Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2018 - 2019 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-56

2019-05-30

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2019 M. BIRŽELIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

2018-2019 m. m. ugdymo proceso pabaiga: PUG, 1-4 kl. – birželio 7 diena; 5-10 kl. – birželio 21 d.

Birželio 12 d. ir 14 d. mokykloje vyksta VBE – neformalaus ugdymo dienos

METODINĖ VEIKLA

1.1. PUPP        

 

1.1.1. Matematika 5 d. 9.00-11.00

136

137

138

140

L. Kobrina

A. Mikelevič
Pagal direktoriaus 2019-03-25 įsakymą Nr. V-29
1.1.2.

Gimtoji (rusų) kalba (raštu) 

7 d.

9.00-11.30

(I dalis)

12.15-13.15

(II dalis)

136

137

138

140

I. Prosniakovas

L. Kobrina
Pagal direktoriaus 2019-03-25 įsakymą Nr. V-29
1.2. Pedagogų tarybos posėdžiai      
1.2.1. Pradinių klasių III-ojo trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai 6 d. 14.00 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė

Dalyvauja 1-4 klasių mokytojai

Ataskaitas pristatyti pavaduotojoms iki 4 d.
1.2.2. III-ojo trimestro ir metų mokinių pasiekimų ir lankomumo analizė, pažangos pokyčiai, mokinių socialinė-pilietinė veikla (5-10 kl.), PUPP rezultatų aptarimas 19 d. 14.00 171

I. Prosniakovas

L. Kobrina

J. Stručkienė

Dalyvauja

5-10 klasių mokytojai

Ataskaitas pristatyti pavaduotojoms iki 17 d.
1.3. Mokinių mokymosi namuose ataskaitų pristatymas Iki 6 d.    

L. Kobrina

L. Jankovskaja
 
1.4. Mokytojų, dirbančių su mokiniais užsieniečiais, protokolų pristatymas Iki 6 d.     J. Stručkienė  
1.5.

Tėvų supažindinimas su NMPP rezultatais 2, 4 klasėse

6 klasėse

Iki 7 d.

Iki 21 d.
    Klasės vadovai  
1.6.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai:

1 posėdis

2 posėdis

3 posėdis

 

5 d.

11 d.

20 d.

 

13.45

10.00

10.00
240

J. Stručkienė

Komisijos nariai
 
1.7. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais spec. poreikių, pritaikytų ir individualių programų pristatymas Iki 6 d.   240

L. Jankovskaja

L. Kobrina

 
1.8. Metodinių grupių posėdžiai. Metų metodinės veiklos, preliminarus krūvio aptarimas, pirmininkų rinkimai I-II savaitė    

Administracija

Metodinių būrelių pirmininkai
 
1.9.

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse.

Iškilusių 2018–2019 m. m. problemų išsiaiškinimas ir sprendimo būdai.

Preliminarus krūvio aptarimas - paskirstymas

13 d.

PUG-4 kl.

10.00

107

Administracija

Mokyklos tarybos pirmininkė

Profsąjungos pirmininkė
 

26 d.

5-10 kl.
10.00

Direkt.

kab.
 
1.10.

VGK posėdis. VGK veiklos ataskaita. Vaiko pagalbos specialistų (logopedo, psichologo, soc. pedagogo, spec. pedagogo) ataskaitų aptarimas

25 d. 10.00 269

L. Kobrina

VGK nariai
 
1.11. Atestacijos komisijos posėdis 13 d. 11.30

Direkt.

kab.

I. Prosniakovas

A. Lesauskienė

J. Stručkienė
Atestuojasi prad. kl. mokytoja I. Grigorieva
1.12. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų mokyklos ugdymo plano parengimo darbo grupės susirinkimas 13 d. 12.30

Direkt.

kab.

I. Prosniakovas

Darbo grupės nariai

 
1.13. Projekto „Ekologinė Abėcėlė“ pristatymas: plakatų ir knygučių paroda „Kad mūsų žemė neliūdėtų“ I savaitė    

T. Mackelo

V. Sadovskaja

J. Pipirienė
1v, 2v, 4v klasės
1.14.

Ekologinio ugdymo projekto pristatymas: pamoka gamtoje „Gamtos spalvos“

3 d. 2 pamoka  

I. Grigorieva

A. Ranceva

V. Kovger
2g, 3v, 4a klasės
1.15. Integruota pamoka „Aš ir gamta“ 5 d. 10.00-13.00 Bernardinų sodas V. Kovger 4a klasė
1.16. Integruota pamoka „Ko išmokome 1-oje klasėje“ 5 d. 5 pamoka  

V. Sadovskaja

1v klasė
1.17. Integruota pamoka „Vilnius – kultūros židinys“ 5 d. 12.30-16.00  

D. Tučkovskij

J. Ignatovič
8b klasė
1.18. Projekto „Dideli maži ekranai“ medijų festivalis“ 7 d. 17.00 Menų inkubato-rius D. Tučkovskij 9b klasė

2.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

2.1. PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS      
2.1.1. PUG, 1 klasės 7 d. 9.30

Aktų salė

Mokyklos administracija

N. Grudzinskienė

B. Kozlov

Klasių vadovai

Būrelių vadovai

 
2.1.2.

2 klasės

7 d. 11.00  
2.1.3.

3 klasės

7 d. 12.00  
2.1.4. 5–6 klasės 21 d. 10.00  
2.1.5. 7–9 klasės 21 d. 12.00  
2.1.6. 10 klasės 20 d. 14.00  
2.2. Edukacinė išvyka į SEB banką 4 d. 10.00   J. Pipirienė 4v klasė
2.3. Edukacinė išvyka „Saugaus eismo klasė“ 5 d. 10.00 Lietuvos policija

T. Levina

G. Ponadiožina

PUG (a)

PUG (b)
2.4. Edukacinė išvyka į Dargužių amatų centrą 5 d.    

I. Grigorieva

I. Šaranova
2g, 3a klasės
2.5. Piešinių konkursas ant asfalto „Vasaros svajonės“ 5 d.     M. Stankevič 3g klasė
2.6. Edukacinė išvyka „Vandens telkinio stebėjimas“ 6 d.     T. Ustinovič 3b klasė
2.7. Edukacinė išvyka „Pažink savo gyvenamosios vietos apylinkes“ 6 d. 10.00-13.00   V. Sadovskaja 1v klasė
2.8. Išvyka į boulingą 6 d. 10.00-13.00   V. Kovger 4a klasė
2.9. Išvyka į Visaginą pagal projektą „Stebuklingas H. K. Anderseno pasakų pasaulis“ 6 d.    

T. Ustinovič

I. Šaranova
3a, 3b klasės
2.10. Pažintinė išvyka į Tatrus 7–10 d.     S. Smirnova 5v klasė
2.11. Pažintinė išvyka į Stokholmą 10-12 d.    

A. Koltan

D. Lisovskaja

J. Ignatovič

J. Tarakanovas

J. Stručkienė

V. Antanavičiūtė
5a, 7a, 8b, 9b, 10b klasės
2.12. Pažintinė išvyka į Trakus 12 d.     A. Mikelevič 6b klasė


Paruošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugpjūčio - Rugsejo

 

Spalio

 

Lapkričio

 

Gruodžio

 

Sausio

 

Vasario

 

Kovas