimuose. O užsiėmimus su tėveliais organizavo logopedė Ala Kozik ir psichologė Natalija Kulakovskaja (vieną kartą per 2 mėnesius).

 

2015 m. lapkričio 23-27 dienomis mokykloje vyko išorinis vertinimas. vertintojai stebėjo 147 ugdomąsias veiklas, mokyklos vadovo ir personalo darbą, mokinių elgesį, santykius mokyklos bendruomenėje, analizavo mokyklos dokumentus. Buvo išskirti svarbiausieji mokyklos stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai.

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 

 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis).
 2. Tapatumo jausmas (1.1.3. – 4 lygis).
 3. Bendruomenės santykiai (1.1.4. – 4 lygis).
 4. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 4 lygis).
 5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiai (1.2.3. – 3 lygis).
 6. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 4 lygis).
 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).
 8. Socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis).
 9. Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 4 lygis).
 10. Personalo komplektavimas ir dėmesys personalui (5.4.1., 5.4.2. – 4 lygis)

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 

 1. Dalykų ryšiai ir integracija pamokose (2.1.3. – 2 lygis).
 2. Mokytojo veiklos planavimas, orientuotas į kiekvieno mokinio pažangą (2.2.1., 3.1.1. – 2 lygis).
 3. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).
 4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).
 5. Gabių vaikų mokymas pamokose (4.3.2. – 2 lygis)

 

Taip pat buvo rekomenduota, siekiant efektyvinti įsivertinimo procesus, vykdyti mokykloje platųjį įsivertinimą, derinant su strateginio planavimo ciklu, kas padėtų mokyklos bendruomenei sudaryti „giluminio vertinimo probleminį rodiklių krepšelį“.

 

2016-2017 m. m. ypatingą dėmesį skirsime kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimui, fiksavimui bei pagalbos teikimui, gerinsime ugdymo kokybę, parenkant tinkamus ugdymo metodus, diferencijuojant mokiniams užduotis ir integruojant dalykus. Šiais mokslo metais vykdysime platųjį įsivertinimą.

 

VIII. PAGRINDINIŲ 2016-2017 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO GALIMYBĖS IR KAŠTAI

 

Realizuodama iškeltus 2016-2017 mokslo metams tikslus ir uždavinius, mokyklai iš mokinio „krepšelio“ numato panaudoti:

 

 

Siekdama įgyvendinti mokslo metų tikslus ir uždavinius, Vilniaus „Ateities“ mokykla iš „2 procentų“ ir už patalpų nuomą pritrauktų lėšų skirs:

 

 

Siekdamos sudaryti sąlygas mokiniams mokytis jaukioje ir saugioje mokykloje, Mokyklos Taryba ir administracija numato nuolat kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl mokyklos skubios renovacijos, lėšų skyrimo avariniams remonto darbams bei dalyvauti įvairiuose projektuose, kur skiriamos lėšos mokyklų materialinės bazės tobulinimui.

 

Numatoma, kad mokykla  2016-2017 metais disponuos 10000 Eur (iš 2 procentų rėmėjų pajamų ir lėšų už patalpų nuomą) ir pinigai bus skiriami ugdymo reikmėms ir aplinkos gerinimui.

 

IX.MOKYKLOS METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO ŠALTINIAI

 

 

X. PAGRINDINIS 2016-2017 MOKSLO METŲ TIKSLAS – KELTI UGDYMO(SI) KOKYBĘ.

 

TIKSLO ĮGYVENDINIMO OPERATYVINIAI UŽDAVINIAI:

 

 1. Tobulinti pamokos kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
 2. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, šiandienos mokiniui reikalingas kompetencijas ir gebėjimus.
 3. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.
 4. Kurti saugią, jaukią ir kultūringą mokyklos aplinką, laiduojančią gerą ugdymo(si) kokybę.

 

Tikslai ir uždaviniai 2016-2017 mokslo metams

 

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1 TIKSLAS

TOBULINTI PAMOKOS KOKYBĘ, SIEKIANT KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS.

1. Tobulinti pamokos vadybą, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo bei kompleksinės pagalbos mokiniui teikimo pagrindą.

1.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas pagal nustatytus pamokos tobulinimo aspektus: pamokos uždavinio formulavimas, išmokimo matavimas, vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.

Nuolat (pagal ugdomosios priežiūros planą)

Mokyklos administracija

Metodinė taryba

Bus aplankyta ne mažiau kaip 80 pamokų, mokytojai aiškiai formuluos pamokos uždavinį (-ius), pamokose taikys išmokimo stebėjimo metodus. Mokiniai pamokos pabaigoje įvertins pamokos uždavinius kaip aiškius ir suprantamus, vertinimas skatins mokymosi motyvaciją.

1.2. Mokinio sėkmės ir pažangos matavimo procedūrų pamokose taikymas.

Nuolat

Dalykų mokytojai

Mokytojai dažniau taikys grįžtamojo ryšio procedūras, gautą informaciją, esant reikalui, panaudos vaiko pažangai pasiekti ir ilgalaikiams planams koreguoti.

1.3. Ugdyti ir plėtoti mokinio mokėjimo mokytis kompetencijas.

Nuolat

Klasių vadovės

Dalykų mokytojai

1.4. Standartizuotų testų 4 ir 8 klasėse vykdymas ir aptarimas.

2017 m. pavasarį

L. Tynčenko

S. Butautienė

Analizuojami ir lyginami pasiekimų rezultatai leis tikslingiau koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą.

1.5. Seminarų mokytojams organizavimas:

1) pamokos organizavimo nuostatų ir būdų klausimais;

2) individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo klausimais.

2 kartus per metus (iš krepšelio lėšų)

I. Prosniakovas

Metodinės tarybos pirmimininkė

L. Tynčenko

Mokytojai įgis reikalingų kompetencijų, pamokose didesnis dėmesys bus skiriamas teisingam pamokos uždavinio formulavimui, kiekvieno mokinio pažangos fiksavimui.

1.6. Mokytojų gerosios patirties sklaida mokytojų tarybos posėdžių metu ir dalyvaujant projekte „Surask kelią į sėkmingą mokymą“.

Pagal atskirą planą

L. Tynčenko

Mokytojų mokymosi iš gerosios kolegų patirties strategija leis pakelti mokytojų profesinį kompetencijų lygį.

1.7. Mokytojų gerosios patirties sklaida mieste.

Nuolat

Metodinė taryba

Gerinamas mokyklos įvaizdis.

1.8. Mokytojų aprūpinimas reikalinga metodine ir dalykine literatūra, kompiuterinėmis programomis, orgtechnika.

Nuolat

I. Prosniakovas

Metodinė taryba,

Bibliotekos vedėja

D. Mazėtienė

Mokytojams sudarytos galimybės tobulinti pamokos kokybę: naudoti naujausius metodus, pasirinkti tinkamą medžiagą.

1.9. Sistemingas mokytojų veiklos įsivertinimas, numatant tobulinimosi kryptis.

Birželio mėn.

I. Prosniakovas

L. Tynčenko

S. Butautienė

Mokytojai

Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

1.10. Mokyklos „platusis“ veiklos įsivertinimas, įvertinant mokymo ir mokymosi pokyčius.

Lapkričio - kovo mėn.

L.Tynčenko

I. Prosniakovas

Įsivertinimo grupė

Nustačius mokytojų ir mokyklos privalumus ir trūkumus tikslingai ir planingai bus koreguojama veikla (sudaromi veiklos ir ugdymo planai kitiems mokslo metams).

2. Tobulinti ugdymo proceso priežiūros sistemą.

2.1. Vykdyti metinį ugdymo proceso priežiūros planą (priedas Nr.2)

Nuolat

L. Tynčenko

S. Butautienė

Nuolat ir sistemingai prižiūrimas ugdymo procesas įgalins pasiekti geresnių rezultatų, fiksuoti klasių pokyčius. Mažės probleminių situacijų klasėse. Mokytojai gaus savalaikę metodinę pagalbą.

2.2. Grįžtamojo stebėjimo organizavimas ir aptarimas direkcinių pasitarimų metu.

Balandžio mėn.

L. Tynčenko

S. Butautienė

2.3. Ugdomosios priežiūros rezultatus sistemingai aptarti direkciniuose ir mokytojų pasitarimuose, tėvų susirinkimuose.

Nuolat

L. Tynčenko

S. Butautienė

3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose ir neformaliojo ugdymo programose.

3.1. 1 ir 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėjimas, tyrimas ir aptarimas

Spalis-lapkritis,

balandis-gegužė

L. Tynčenko

S. Butautienė

Ne mažiau kaip 60 proc. mokinių vertins savo jauseną mokykloje gerai. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, pasitarimai, analizuojant klasės ir atskirų mokinių individualią  pažangą, vyks ne rečiau kaip 3 kartus per metus.

3.2. Pagalbos mokiniui, leidžiančios pasiekti individualios kiekvieno vaiko sėkmės, organizavimas bendradarbiaujant klasėje dirbantiems mokytojams.

Nuolat

L. Tynčenko

S. Butautienė

Klasių vadovės

 

3.3. Efektyvus ir veiksmingas mokytojų teikiamų konsultacijų naudojimas siekiant kompleksinės pagalbos kiekvienam mokiniui.

Nuolat (individualiai ir konsultacinių pamokų metu)

Dalykų mokytojai

Mokiniai turės galimybę išsiaiškinti pamokoje nesuprastas temas, didės mokinių mokymosi motyvacija, atsiradus galimybei patirti sėkmę.

 

3.4. Tikslinga pagalbos mokiniui specialistų veikla, teikiant pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir elgesio sutrikimų problemų.

Nuolat

Psichologai, logopedė

Soc. pedagogė

Spec. pedagogė

Mokytojo padėjėjai

70 proc. mokinių pozityviai vertis savo individualius pasiekimus.

3.5. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangą direkciniuose pasitarimuose.

2 kartus per metus

S. Butautienė

3.6. Efektyvinti darbą su gabiais mokiniais ruošiant juos konkursams ir olimpiadoms.

Nuolat

Dalykų mokytojai (darbą koordinuoja L.Tynčenko)

Padaugės mokinių, pasiekiančių puikių rezultatų olimpiadose ir konkursuose.

3.7. Organizuoti pagalbos specialistų dieną mokykloje (seminaras mokytojams, susitikimai su

tėvais, atviros pamokos su ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo elementais).

Balandžio mėn

S. Butautienė

Pagalbos mokiniui specialistai

Mokiniai, mokytojai ir tėvai įgis naujų kompetencijų ugdant skirtingų gebėjimų vaikus.

3.8. Metodinių grupių susirinkimai tema:

„Vertinimas kaip ugdymas: kaip vertiname skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinių pažangą“.

Sausis

Mokyklos administracija

M/g pirmininkai

Dalykų mokytojai formuluoja vieningus reikalavimus, vertinant skirtingų gebėjimų mokinių pažangą.

3.9. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos metinį Veiklos planą.

Nuolat

S. Butautienė

Mažės probleminių situacijų pamokose ir mokykloje, gilės tėvų-mokytojų-mokinių bendradarbiavimas padedant vaikui.

3.10. Vaiko gerovės komisijos sprendimų ir jų įgyvendinimo aptarimas direkciniuose pasitarimuose.

1 kartą per pusmetį

S. Butautienė

3.11. Klasių valandėlių bei tėvų susirinkimų metu analizuoti mokinio sėkmės galimybes.

2-3 kartus per metus

Klasių vadovės

Klasių bendruomenės bendradarbiavimas padės siekti pozityvių pokyčių.

3.12. Atlikti tyrimą: „Kaip tenkinami mokinių poreikiai, siekiant individualios pažangos“.

Sausio mėn.

Psichologė A. Pilkionienė

50 proc. apklaustųjų mokinių gebės įsivertinti savo pažangą. Ne mažiau kaip 50 proc. respondentų savo pažangą vertins teigiamai.

4. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį.

4.1. Kontrolinių darbų laiko derinimas klasių el. dienyne.

Kiekvieną

mėnesį

Klasių vadovės

Klasių seniūnai

Ne mažiau kaip 65 proc. mokinių kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų krūvį vertins kaip optimalų.

4.2. Savarankiškų ir kitų patikrinamųjų rašto darbų skaičiaus per dieną derinimas klasėje.

Kiekvieną

mėnesį

Dalykų mokytojai

Klasių vadovės, seniūnai

4.3. Tobulinti namų darbų skyrimo ir tikrinimo tvarką 5-10 klasėse

Nuolat

Dalykų mokytojai

L. Tynčenko

S. Butautienė

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių namų darbų krūvį vertins kaip tinkamą. Sumažės namų darbų neatliekančių mokinių skaičius.

2 TIKSLAS

UGDYTI MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMĄ, PILIETIŠKUMĄ, ŠIANDIENOS MOKINIUI REIKALINGAS KOMPETENCIJAS IR GEBĖJIMUS.

1. Tikslingai taikyti įvairius integracijos būdus ugdymo procese.

1.1. Atskirų mokomųjų dalykų metodinėse grupėse aptarti ugdymo turinio suderinimo ir integravimo galimybes.

I pusmetis

Metodinių grupių pirmininkai

Vykdomas realus dalykų turinio integravimas. Mažėja mokymosi krūvis.

Mokiniai kūrybiškai taiko įgytas žinias pamokose ir nepamokinėje veikloje.

1.2. Vesti integruotas pamokas.

Nuolat

Metodinė taryba

1.3. Organizuoti tarpdalykinės integracijos projektų savaitę.

Kovo mėn.

L. Tynčenko

Mokytojai

1.4. Plėtoti tarpdalykinę integraciją dalykinių savaičių metu.

Pagal neformaliojo ugdymo planą

M/g pirmininkai

Mokytojai

1.5. Per įvairių dalykų pamokas ugdyti mokinių informacinius ir komunikacinius gebėjimus.

Nuolat

Mokyklos administracija

Metodinė taryba

Mokiniai įgyja naujų kompetencijų. Gerėja mokinių akademiniai rodikliai.

1.6. Projektų savaitės, klasių renginių, išvykų metu ugdyti mokinių socialines ir pažinimo kompetencijas.

Nuolat

Klasių vadovės

Dalykų mokytojai

1.7. Sistemingai organizuoti mokinų projektinės veiklos multimedija pristatymus (taip pat mokyklos muziejaus informaciniame stende).

1 kartą per mėnesį

Metodinė taryba

L. Tynčenko, B. Kozlov

L. Kobrina

Plėsis mokinių akiratis, mokiniams bus pateikiama aktuali informacija, į informacijos rengimą bus įtraukti kaip aktyvūs dalyviai.

2. Įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

 

2.1. Tęsti bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Statybininkų ruošimo centru, organizuojant 9-10 klasių technologijų mokymą centro bazėje.

Pagal atskirą planą

Projekto koordinatorė L. Tynčenko

9-10 klasių vadovės

Mokiniai ruošiami ateičiai, gaus tikslingų žinių, padėsiančių rinktis tolesnę mokymosi kryptį ir profesiją.

2.2. Integruotos mokomųjų dalykų su ugdymu karjerai pamokos.

Pagal atskirą planą

Dalykų mokytojai

Sėkmingumo kriterijus – buvusių mokyklos mokinių ir mokinių tėvų dalyvavimas ugdymo karjerai skirtuose renginiuose, išvykos.

2.3. Sutikimai su įvairių profesijų atstovais, pažintinės ekskursijos.

Pagal atskirą planą

Klasių vadovės (koordinatorė S. Smirnova)

3. Efektyvinti klasės vadovo veiklą, ugdant mokinio vertybines

nuostatas.

3.1. Planuojant klasės veiklą, planuoti renginius, klasės valandėles mokinių pilietiškumo ir socialinėms kompetencijoms ugdyti.

1 kartą per 3 mėn.

Klasių vadovės

Per bendrą klasės veiklą ugdomos vertybinės nuostatos: patriotiškumas, pilietiškumas, bendradarbiavimas, atsakomybė ir kt. Daugiau kaip 60 proc. mokinių klasės veiklą vertins kaip įdomią ir turiningą.

3.2. Skatinti mokinius dalyvauti mokykloje ir mieste organizuojamose pilietiškumo akcijose ir renginiuose.

Nuolat

Klasių vadovės

4. Lavinti mokinių bendrąsias kompetencijas ir kūrybiškumą, įvairinant neformaliojo švietimo užsiėmimų spektrą.

4.1. Neformaliojo ugdymo programų poreikio bendruomenėje tyrimas.

Gegužės mėn.

Klasių vadovės

L. Kobrina

Veiklos stebėjimas leis koreguoti pasiūlą, išsiaiškinti šių veiklų kokybę. Siūlomos veiklos atitiks 70 proc. mokinių poreikius. Ne mažiau kaip 80 proc. mokinių neformaliojo ugdymo renginius ir formas mokykloje vertins teigiamai.

4.2. Mokiniams siūlomų neformaliojo ugdymo užsiėmimų spektro plėtotė, atsižvelgiant į mokinių poreikius.

Nuolat

Mokytojai

 

4.3. Sistemingas neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimas ir vertinimas (veiklos planas – priedas Nr.4)

Nuolat

L. Tynčenko

S. Butautienė

(koordinatorė

L. Kobrina)

3 TIKSLAS

PLĖTOTI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMO KULTŪRĄ.

1. Efektyvinti klasės vadovo veiklą stiprinant klasių bendruomenes.

1.1. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti edukacinių erdvių ir renginių lankymą už mokyklos ribų.

1 kartą per 3 mėn.

L. Tynčenko

S. Butautienė

Klasių vadovės

Klasėse įvairės veikla, klasių vadovės ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus vyks į meno, švietimo institucijas, vykdančias edukacinius projektus.

1.2. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti patyčių ir smurto prevencijos renginius, remiantis mokyklos planu.

1 kartą per 3 mėn.

Klasių vadovės

L. Tynčenko

S. Butautienė

Mažės smurto ir patyčių klasėse, mikroklimatą klasėse 60 proc. mokinių vertins gerai.

1.3. Mokytojo padėjėjų, psichologų ir socialinio pedagogų pagalbos mokytojui bei klasės auklėtojui efektyvinimas klasės valdymo klausimais.

Nuolat

S. Butautienė

Pagalbos mokytojui specialistai

Gerės klasių mikroklimatas. Efektyvesnė ugdomoji veikla pamokoje. 20 proc. sumažės pamokose incidentų, reikalaujančių pavaduotojo ar klasės vadovo pagalbos.

1.4. Gerąją klasės vadovo veiklos patirtį aptarti mokytojų tarybos posėdyje.

Vasario mėn.

L. Tynčenko

S. Butautienė

Klasės vadovo veiklos stebėsenos metu mokytojai gaus reikalingą konsultaciją.

1.5. Organizuoti klasės vadovo veiklos patikrą -įvertinimą. Geriausius klasių vadovus paskatinti.

Gegužės mėn.

L. Tynčenko

S. Butautienė

2. Skatinti ir įvertinti mokinių iniciatyvas ir pasiekimus

2.1. Mokinių tarybos veiklos aktyvinimas.

Nuolat

Veiklos kuratorė

L. Kobrina

Mokykloje vyks mokinių inicijuotos akcijos, renginiai.

2.2. Mokinių apdovanojimas už puikius ugdymosi ir kitos veiklos pasiekimus mokyklos Padėkos Raštais, pirmūnų nuotraukos Garbės lentoje mokslo metų pabaigoje.

Gegužės-

birželio

mėn.

Mokyklos administracija

Geras mokymasis didelei daliai mokinių taps prioritetu. Puikiai, gerai ir labai gerai

besimokančių mokinių skaičius padidės 5-10 proc.

2.3. Apie mokinių pasiekimus informuojama mokyklos internetinėje svetainėje.

Nuolat

Dalykų mokytojai

A. Nijazova-Elsayed

 

2.4. Ekskursijos: 1).pirmūnams, klasių seniūnams, puikių ugdymosi rezultatų (meno, sporto, mokslo ir kt.) pasiekusiems mokiniams, 2) klasei, laimėjusiai konkursą „Geriausiai lankanti pamokas klasė“.

Spalio mėn.

Gegužės mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

 

3. Didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime

3.1. „Apvalieji stalai“ su klasių tėvų komitetų atstovais.

Kovo mėn.

I. Prosniakovas

Vis daugiau tėvų jaus tapatumą su mokykla, lankysis renginiuose. Atsiras tėvų inicijuotų veiklų mokykloje. Tėvai gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertins pozityviai.

3.2. Tėvų dienos mokykloje organizavimas.

Gegužės mėn.

I. Prosniakovas

L. Tynčenko

S. Butautienė

3.3. Tėvų įtraukimas į mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą.

Visus metus

L. Kobrina, S. Smirnova

Klasių vadovės

3.4. Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Nuolat

Klasių vadovės

Renginių organizatoriai

3.5. Tėvų pedagoginis švietimas (paskaitos tėvams - kiekvienam koncentrui.)

1 kartą per metus

Psichologai, soc. pedagogai, mokyklos administracija

4. Tobulinti bendruomenės narių ir visuomenės informavimo kultūrą, pristatant mokyklos veiklą bei pasiekimus.

4.1. E-dienyno galimybių panaudojimas teikiant su ugdymu susijusią informaciją.

Nuolat

Mokytojai

Mokyklos vadovai

Pagalbos mokiniui specialistai

Ne mažiau nei 85 proc. tėvų palankiai vertins informacijos apie mokyklą pateikimą.

4.2. Savalaikis informacijos teikimas visuomenei panaudojant mokyklos internetinės svetainės galimybes.

Nuolat

4.3. Informacijos apie mokyklos veiklą pateikimas žiniasklaidai.

Nuolat

 

 

4.4. Tradiciniai renginiai mokyklos bendruomenei.

Pagal atskirą planą.

L. Tynčenko

S. Butautienė

Menų ir pradinio ugdymo mokytojai.

Organizuojami ne mažiau kaip 4 renginiai per metus.

4.5. Mokinių darbų ekspozicijos mokyklos erdvėse.

Nuolat

J. Antonov, N. Riabčiuk,

V. Antanavičiūtė, pradinių klasių mokytojai

Mokiniai įgis naujų įgūdžių ir gebės tinkamai atstovauti mokyklai.

 

4.6. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis (mokinių darbų parodos ir saviveiklos  pasirodymai mokyklose ir darželiuose).

2 kartus per

metus

L. Kobrina, B.Kozlov

N. Grudzinskienė

I. Gurejeva

4.7. Mainų programos su Kaliningrado srities (Rusija) „Ateities“ mokykla organizavimas, vykdant tarptautinį projektą „Pažinkime vieni kitus“.

II pusmetis

Mokyklos administracija

Mokiniai įgis naujų įgūdžių ir gebės tinkamai atstovauti mokyklai.

4 TIKSLAS

KURTI SAUGIĄ, JAUKIĄ IR KULTŪRINGĄ MOKYKLOS APLINKĄ, LAIDUOJANČIĄ GERĄ UGDYMO(SI) KOKYBĘ.

1. Veiklios, saugios, draugiškos, be patyčių mokyklos kūrimas.

1.1. Bendruomenės dalyvavimas patyčių ir smurto prevencijos metinio plano vykdyme.

Visus metus

S. Butautienė

Mažėja traumų.

Mažėja patyčių.

1.2. Mokytojų budėjimo mokyklos erdvėse pertraukų metu efektyvinimas.

Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

1.3. Mokinių patyčių prevencijos veiklų organizavimas, mažinant smurto ir traumų atvejus.

Nuolat

S. Butautienė

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

A. Pilkionienė

1.4. Dalyvavimas kitų institucijų inicijuojamose prevencinėse programose, akcijose.

Nuolat

A. Nijazova-Elsayed

S. Butautienė

L. Kobrina

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis didins mokinių saugumą (mažės patyčių, smurto, traumatizmo atvejų, spręsis rūkymo problema).

1.5. Bendradarbiavimas su NRI, VTAT, policijos nuovada ir kt. vaiko saugumą užtikrinančiomis institucijomis

Nuolat

S. Butautienė

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

1.6. Vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimas (teikiant projektus)

Birželio mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

N. Stundžytė

Socialiai remtini vaikai dalyvauja mokinių vasaros užimtumo programoje, skautų vasaros stovykloje.

2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

2.1. Renginiai sveikatos ugdymo klausimais.

Pagal atskirą planą

S. Butautienė

A. Pilkionienė,

D. Zdanevičienė

Mokiniai ir tėvai įgis žinių, gerės mokinių sveikatos indeksas.

2.2. Tyrimas apie mokinių sveikatą.

Gruodžio mėn.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Zdanevičienė

2.3. Sveikatinimo paskaitos 1-10 klasių mokiniams.

4-5 per metus

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Zdanevičienė

3. Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.

3.1. Klasių valandėlių organizavimas kultūros, bendravimo, tolerancijos klausimais.

Pagal atskirą planą

Klasių vadovės

Mokyklos veiklos įsivertinimas atspindės mokyklos bendruomenės susitapatinimo su mokykla ir požiūrio į mokyklą kaitą (labai gerai vertins ne mažiau nei 90proc. respondentų).

3.2. Mokyklos bendrųjų ir tarpklasinių renginių įvairovė, atitinkanti mokinių poreikius ir amžiaus ypatumus.

Nuolat

Klasių vadovės

L. Kobrina

3.3. Atvirųjų durų dienos būsimiesiems 1-okams ir 5-okams ir jų tėvams.

Kovo - balandžio mėn.

I. Prosniakovas

L. Tynčenko

S. Butautienė

3.4. Mokyklinės uniformos tradicijos formavimas. Nuolatinė nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolė.

Nuolat

Klasių vadovės

L. Kobrina

V. Sadovskaja

A. Nijazova-Elsayed

Mokyklinė uniforma ugdys pasididžiavimo savo mokykla jausmą –

visi 1-10 klasių mokiniai vilkės uniformą.

3.5. Mokyklos istorijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas.

Iki kovo 1 d.

L. Kobrina, B. Kozlov,

N. Riabčuk,

Mokinių taryba

Mokyklos bendruomenė ir svečiai vizualiai susipažins su mokykla.

4. Toliau gerinti mokyklos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, projektų bei paramos lėšas.

4.1. Tikslingai aprūpinti kabinetus reikiamomis ugdymo procesui priemonėmis.

Visus metus

I. Prosniakovas

Mokyklos tarybos pirmininkė V. Sadovskaja D. Mazėtienė

S. Aleinikovas

Mokyklos edukacinė bazė tenkins 70 proc. mokytojų ir mokinių poreikius ugdymo procese.

4.2. Dalyvauti įvairiuose projektuose bei konkursuose, taip sudarant galimybę gauti paramąir pagerinti mokinių ugdymo sąlygas.

Nuolat

Mokyklos administracija

Mokytojai

Įgytos naujos priemonės

4.3. Mokyti mokytojus naudotis interaktyviosiomis lentomis ir skatinti naudotis jomis pamokose. Sudaryti galimybes mokyklos patalpose naudotis Wi-Fi ryšiu.

Nuolat

L. Tynčenko

G. Aksionov

25 proc. mokytojų ves pamokas pasinaudodami interaktyviąja lenta

5. Kurti estetišką ir jaukią mokyklos aplinką

5.1. Savitvarkos dienos mokykloje.

1 kartą per pusmetį

S. Alenikovas

Klasių vadovės

Mokiniai patys kurs jaukią aplinką. Kuriamas patrauklus mokyklos įvaizdis.

5.2. Jaukinti mokyklos erdves keičiamomis mokinių darbų ekspozicijomis.

Nuolat (pagal planą)

Mokytojai

5.3. Puoselėti mokyklos gėlynus ir vejas.

Pavasarį-rudenį

S. Aleinikovas

Biologijos ir technologijų mokytojai

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2016-2017 m. m.

 veiklos plano priedas Nr.1

 

MOKYKLOS TARYBOS, MOKYTOJŲ TARYBOS IR DIREKCINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI, SKIRTI METINEI VEIKLOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

 

Eil.

Nr.

Savivaldos institucijų pavadinimai

Posėdžių tema

Laikas

Atsakingas

1.

MOKYKLOS TARYBA

 1. Dėl mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos.

2015 m.

spalis

I. Prosniakovas

L. Kobrina

V. Sadovskaja

1.2. Metinio veiklos plano projekto ir ugdymo plano aptarimas.

2015 m.

lapkritis

I. Prosniakovas

1.3. 2-jų procentų pajamų paskirstymas 2016 metams.

2016 m.

gruodis

Mokyklos administracija

V. Sadovskaja

1.4. Mokyklos edukacinių erdvių įrengimas. Pastato renovacijos perspektyvos.

2017 m.

vasaris

I. Prosniakovas

S. Aleinikovas

1.5. Mokyklos Tarybos darbas pagal patvirtintą planą.

Visus

metus

A. Mikelevič

2.

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

2.1. Praėjusių 2015-2016 m. m. mokslo metų veiklos analizė ir mokyklos darbo prioritetai 2016-2017 m. m.

2016 m.

rugpjūtis

I. Prosniakovas

L. Tynčenko

S. Butautienė

L. Kobrina

2.2. I-ojo pusmečio mokymosi pasiekimų analizė ir pagrindiniai uždaviniai II-ajam pusmečiui. „Plačiojo“ įsivertinimo planavimas ir uždavinių aptarimas.

2017 m.

sausis

Pavaduotojai ugdymui ir neformaliajam ugdymui

I. Prosniakovas

2.3. Mokytojų veiklos, stebint, fiksuojant ir analizuojant mokinių individualią pažangą, aptarimas: atradimai ir problemos.

2017 m.

balandis

L. Tynčenko

 

2.4. 1-5 klasių mokinių pasiekimų aptarimas ir kėlimas į aukštesnes klases.

2017 m.

gegužė

Mokyklos administracija

 

 

 

I. Prosniakovas

2.5. 10 klasių mokinių pasirengimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui ir leidimas jį laikyti.

2.6. Mokyklos direktoriaus metinė ataskaita.

2.7. 6-9 ir 11 klasių mokinių rezultatų aptarimas ir kėlimas į aukštesnes klases.

2017 m.

birželis

2.8. Mokyklos Ugdymo plano ir veiklos programos projekto 2017-2018 m. m. pristatymas.

2.9. 10-tų klasių mokinių PUPP rezultatų aptarimas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo klausimai.

 

L. Tynčenko

3.

DIREKCINIAI POSĖDŽIAI

3.1. Mokyklos vadovų ir kitų specialistų pareigybių aprašų bei vadybinių funkcijų aptarimas ir tvirtinimas. Darbo grupių sudarymas. Apmokėjimo už papildomus darbus tvarka.

2016 m.

rugsėjis

Mokyklos administracija

 

Dalyvauja m/g pirmininkai,

prof. sąjungos atstovai

3.2. Teminių planų aptarimas ir patvirtinimas.

3.3. Metodinės veiklos kryptys 2016-2017 m. m.

Mokytojų atestacijos ir kvalifikacijos kėlimo planavimas.

2016 m.

spalis

 

I. Prosniakovas

L. Tynčenko

3.4. Mokyklos veiklos plano 2016-2017 m. m. aptarimas.

I. Prosniakovas

L. Tynčenko

S. Butautienė

L. Kobrina

V. Sadovskaja

3.5. Pirmų ir penktų klasių mokinių adaptacinio laikotarpio rezultatai.

I.Prosniakovas

L. Tynčenko

3.6. Finansinė mokyklos situacija. Biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo prioritetai 2016-2017 m. m.

2016 m.

lapkritis

I. Prosniakovas

3.7. Mokyklinės dokumentacijos vedimo tvarka. Bylų nomenklatūros patvirtinimas. Darbo su mokykline dokumentacija reikalavimų aptarimas.

E. Giedrienė

J. Stručkienė

S. Butautienė

L. Tynčenko

3.8. Renginių, skirtų Kalėdų šventėms, planavimas.

2016 m.

gruodis

Mokyklos administracija

I. Miler

3.9. Elektroninio dienyno pildymo problemų aptarimas.

3.10. Bibliotekos vedėjos ir logopedės veiklos ataskaitos.

2017 m.

sausis

D. Mazėtienė

A. Kozik

 

3.11. Uždaviniai, organizuojant PUPP sesiją.

2017 m.

kovas

L. Tynčenko

 

3.12. Mokytojų ataskaitos už papildomai vykdomus ir apmokamus darbus.

2017 m.

balandis

L. Tynčenko

S. Butautienė

M/g pirmininkai

3.13. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui ataskaitos apie priežiūros plano vykdymą 2016-2017 m. m.

2017 m.

gegužė

L. Tynčenko

S. Butautienė

M/g pirmininkai

3.14. Neformaliojo švietimo programų vykdymo aptarimas ir preliminarus neformaliojo švietimo formų planavimas 2016-2017 m. m.

Mokytojų darbo krūvių aptarimas 2017-2018 mokslo metams.

2017 m.

birželis

I. Prosniakovas

S. Butautienė

L. Kobrina, S. Aleinikovas

O. Valentienė

A. Mikelevič

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

                      2016-2017 m. m. veiklos plano priedas Nr. 2

 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS

2016-2017 M. M.

 

Tikslai: Organizuoti, stebėti ir vertinti mokytojų, mokinių veiklą, siekiant mokyklos strateginio plano, metinių veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

 

Uždaviniai:

 

 

Veiklos pavadinimas

Vykdymo terminas

Atsakingi

Laukiami rezultatai

Atsiskaitymo forma

1.VYKDYTI MOKYKLOS VEIKLOS IR PEDAGOGŲ DARBO STEBĖSENĄ, PLANAVIMĄ BEI REZULTATŲ ANALIZĘ:

 1. Metodinis seminaras

„Mokinių pasiekimų vertinimas formaliajame švietime. Lenkijos mokytojų patirtis.“

 

1.2. Įskaitų organizavimas nepažangiems mokiniams.

 

 

 

1.3. Pedagogų susirinkimas:

a) Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo pristatymas ir aptarimas;

b) Patyčių prevencijos ir intervencijos darbo tvarkos aprašo pristatymas ir aptarimas.

rugpjūčio

18-20 d.

 

 

 

rugpjūčio

23 - 27 d.

 

 

 

 

rugpjūčio 25d.

Mokyklos administracija

 

 

 

 

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytojai dalykininkai, klasių vadovai, nepažangūs mokiniai

 

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokyklos mokytojai patobulins savo turimas kompetencijas mokinių vertinimo klausimais

 

Po papildomų vasaros darbų mokiniai pasieks bent patenkinamą lygį.

 

 

Seminaro pažymėjimai

 

 

 

 

Testus sudaro mokytojai dalykininkai, vykdymo ir vertinimo komisija vertina mokinių pažangumą ir atsiskaito administracijai pateikdami protokolus.

 

 

 

1.3. Pedagogų tarybos posėdis:

a) Tobulinti mokyklos veiklos aspektai, veiklos uždaviniai mokslo metams;

b) Mokyklos metodinio darbo pagrindinės kryptys 2016-2017 m. m.;

c) Nepažangių mokinių įskaitų analizė bei siūlymai dėl jų kėlimo į kitą klasę.

 

rugpjūčio

30 d.

 

I. Prosniakovas, direktorius

 

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kiekviena m/g planuos veiklą, remdamasi mokyklos darbo plano tikslais ir uždaviniais, atsižvelgdama į mokomojo dalyko specifiką.

Įvertinę mokymosi problemas, mokytojai stiprins veiklą probleminėse srityse.

Mokiniai stiprins savo žinias ir gebėjimus.

 

Pranešimas.

 

Pranešimas.

 

Pranešimas.

1.4. Klasių kabinetų paruošimas 2016-2017 m. m., metodinės medžiagos tvarkymas.

rugpjūčio

22 - 31 d.

M/g pirmininkai, mokytojai,

S. Aleinikovas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,

administracija

Kabinetai paruošti darbui iki rugsėjo 1 dienos.

Kabinetų apžiūra,

 trūkumų nustatymas ir pašalinimas.

1.5. M/g posėdžiai, dalyvaujant kuruojantiems administracijos atstovams:

a) Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aptarimas, vertinimas ugdant;

b) Ilgalaikių teminių planų tvirtinimas;

c) Metodinės veiklos planavimas mokslo metams.

 

1.6. Gamybinis posėdis:

a) Organizaciniai klausimai;

b) Tarptautinių tyrimų ICCS 2016, PIRLS 2016 pristatymas

rugpjūčio

4 sav.

 

 

 

 

 

 

 

rugsėjo

14 d.

 

 

Metodinių grupių pirmininkai: V. Mardosienė,

D. Lisovskaja, N. Ivanova,

J. Tarakanovas, I. Miler,

V. Antanavičiūtė, T. Mackelo

A. Mikelevič

 

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vyks m/g planingas darbas, siekiant individualizuoti ugdymo turinį.

Dar kartą bus apsvarstyti vertinimo kriterijai.

 

 

 

 

Mokytojai turės galimybę palyginti mūsų mokyklos ir šalies mokinių pasiekimus, įvertinti darbo trūkumus ir siekti geresnių rezultatų.

Metodinių grupių protokolai.

1.7. Vaiko gerovės komisijos posėdis:

b) Veiklos planavimas;

a) 2015-2016 m. m. situacijos analizė.

 

 

 

 

 

 

rugpjūčio 30 d.

 

 

 

 

 

 

 

VGK nariai

 

 

 

 

 

 

 

 

Išanalizavus situaciją mokykloje, mokytojai kryptingai, bendradarbiaudami sieks geresnių santykių bendruomenėje, užtikrins lygias galimybes kiekvienam mokiniui mokytis pagal savo gabumus .

Posėdžio protokolas.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos komisijos posėdis  Vykdymo tvarkos aprašo kūrimas, veiklos planavimas

rugsėjo

16 d.

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

VGK nariai,

I. Prosniakovas, direktorius

Mokyklos bendruomenė sieks padėti mokyklai užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką.

Posėdžio protokolas.

 

1.9. Rugsėjo 1 d. šventė „Mokslo ir žinių diena“.

rugsėjo 1 d.

Mokyklos administracija Bendruomenė

 

Bendruomenės susitelkimas siekiant bendrų 2016-2017 m. m. iškeltų uždavinių.

Įrašai elektroniniame dienyne.

1.10. Edukacinės pamokos ne mokykloje (muziejuose, gamtoje ir t. t.) 5-10 kl.

 

rugsėjo 2 d.

Klasių vadovai, klasių tėvų komiteto atstovai

Mokiniai kels mokymosi motyvaciją ir lavins savo bendradarbiavimo įgūdžius.

Klasių valandėlių metu edukacinių ekskursijų refleksija.

1.11. Informacinė diena

„Saugos taisyklės mokykloje, gatvėje, bendruomenėje, patyčioms-ne“ PUG, 1-10 kl.

rugsėjo 5 d.

I. Prosniakovas, L. Kobrina,

S. Butautienė, A. Pilkionienė

D. Zdanevičienė,

A. Nijazova-Elsayed, klasių vadovai

Mokiniai įtvirtins saugaus elgesio mokykloje ir už jos ribų taisykles, savo teises ir pareigas.

 

Pranešimai.

1.12. Adaptacinis periodas 1-5 klasėse:

a) Mokinių veiklos stebėjimas pamokų ir pertraukų metu;

b) Individualūs pokalbiai su mokiniais, mokytojais ir tėvais padedant spręsti iškilusias problemas;

c) 1, 5 klasių mokinių tėvų pamokų lankymas, dalyvavimas aptarimuose;

d) Ataskaitinės adaptacinio periodo pažymos paruošimas.

rugsėjis - spalis

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

T. Gvozdova, psichologė

A. Pilkionienė, psichologė

Klasių vadovai

Klasių tėvų komitetų atstovai

Bus koreguojami santykiai:

Mokinys - Mokytojas

Mokinys - Mokinys

Mokytojas - Tėvai

 

Situacijos analizė

pasitarimo metu, dalyvaujant 1, 5 klasių vadovams bei tėvų atstovams.

1.13. Higienos normų reikalavimų atitikimas valstybės dokumentams (kabinetų apšvietimas, suolų atitikimas pagal ūgį ir mokinio sveikatos būklė, mokinių laikysena pamokose, judrieji žaidimai pertraukos metu)

rugsėjis

D. Zdanevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

S. Aleinikovas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mokytojai dalykininkai

Klasių vadovai

Stiprės mokinių sveikata, turės galimybę daugiau judėti.

 

Patikrinimo pažymos pristatymas direkciniame posėdyje.

1.14. Visuotinis tėvų susirinkimas 5-10 kl.:

a) Tyrimų rezultatai;

b) Supažindinimas su saugaus elgesio taisyklėmis ir tėvų atsakomybe, vaikams pažeidus taisykles;

c) Veiklos planavimas;

d) Einamieji klausimai.

rugsėjo

29 d.

 

 

 

 

 

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Klasių vadovai

 

 

Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas siekiant gerinti mokymo(si) rezultatus ir koreguoti mokinių elgesį.

 

Pranešimai.

Klasių susirinkimų protokolai.

1.15. Klasių tėvų susirinkimai PUG, 1-4 kl. :

a) Mokinio dienos režimas;

b) Einamieji klausimai;

c) Tėvų komiteto rinkimai, metinės veiklos planavimas.

2-3 savaitė

 

 

 

1.16 Edukacinė pažintinė kelionė 4 kl. mokiniams - ekskursija į Rumšiškes.

Supažindinimas su profesijomis:

1 gr. „Duona ne vėju ateina“;

2 gr. „Lino kelias“;

3 gr. „Kūdikystė-vaikystė senoje pirkioje“;

4 gr. „Kaimiški žaidimai“.

spalio II savaitė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Klasių vadovai

Mokiniai susipažins su gamtiniais, istoriniais kultūros objektais ir įvairiomis profesijomis edukacinų pamokėlių metu.

 

 

1.17. Geografijos, biologijos, chemijos ir pasaulio pažinimo dalykinė savaitė 1-10 klasių mokiniams.

spalio III savaitė

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

V. Mardosienė, metodinės grupės pirmininkė

Mokytojai dalykininkai

Mokiniai ruoš parodą iš gamtinių medžiagų, vyks konkursai, žaidimai ir kt., kils mokinių dalykinė motyvacija, tobulės bendravimo įgūdžiai.

Renginių nuotraukos, aprašymai, aptarimai.

1.18. Gerosios patirties sklaida: mokomojo dalyko Biologijos, chemijos atviros pamokos, jų aptarimas ir apibendrinimas metodinių grupių pasitarimuose.

spalio IV savaitė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytojai tobulins dalyko metodines žinias, dalinsis savo patirtimi.

 

Metodinės grupės pažyma.

1.19. Šeštadieninės mokyklos „Šaltinėlis“ atidarymas.

spalio 8 d.

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

T. Mackelo, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

5-6 metų mikrorajono vaikai susipažins su mokyklos mokytojais ir pasirengs tapti pirmokais.

 

1.20. Platusis įsivertinimas, derinant jį su strateginių planavimų ciklu.

 

 

iki sausio 15 d.

 

I. Prosniakovas

Įsivertinimo grupės nariai

Tai padės tikslingiau pasirinkti giluminio vertinimo temas, išaiškės probleminės mokyklos bendruomenės darbo sritis.

Išvadų ir rezultatų pristatymas pedagogų susirinkime.

1.21. Konstitucijos pamokos 1-10 klasėms.

 

 

rugsėjis

(pagal atskirą grafiką)

L. Tynčenko, N. Ivanova

B. Kozlov

Pradinių klasių mokytojos

Mokiniai tobulins pilietiškumo pagrindų žinias, laikys konstitucijos egzaminą.

Pamokų fiksavimas elektroniniame dienyne.

1-4 klasių mokinių

piešinių paroda.

1.22. Konstitucijos egzamino I-ojo etapo organizavimas:

a) 1-4 kl. kūrybinis konkursas „Mano sveikinimas konstitucijos egzaminui“;

b) 5-10 kl. mokiniai rašo testą.

rugsėjo 21, 27 d.

L. Tynčenko

N. Ivanova

T. Mackelo

V.Kovger

B.Kozlov

Mokiniai įvertins savo konstitucijos išmanymo gebėjimus.

Protokolai.

1.23. Geografijos mokytojų S. Smirnovos ir S. Butautienės ir istorijos mokytojų N. Ivanovos ir B. Kozlovo pamokų stebėjimas (tikslas – dvikalbio ugdymo panaudojimas pamokose, ugdymo metodų įvairovė).

spalio III-IV savaitė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Tobulės mokytojo kompetencija, esant reikalui bus koreguojami teminiai planai, ugdymo metodai.

 

Pažymos rašymas ir aptarimas su socialinių mokslų mokytojais.

1.24. Rusų kalbos ir IV klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – tobulinti mokinių skaitymo kompetencijas, remiantis standartizuotų testų rezultatais, individualios pažangos stebėjimas pamokose.

lapkritis

 

I. Prosniakovas, direktorius

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mokiniai pagerins skaitymo įgūdžius, gebės suprasti skaitomus tekstus, apibendrinti.

 

Veiklos aptarimas metodinėse grupėse.

1.25. Rusų kalbos dalykinė savaitė.

lapkričio III savaitė

N. Kirilova

Rusų k. mokytojos

Mokiniai tobulins kalbėjimo, rašymo, bendravimo kompetencijas.

Ataskaita

1.26. Matematikos mokytojų praktinės veiklos stebėjimas ir analizė, mokinių žinių ir gebėjimų atitikties programos reikalavimams tikrinimas.

gruodis

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

D. Lisovskaja, matematikos mokytojų m/g pirmininkė

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Tobulės mokinių matematiniai gebėjimai, raštingumo kompetencijos.

 

Pažymos pristatymas ir aptarimas m/g posėdyje.

1.27. Matematikos mokyklos olimpiados organizavimas ir vykdymas 5-10 klasėse.

gruodžio

3 d.

9 - 13 val.

D.Lisovskaja

 

Mokytojai atrinks gabesnius mokinius į miesto olimpiadas.

Mokiniai spręs probleminius uždavinius, įvertins savo dalykinį pasiruošimą.

 

Olimpiadų rezultatų viešinimas.

1.28. Fizikos mokyklos olimpiados organizavimas ir vykdymas 7-10 klasių mokiniams.

gruodžio 10 d.

9-13 val.

S. Rosova

 

 

1.29. Chemijos ir biologijos mokyklinių olimpiadų organizavimas ir vykdymas 7, 8-10 klasių mokiniams.

gruodžio 17 d.

9-13.30 val.

V. Mardosienė

 

 

1.30. Lietuvių kalbos olimpiada 3-10 klasių mokiniams.

sausio

14 d.

R. Tichonova

1.31. Anglų kalbos olimpiada 3-10 klasių mokiniams.

sausio

21 d.

I. Miler

1.32. I-ojo, 2-ojo pusmečio, metinių pažymių vedimas. Mokymosi kokybės analizė, lankomumas.

sausio 18 d.

gegužės25 d.

 

Mokyklos aministracija

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai

Sumažės praleistų pamokų skaičius lyginant su praėjusiais metais, tai turės įtakos mokymo(si) kokybei.

Pavaduotojų ugdymui pranešimai pedagogų posėdyje.

1.33. a) Lietuvių kalbos mokytojų praktinės veiklos stebėjimas ir analizė, interviu su tėvais (tikslas - nustatyti mokinių kalbėjimo bei rašymo valstybinės kalbos lygį).

b) Vaikų užsieniečių lietuvių kalbos pasiekimai 1-10 kl.

vasaris

(visą mėnesį)

I. Prosniakovas, direktorius

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Gerės mokinių, jų tėvų ir lietuvių k. mokytojų santykiai siekiant bendro tikslo - kokybiškai paruošti mokinius valstybinės kalbos vartojimui.

 

Aptarimas direkciniame posėdyje, protokolai.

1.34. Lietuvių kalbos dalykinė savaitė.

vasario III savaitė

R. Tichonova

Lietuvių k. mokytojos

Tobulės mokinių kūrybinė veikla, formuosis pozityvios tautinės ir pilietinės nuostatos.

Aptarimas metodinėse grupėse, protokolai.

 

1.35. Istorijos ir dorinio ugdymo dalykinė savaitė.

vasario II savaitė

N. Ivanova, B. Kozlov,

N. Černeckaja, G. Svirobovič,

V. Nikulin

1.36.Informacinių technologijų savaitė.

vasario III savaitė

J. Ignatovič,

A. Nijazova-Elsayed

1.37. Geografijos olimpiada 8-10 klasių mokiniams organizavimas ir vykdymas.

vasario I savaitė

S. Butautienė, S. Smirnova

Išaiškės gabiausi mokiniai, kuriuos mokytojos ruoš miesto olimpiadoms.

Olimpiadų rezultatų suvestinės, aptarimas m/g

1.38. Istorijos olimpiada 8-10 klasių mokiniams.

vasario II savaitė

N. Ivanova, B. Kozlov

1.39. Trečių klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas. Tikslas - mokinių skaitymo įgūdžių įtaka mokant dalykų, skirtų mokiniams pagal ugdymo planą.

kovas

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

T. Mackelo, pradinių klasių m/g pirmininkė

Gerės mokinių mokymosi kokybė.

Mokytojai pagilins tarpdalykinių ryšių kompetenciją.

 

Aptarimas m/g,

protokolas.

1.40. Anglų kalbos mokytojų praktinės veiklos stebėjimas ir analizė. Tikslas - IT ir vaizdinių priemonių naudojimas pamokose.

balandis

(visą mėnesį)

I. Prosniakovas, direktorius

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Naudojant IT pamokose tobulės mokinių kompetencija, kils mokinių mokymo(si) motyvacija .

 

Aptarimas direkciniame posėdyje.

1.41. Meninio ugdymo ir technologijų mokytojų praktinės veiklos stebėjimas formaliajame ir neformaliajame ugdyme 1-10 klasėse. Tikslas – socialinių ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas.

balandis

(visą mėnesį)

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Kobrina direktoriaus pavaduotoja neformaliajam. ugdymui

Mokytojai dalinsis patirtimi organizuodami mokinių kūrybinę veiklą.

Parodos, koncertai, papildomo ugdymo ataskaitos.

1.42. Kūno kultūros pamokų stebėjimas ir analizė 1-10 klasėse. Tikslas – mokinių užimtumas pamokoje ir lankomumas.

gegužė

(visą mėnesį)

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gerės pamokos kokybė bei fizinis pasiruošimas.

Direkcinis pasitarimas, pranešimas.

1.43. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, bendravimo veiklos stebėjimas ir įvertinimas ( mokinių krūvio optimizavimas)

 

visus metus, mokinių atostogų metu kl. vadovės organizuoja pasitarimus

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kl. aukletojos

 

Mokyklos bendruomenė išsiaiškins, kaip mokykloje efektyviau įgyvendinti krūvio optimizavimo problemą, kiekvieno mokinio individualios pažangos pokyčius.

Protokolai.

2. NUSTATYTI DOKUMENTŲ PILDYMO IR TVARKYMO KOKYBĘ:

2.1.

- 1-10 klasių mokiniams pamokų tvarkaraščio sudarymas;

- Mokinių, mokomų namuose, tvarkaraščio sudarymas;

- Tvarkaraščių mokiniams stendų paruošimas;

- Tvarkaraščio įkėlimas į mokyklos svetainę.

 

iki rugsėjo 8 d.

 

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

N. Riabčiuk

 

A. Nijazova-Elsayed

 

Mokomųjų dalykų moko to dalyko specialistai; pamokų krūvis tenkina ir mokytojus, ir mokinius.

Mokiniai žino savo pamokų tvarkaraštį.

 

Direktoriaus įsakymas, tvirtinantis pamokų tvarkaraščius.

2.2. Mokytojų tarifikacijos derinimas.

 

 

iki rugsėjo 5 d.

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tarifikaciją patvirtins švietimo skyriaus atstovai, ekonomistai.

 

2.3. Mokytojų dalykininkų teminių planų analizė ir patvirtinimas:

- tiksliųjų mokslų

- istorijos ir dorinio ugdymo

- pradinio ugdymo

- biologijos, chemijos ir geografijos ugdymo

- kūno kultūros

- gimtosios (rusų k.)

- lietuvių k. (valstybinės)

- užsienio k. (anglų)

- menų ir technologijų

iki rugsėjo 15 d.

 

 

L. Tynčenko, D.Lisovskaja

L. Tynčenko, N. Ivanova

L. Tynčenko, T. Mackelo

S. Butautienė,V. Mardosienė

S. Butautienė, J.Tarakanovas

I. Prosniakovas, N. Kirilova

L. Tynčenko, R.Tichonova

I. Prosniakovas, I. Miler

S. Butautienė,

V. Antanavičiūtė

Gerės mokinių mokymosi kokybė, stiprės mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas.

Paruoštų planų pristatymas administracijai tvirtinti.

2.4. Darbo planų sudarymas ir tvirtinimas (vaiko gerovės komisijos, profesijų ugdymo, metodinės tarybos, socialinio pedagogo, specialaus pedagogo, logopedo, neformalaus ugdymo, metodinių grupių, klasių vadovų).

iki rugsėjo 15 d.

Administracija

Bendrų mokykloje iškeltų tikslų supratimas dirbant su mokyklos bendruomene.

Planai bus patvirtinti mokyklos direktoriaus.

2.5. Namų mokymo individualių planų tvirtinimas.

iki rugsėjo 15 d.

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mokinių krūvio reguliavimas atsižvelgiant į mokinių galimybes ir sveikatą.

 

2.6. Mokinių, turinčių specialių poreikių, individualių planų rengimas ir tvirtinimas 1-10 kl.

iki rugsėjo 15 d.

S. Butautienė,

L. Jankovskaja, spec. pedagogė

Atsižvelgus į mokinių diagnozę ir specialistų patarimus bei tėvų pageidavimus, bus optimizuotas individualus mokinio krūvis.

Parengti planai.

2.7. Rekomendacijos mokytojams pildant elektroninį Tamo dienyną.

rugsėjo I savaitė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I. Miler

Mokytojai laiku ir tinkamai pildys klasės dienynus atsižvelgdami į administracijos rekomendacijas.

 

2.8 Elektroninio dienyno

pildymo analizė.

visus metus

2.9. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais spec. poreikių, konsultacijos. Individualių programų sudarymas.

 

rugsėjo

21 d.

L. Jankovskaja, spec. pedagogė

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A.Pilkionienė

Mokytojai diferencijuos, individualizuos ugdymo turinį atsižvelgdami į specialistų rekomendacijas.

Paruošti mokinių

mokomųjų dalykų planai.

2.10. Kontrolinių darbų grafiko laikymosi stebėsena.

kas mėnesį

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių mokymosi krūvio optimizavimas.

Aplankas su kontrolinių darbų grafikais.

3. MOKINIŲ ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ PATIKRINIMAS:

3.1. Organizuoti I-ojo pusmečio 3-10 klasių mokinių pasiekimų patikrinimą:

- rusų k.

- lietuvių k.

- matematikos

gruodis

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

M/g pirmininkai

Mokinių žinios artės prie standartų reikalavimų, bus išaiškintos mokinių žinių spragos.

Mokytojai ir mokiniai galės jas bendradarbiaudami likviduoti.

Testų ir kontrolinių darbų rezultatų ataskaitos pavaduotojoms ugdymui. Ataskaitų aptarimas metodinėse grupėse.

3.2 Organizuoti bandomuosius pagrindinio ugdymo (10 kl.) gimtosios k., lietuvių k., matematikos pasiekimų patikrinimus.

balandis-gegužė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I. Maslak, A.Lesauskienė

N. Stundžytė, A. Mikelevič

Mokiniai įveiks stresą prieš PUPP patikrinimus, patikrins savo žinias ir gebėjimą jas taikyti, prireikus galės likviduoti spragas.

Ataskaitos pavaduotojai ugdymui. Aptarimas metodinėse grupėse.

3.3. Dalyvavimas 2, 4, 6, 8 klasių mokinių žinių patikrinime (standartizuoti testai, organizuojami NEC).

2017 m. gegužė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

T. Mackelo

Mokinių pasiekimai atitiks standartų reikalavimus.

Mokinių pasiekimų ataskaitų pristatymas:

1. Mokytojų bendruomenei.

2. Tėvų bendruomenei.

3. Klasėse.

4. MOKINIŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ APKLAUSŲ IR TYRIMŲ ORGANIZACIJA:

4.1. 5-10 klasių mokinių poreikių tyrimas. Pokalbiai su tėvais ir mokiniais. Tėvų prašymų rašymas dėl konsultacinių pamokų.

gegužė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Bus patenkinami mokinių poreikiai likviduojant mokymosi spragas arba atliekant aukštesnio lygio užduotis.

Direkcinis tarybos posėdis.

Metodinės tarybos posėdis.

4.2. 4 klasių mokinių ir jų tėvų apklausa dėl tolimesnio mokymosi (pageidavimai ir prioritetai).

balandis

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Triščenko, S.Chizovec

T.Mackelo, I.Grigorieva, T.Gvozdova

Išaiškės tėvų ir mokinių poreikiai.

Ataskaita pradinių klasių m/g.

4.3. 10 klasių mokinių tolimesnio mokymosi poreikių analizė.

balandis-gegužė

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Pilkionienė

Išaiškės mokinių mokymosi perspektyvos, mokiniai bus supažindinti su karjeros planavimu ir išanalizuos savo galimybes. Mokiniai bus nukreipti į gimnazijas ir profesines mokyklas.

 

4.4. Rizikos grupės mokinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizė.

 

gruodis-balandis

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VGK

Išaiškės kiekybiniai ir kokybiniai mokinių mokymosi pasiekimai ir pokyčiai.

Protokolas.

4.5. Mokinių, turinčių spec. poreikių, pasiekimų kitimas.

sausis-gegužė

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Jankovskaja

Išaiškės individualaus mokinio ugdymo plano tinkamumas, mokinio pasiekimų kokybė.

Protokolai.

4.6. Pusmečio ir metinės pažangumo ir lankomumo ataskaitų analizė.

sausis

gegužė

birželis

L. Tynčenko, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

S. Butautienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokyklos bendruomenė sužinos ir įvertins realų mokinių mokymosi lygį ir sieks gerinti turimus rezultatus.

Analizės pristatymas mokytojų tarybos

posėdyje.