Tel./faks (8-5) 2478447
Adresas: S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Laikinas planas

2017 - 2018 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-51

2018-05-14

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2018 M. BIRŽELIO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

2017-2018 m. m. ugdymo proceso pabaiga: 

PUG, 1-4 kl. - birželio 1 diena; 5-10 kl. – birželio 15 d.

Neformalaus ugdymo diena – tarptautinė vaikų gynimo diena – ekskursijos, išvykos, edukacinės pamokos – birželio 1 diena

(mokytojai, dalyvaujantys PUPP, išvykas planuoja pagal užimtumą)

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, RENGINIAI

1.1.

PUPP          
1.1.1. Matematika 1 d. 9.00 - 11.00
136
137
138
S. Butautienė
D. Lisovskaja
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą
1.1.2.

Gimtoji (rusų) kalba (raštu) 

6 d.

9.00-11.30

(I dalis)

12.15-13.15

(II dalis)

136
137
138
S. Butautienė
I. Prosniakovas
Pagal atskirą direktoriaus įsakymą

1.2.

Pedagogų tarybos posėdžiai, pedagogų posėdžiai          
1.2.1. Lankomumo III trimestro ir metų mokinių pasiekimų analizė, pažangos pokyčiai, mokinių socialinė-pilietinė veikla (5-10 kl.) 13 d. 14.40 171

I. Prosniakovas

S. Butautienė

L. Kobrina

Dalyvauja 5-10 klasių mokytojai

1.2.2. Mokinių mokymosi namuose ataskaitų pristatymas Iki 8 d.     S. Butautienė  
1.2.3. Mokytojų, dirbančių su mokiniais užsieniečiais, pasitarimas 12 d. 8.00 238 S. Butautienė  
1.2.4. Tėvų supažindinimas su NMPP rezultatais 2, 4, 6, 8 klasėse.       Klasės vadovai Pagal atskirą grafiką
1.2.5.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdžiai:

1 posėdis

2 posėdis

 

 

1 d.

15 d.
14.00 282

S. Butautienė

Komisijos nariai
 
1.2.6. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais spec. poreikių, pritaikytų ir individualių programų užpildymas ir pristatymas Iki 15 d.   240

L. Jankovskaja

S. Butautienė
 
1.2.7. Metodinių būrelių posėdžiai. Metų metodinės veiklos aptarimas, pirmininkų rinkimai  II birželio savaitė    

Administracija

Metodinių būrelių pirmininkai
Pagal atskirą grafiką
1.2.8. Mokslo metų mokyklos situacijos, mokytojų veiklos analizė, PUPP rezultatų aptarimas.      

I. Prosniakovas

L. Kobrina

S. Butautienė
 
1.3.

Direkciniai pasitarimai su mokytojais metodinėse grupėse.

Iškilusių 2017-2018 m. m. problemų išsiaiškinimas ir sprendimo būdai.

Preliminaraus krūvio aptarimas - paskirstymas

5 d.

PUG-4 kl.
10.00 107

Administracija

Mokyklos tarybos pirmininkė

Profsąjungos pirmininkė
 

20 d.

5-10 kl.
10.00

Direkt.

kab.
1.4.

VGK posėdis.

VGK veiklos ataskaita.
19 d. 10.00 238

S. Butautienė

VGK nariai
 
1.5. Vaiko pagalbos specialistų (logopedo, psichologo, soc. pedagogo, spec. pedagogo) ataskaitų aptarimas 19 d. 10.00 238 S. Butautienė  

2.

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS

2.1. 5 klasės 15 d. 9.30 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
2.2. 6-7 klasės 15 d. 11.00 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
2.3. 8-9 klasės 15 d. 12.30 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai
 
2.4. 10 klasės 18 d. 12.00 Aktų salė Mokyklos
administracija
Klasės vadovai