Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

NMPP organizavimas ir vykdymas

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE 2017 METŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) organizavimo ir vykdymo Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2017 metų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato NMPP administravimą mokykloje, klausimyno pildymo administravimą, mokinių darbų vertinimą ir įvertinimo duomenų suvedimą, administravimo mokyklose priežiūrą, mokymosi pasiekimų ataskaitų pateikimą ir panaudojimą.

 

2. Aprašas parengtas remiantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo aprašu (Bendrąja tvarka), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4d. įsakymu Nr. V-6.

 

3. Pasiekimų patikrinimo tikslas ir uždaviniai:

 

3.1. tikslas – skatinti mokyklos pažangą ir veiklos pokyčius;

 

3.2. uždaviniai:

 

3.2.1. sudaryti sąlygas patikimai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

 

3.2.2. gauti informaciją, leisiančią nustatyti reikiamą pagalbą mokiniams;

 

3.2.3. sustiprinti organizacines ir vadybines veiklas, nukreiptas į duomenų analizę.

 

4. Patikrinimas vykdomas 2,4,6,8-ose klasėse.

 

II. TESTAVIMO MEDŽIAGA, GRAFIKAS IR TESTŲ TRUKMĖ

 

5. Testavimo vykdymo data, laikas ir testo/klausimyno pildymo trukmė:

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo

trukmė

Testų paskelbimas

KELTO sistemoje

Testavimo pradžia (val.)

Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTO sistemoje

2 KLASĖ

 

 

 

 

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.

 

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio 27 d.

 

Balandžio 27 d.

RAŠYMAS, 2 dalis2

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.

 

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

 

Gegužės 4 d.

4 KLASĖ

 

 

 

 

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 25 d.

 

Balandžio 25 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 27 d.

 

Balandžio 27 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

 

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

 

Gegužės 4 d.

6 KLASĖ

 

 

 

 

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

 

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

 

Balandžio 28 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

 

Gegužės 4 d.

8 KLASĖ

 

 

 

 

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 19 d.

 

Balandžio 19 d.

SKAITYMAS

60 min

Balandžio 21 d.

 

Balandžio 21 d.

MATEMATIKA

60 min

Balandžio 24 d.

 

Balandžio 24 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min

Gegužės 3 d.

 

Gegužės 3 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min

Gegužės 5 d.

 

Gegužės 5 d.

 

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min

 

, Mokiniams, besimokantiems mokyklose rusų arba lenkų mokomąja kalba, 2, 4 ir 6 klasės visi testai, 8 klasės matematikos, gamtos ir socialinių mokslų testai bus išversti atitinkamai į rusų arba lenkų kalbą. 2Testas skirtas tik mokniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.

 

6. Testavimo medžiaga negali būti kopijuojama, perrašoma ar kitaip panaudojama be NEC atstovų sutikimo.

 

III. TESTAVIMO ADMINISTRAVIMAS

 

7. Direktoriaus funkcijos:

 

7.1. įsakymu skiria testavimo administratorių;

 

7.2. organizuoja mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie testavimo vykdymą;

 

7.3. organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą, Laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio I dalies reikalavimų, kad, atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą, bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys yra būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius;

 

7.4. organizuoja 2, 4, 6, 8 mokinių testų administravimą, mokinių darbų įvertinimą, įvertinimo suvedimą į DIVEMO sistemą;

 

7.5. įsakymu skiria vykdytojus;

 

7.6. skiria patalpas testavimo vykdymui;

 

7.7. užtikrina specialiųjų poreikių mokiniams jų poreikius atitinkančių sąlygų sudarymą testavime pagal Bendrosios tvarkos rekomendacijas;

 

7.8. užtikrina gautos testavimo medžiagos konfidencialumą iki testavimo pradžios;

 

7.9. organizuoja mokykloje mokinių darbų įvertinimų duomenų suvedimą DIVEMO sistemoje;

 

7.10. užtikrina testų administravimo mokykloje patikimumą;

 

7.11. užtikrina savalaikį mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitų (profilių) pateikimą mokiniams, jų tėvams (globėjams);

 

7.12. organizuoja testavimo rezultatų duomenų panaudojimą mokyklos veiklos, ugdymo kokybės tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui.

 

8. Pasirengimas testavimui:

 

8.1. mokykla informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie būsimą testavimą, akcentuodama mokymosi pasiekimų vertinimo naudą, kaip objektyvią grįžtamąją informaciją apie mokymosi rezultatus ir kt. Informaciją apie testavimo vykdymą paskelbia mokyklos internetinėje svetainėje;

 

8.2. mokyklos administratorius mokinių, dalyvausiančių testavime, sąrašus ir papildomą reikalingą informaciją įveda ir tikslina NEC duomenų perdavimo sistemoje DIVEMO pagal Bendrosios testavimo tvarkos reikalavimus;

 

8.3. mokyklos administratorius ne vėliau kaip prieš dieną iki testavimo vykdymo susipažįsta su testavimo vykdymo reikalavimais;

 

8.4. mokiniai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki testo pradžios informuojami, kad testavimo metu turi turėti rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę. Atliekant matematikos testą, skaičiuokliais naudotis negalima. Mobiliaisiais telefonais testo metu naudotis draudžiama;

 

8.5. testavimo medžiaga saugoma direktoriaus kabinete;

 

8.6. atverti vokus su testavimo medžiaga iki testo vykdymo dienos griežtai draudžiama. Voką su konkretaus dalyko NMPP testais galima praplėšti tik to testo vykdymo dieną.

 

9. Testų administravimas:

 

9.1. 2 ir 4 klasės mokinių testavimas vykdomas jų klasėje. Vykdant testavimą, dalyvauja mokinius mokantis mokytojas. Testai administruojami pagal Bendrosios tvarkos bei papildomus NEC nurodymus;

 

9.2. mokinai testavimo metu susodinami taip, kad būtų minimizuota nusirašymo galimybė;

 

9.3. 6 ir 8-ų klasių testų administravimas mokykloje vykdomas pagal Bendrosios tvarkos nurodymus;

 

9.4. ant nepanaudotų testų testavimo patalpoje užrašoma „NEPANAUDOTA“;

 

9.5. vykdytojas mokinių darbus kartu su nepanaudota testavimo medžiaga perduoda administratoriui;

 

9.6. administratorius užtikrina mokinių darbų konfidencialumą ir saugumą;

 

9.7. darbai iki tikrinimo saugomi seife direktoriaus kabinete.

 

IV. KLAUSIMYNO PILDYMO ADMINISTRAVIMAS

 

10. Klausimyno pildymas administruojamas vadovaujantis Bendrosios tvarkos ir šio Aprašo skyriaus nurodymais.

 

11. Pildant klausimyną, negalima įtakoti mokinių atsakymų. Mokiniai turi jaustis saugūs ir pateikti savo nuomonę.

 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPACIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, DALYVAVIMAS TESTAVIME

 

12. Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo testavime sprendimą priima mokykla atsižvelgdama į individualias mokinio savybes.

 

13. Rekomenduojama, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinys mokiniai testavimo dieną nepatirtų atskirties, jie turėtų teisę vienodomis sąlygomis dalyvauti vertinant mokymosi pasiekimus ir atlikti tuos pačius testus, kuriuos atlieka visi atitinkamos klasės mokiniai, taip pat gauti tokios pat formos ataskaitą apie savo mokymosi pasiekimus.

 

14. Tais atvejais, kai dalyvavimas testavime gali turėti neigiamą poveikį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko savijautai ar sveikatai, pasitarus su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokykloje dirbančiais pagalbos mokiniui specialistais, priimamas sprendimas mokinio testavimą organizuoti kitaip arba mokinio visai netestuoti.

 

15. Jei vis tik mokiniui atliekant testą buvo suteikta jo rezultatus paveikusi pagalba (pvz., skiriama daugiau laiko ir pan.). Šio mokinio rezultatai neturi būti suvedami į DIVEMO sistemą. Tokiu atveju, rekomenduojama su mokiniu ir/arba mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) individualiai aptarti mokinio atliktas ir neatliktas užduotis, o mokinio rezultatus interpretuoti atsižvelgiant į jam suteiktą pagalbą.

 

VI. MOKINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR ĮVERTINIMO DUOMENŲ SUVEDIMAS

 

16. Mokinių darbų vertinimas vykdomas mokykloje, vadovaujantis Bendrosios tvarkos nurodymais ir vertinimo instrukcija.

 

17. Vadovaudamasi Bendrosios tvarkos nurodymais, mokinių testų įvertinimų duomenis į DIVEMO sistemą suveda direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

 

VII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS IR DUOMENŲ PANAUDOJIMAS

 

18. Mokinio, klasės, mokyklos mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaitos (profiliai) pateikiami vadovaujantis Bendrąja tvarka.

 

19. Ataskaitose pateikta informacija naudojama mokinių asmeninės pažangos stebėjimui, aptarimui, nagrinėjimui ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui šiais lygmenimis:

 

Mokymosi pasiekimų ataskaita

Mokinio, mokytojo ir tėvų (globėjų, rūpintojų) lygmenyje

Mokyklos lygmenyje

Savivaldybės lygmenyje

Mokinio ataskaita

X

 

 

Klasės ataskaita

X

X

 

Mokyklos ataskaita

 

X

X

 

20. Mokykla mokinio ataskaitą (profilį) pateikia mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir aptaria su jais: 2 ir 4 klasių – ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 28 d., 6 ir 8 klasių – ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 31 d.

 

21. Mokiniui pereinant į kitą mokyklą, kartu su kita informacija apie mokymosi pasiekimus gali būti perduodama ir mokinio ataskaita.

 

22. Apibendrinta informacija apie mokyklos testavimo rezultatus skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Testų administravimo ir klausimyno pildymo mokyklose priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ar/ir jo įgalioti asmenys.

 

24. Pastebėjus Apraše nustatytų testavimo organizavimo ir vykdymo reikalavimų pažeidimų, informuojamas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas/Savivaldybės administracijos direktorius.