Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Metinis veiklos planas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktoriaus

2020 m. rūgpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-74

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 MOKSLO METAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos (toliau – Mokykla) veiklos planas 2020-2021 mokslo metams (toliau Planas) parengtas atsižvelgus į Mokyklos  strateginius veiklos prioritetus, išorės įvertinimo ir vidinio įsivertinimo išvadas, mokyklos bendruomenės rekomendacijas ir siūlymus.

 

2. Planas atitinka Valstybės švietimo strategijos nuostatas. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti aptarnaujamos teritorijos gyventojų vaikų mokymosi ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, suteikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas, racionaliai ir tikslingai naudoti mokyklai skirtus išteklius, stiprinti mokyklos ryšius su socialiniais partneriais bei tėvų bendruomene, kurti gerą mokyklos įvaizdį.

 

3. Planas nustato metinius Mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir numato priemones uždaviniams įgyvendinti.

 

4.Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ŠMSM, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP, informacinės komunikacinės technologijos – IKT, ugdymo planas – UP, pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, mokinio krepšelio lėšos – MKL.

II. MOKYKLOS VIZIJA

 

Saugi, moderni, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti pagrindinės tipo mokykla, kurioje mokinys siekia tvirtų pilietiškumo, dorovės ir pasaulio pažinimo pagrindų.

 

III. MOKYKLOS MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti sąmoningą demokratinės visuomenės pilietį, būsimą gimnazistą, išsaugant jo tautinį identitetą daugiakultūrinės aplinkos sąlygomis.

 

IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA

 

„Ateities“ mokykloje prasideda sėkminga kiekvieno vaiko ateitis...

 

V. MOKYKLOS VERTYBĖS

 

Mokiniai, siekiantys pažangos.

Tėvai, siekiantys bendradarbiavimo.

Mokytojai, siekiantys tobulėjimo.

Mokyklos vadovai, siekiantys valdymo demokratijos.

 

VI. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ (SWOT)

 

PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

 • Dirba kompetentingi pedagogai (4 ekspertai, 11 metodininkų, 36 vyr. mokytojai, visi gerai išmano IKT).
 • Mokymo efektyvumas ir kokybė atitinka valstybės išsilavinimo standartus (remiantis 2015 - 2020 m.m. egzaminų,  PUPP, NPPT  rezultatais).
 • Mokykla nuolat  dalyvauja šalies ir miesto projektuose, turi nemažai socialinių partnerių.
 • Kyla mokyklos kompiuterizavimo lygis: visuose kabinetuose kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, yra Internetas,Wi-Fi, veikia 3 kompiuterinės klasės, informacinis  metodinis centras bibliotekoje, media informacinis stendas antrame aukšte, spausdintuvai mokytojų kambaryje ir bibliotekoje, interaktyvios lentos kabinetas, mokytojams skirta 25 nešiojami kompiuteriai ir kt.
 • Turininga neformaliojo ugdymo sistema ( skautų būrelis, teatras, dailės ir amatų bureliai, gamtamokslinio tyrinėjimo ir eksperimentavimo klubas, kompiuterinė animacija, futbolo sekcijos, šokių teatras „Fantazija“ ir kt.).
 • Dirba aukštos kvalifikacijos pagalbos mokiniui specialistai: spec. pedagodas, socialiniai pedagogai, logopedai, du psichologai, mokytojai-padėjėjai.
 • Mokykla dažnai organizuoja metodinius renginius, konferencijas, seminarus, taip pat ir miesto mokyklų pedagogams.
 • Veikia pailgintos dienos grupės, priešmokyklinio ugdymo grupės, šeštadieninė mokykla busimiems pirmokams.
 • Mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje yra trys didžiausi Vilniaus m. mikrorajonai – Fabijoniškės, Jeruzalė, Baltupiai, kur nuolat vykdomos statybos ir didėja gyventojų skaičius;  mokinių skaičius mokykloje per trys paskutinius metus yra stabilus.
 • 2019 metais mokyklos pastatas buvo surenovuotas (langai, apšiltinimas, sienų dekoras).
 • Nepakankamas tėvų švietimas, pasyvus tėvų bendruomenės dalyvavimas mokyklos gyvenime.
 • Nemaža dalis „krepšelio“ lėšų išnaudojama priemokoms ekspertams, metodininkams, vyr. mokytojams, aplinkos lėšos - remontams ir mokyklos ūkio išlaikymui (dėl mokyklos pastato nepatenkinamos fizinės būklės).
 • Pasyvi kolegialių mokyklos organų veiklą.
 • Dalis mokinių stokoja mokymosi motyvacijos, turi elgesio problemų.
 • Ugdymo procesas diferencijuotas tik daliai ugdytinių, dažniausiai specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Mažas dėmesys gabių mokinių ugdymui, mokinių ruošimui miesto olimpiadoms ir konkursams.
 • Ne visi mokytojai stebi vieningus reikalavimus mokinių pasiekimų vertinimui.

GALIMYBĖS

PAVOJAI

 • Galimybė naudotis rėmėjų „1,2 procentų“ pritrauktomis lėšomis, kuriant mokyklos materialinę techninę bazę (papildomai prie biudžetinių asignavimų).
 • Pedagogams sudaromos galimybės tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose, dalyvauti edukacinėse kelionėse ir stažuotėse, tarptautiniuose ir šalies projektuose.
 • Galimybė tęsti mokyklos pastato renovaciją.
 • Po mokyklos reorganizavimo į pagrindinę, yra galimybė plėsti neformaliojo ugdymo sistemą, leisti įsteigti mokykloje dailės arba muzikos mokyklų filialus.
 • Aktyviau ieškoti mokyklos rėmėjus.
 • Skatinti mokytojus bendradarbiauti optimizuojant mokinių mokymosi krūvį.
 • Galimybė pereiti pavaduotojams nuo klasių koncentrų kuravimo prie metodinių darbų, projektų vykdymo, analitinės tiriamosios veiklos administravimo.
 • Galimybė gerinti mokyklos aprūpinimą mokomąja medžiaga, informacinėmis mokomosiomis programomis (IKT).
 • Sukurti tinkamą edukacinę aplinką.
 • Pagerinti mokinių ugdymosi rezultatus olimpiadose, konkursuose, projektuose, parodose.
 • Sukurti naujai įkurtos pagrindinės tipo mokyklos vidaus susitarimų bazę: kolektyvinę sutartį, veiklos tvarkų aprašus, taisykles ir kt.
 • Galimybė stiprinti ryšius su socialiniais partneriais ir tėvų bendruomene.
 • Mažėjant mokinių ir klasių komplektų skaičiui, kyla pavojus mokytojams netekti darbo.
 • Kaitos metu mokykloje gali įsivyrauti įtempti santykiai tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir administracijos.
 • Finansinio palaikymo stoka (remonto darbams ir ūkio palaikymui).
 • Didėja mokinių, atvykstančių iš užsienio, skaičius, didėja lėšų ir laiko ištekliai jų adaptacijai.
 • Dėl mokyklos reorganizavimo žymiai padidėjo mokinių, išvykstančių į „ilgąsias“ gimnazijas, skaičius; vis aktualesne tampa klasių komplektavimo problema; mokyklos priverstos konkuruoti tarpusavy, o ne bendradarbiauti.
 • Didėja mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, specialiųjų. poreikių vaikų, besimokančių individualiai namuose, skaičius.
 • Didelis mokytojų užimtumas neleidžia jiems skirti pakankamai laiko savišvietai, gerosios patirties sklaidai, kokybiškai vykdyti projektinius darbus.
 • Dėl didelio skaičiaus be pateisinamos priežasties praleistų pamokų krenta mokinių akademiniai rodykliai.
 • Nemažai mokytojų yra priešpensijinio amžiaus, jaunų mokytojų mažai, reikalui esant sunku surasti ir įdarbinti mokykloje naujus mokytojus. 

 

VII. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Mokyklos 2018-2022 m. strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, tobulinant ugdymo(-si) procesą, kuriant ir modernizuojant mokymąsi skatinančią aplinką. Remiantis mokyklos išorės įvertinimo išvadomis, strateginiame plane suformuluoti šie pagrindiniai uždaviniai: 1) tobulinti pamokos vadybą; 2) tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą; 3) kurti mokytojų, mokinių, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo sistemą; 4) kryptingai tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas; 5) kurti kompetencijoms formuotis palankią mokymosi aplinką; 6) plėtoti neformaliojo ugdymo sistemą.

 

   Vykdant strateginio ir metinio veiklos planų uždavinius:

 

 

Suvedus mokslo metų rezultatus, buvo konstatuota, kad mokykla dirba prisilaikant uždavinių ir reikalavimų, išdėstytų LR Švietimo įstatyme ir kituose ugdymą reglamentuojančiuose dokumentuose. PUPP ir NPPT rezultatai rodo, kad mokyklos mokinių pasiekimų lygis yra ne žėmesnis, negu kitų Lietuvos pagrindinių mokyklų rezultatai. Vidinis mokyklos veiklos įsivertinimas, atliktas 2020 m. sausio mėnesį, byloja, kad mokyklos bendruomenė teigiamai vertina šiuos veiklos rodiklius:

 

 

Tačiau ne visi metų uždaviniai buvo įvykdyti. Reikalauja nuolatinio dėmesio darbas su specialiųjų poreikių mokiniais (ypatingai – su gabiais), tobulintinos sritys: atkreipti dėmesį į klasės ir namų užduočių diferencijavimą pagal mokinio individualius gebėjimus (pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis), daugiau dėmesio skirti mokinių savivertei ir individualiam mokinio pasiekimų stebėjimui ir planavimui ne tik per klasės valandėles, bet ir pamokų metu, suteikti daugiau informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes, įtraukti kuo daugiau mokinių į organizuojamą socialinę ir visuomeninę veiklą.

 

Tai yra sekančių mokslo metų prioritetai.

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 

 1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 4 lygis).
 2. Tapatumo jausmas (1.1.3. – 4 lygis).
 3. Bendruomenės santykiai (1.1.4. – 4 lygis).
 4. Mokyklos atvirumas ir svetingumas (1.1.5. – 4 lygis).
 5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiai (1.2.3. – 3 lygis).
 6. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 4 lygis).
 7. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 3 lygis).
 8. Socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis).
 9. Valdymo demokratiškumas (5.3.1. – 4 lygis).
 10. Personalo komplektavimas ir dėmesys personalui (5.4.1., 5.4.2. – 4 lygis)

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 

 1. Dalykų ryšiai ir integracija pamokose (2.1.3. – 2 lygis).
 2. Mokytojo veiklos planavimas, orientuotas į kiekvieno mokinio pažangą (2.2.1., 3.1.1. – 2 lygis).
 3. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).
 4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 2 lygis).
 5. Gabių vaikų mokymas pamokose (4.3.2. – 2 lygis)

 

Įšorės įvertinimo metu buvo rekomenduota, siekiant efektyvinti įsivertinimo procesus, vykdyti mokykloje platųjį įsivertinimą, derinant su strateginio planavimo ciklu, kas padėtų mokyklos bendruomenei sudaryti „giluminio vertinimo probleminį rodiklių krepšelį“.

 

2020-2021 m. m. mokyklos tikslas - ugdymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, kuris bus įgyvendintas siekiant:

 

 1. tęsti inovatyvių mokymo(si) formų, technologijų ir kt. aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymą ugdyme.
 2. stebėti, fiksuoti, analizuoti mokinių asmeninę pažangą, įdiegti bendrą mokinio įsivertinimo sistemą (darbų aplankai, individualus pasiekimų / pažangos įsivertinimas).
 3. taikant demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategiją ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją.
 4. modernizuoti ugdymo erdves ir gerinti ugdymo(si) sąlygas.

 

VIII. PAGRINDINIŲ 2020-2021 MOKSLO METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO GALIMYBĖS IR KAŠTAI

 

Realizuodama iškeltus 2020-2021 mokslo metams tikslus ir uždavinius, mokyklai iš valstybės ugdymui skirtų lėšų numato panaudoti:

 

 

Siekdama įgyvendinti mokslo metų tikslus ir uždavinius, Vilniaus “Ateities” mokykla iš „1,2 procentų“ ir už patalpų nuomą pritrauktų lėšų skirs:

 

 

Siekdamos sudaryti sąlygas mokiniams mokytis jaukioje ir saugioje mokykloje, Mokyklos Taryba ir administracija numato nuolat kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl mokyklos stogo ir aplinkos renovacijos, mokyklos aikštyno atnaujinimo, lėšų skirimo avariniams remonto darbams bei dalyvauti įvairiuose projektuose, kur skiriamos lėšos mokyklų materialinės bazės tobulinimui.

 

Numatoma, kad mokykla  2020-2021 metais disponuos 10000 Eur (iš 1,2 procentų rėmėjų pajamų ir lėšų už patalpų nuomą) ir pinigai bus skiriami ugdymo reikmėms ir aplinkai.

 

IX. MOKYKLOS METINĖS VEIKLOS PROGRAMOS RENGIMO ŠALTINIAI

 

 

X. PAGRINDINIS 2020-2021 MOKSLO METŲ TIKSLAS – UGDYMO(SI) SĄLYGŲ IR KOKYBĖS GERINIMAS. 

TIKSLO ĮGYVENDINIMO OPERATYVINIAI UŽDAVINIAI:

 

 1. Tęsti inovatyvių mokymo(si) formų, technologijų ir kt. aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymą ugdyme.
 2. Stebėti, fiksuoti, analizuoti mokinių asmeninę pažangą, įdiegti bendrą mokinio įsivertinimo sistemą (darbų aplankai, individualus pasiekimų / pažangos įsivertinimas).
 3. Taikant demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategiją ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją.
 4. Modernizuoti ugdymo erdves ir gerinti ugdymo(si) sąlygas.

 

Tikslai ir uždaviniai 2020-2021 mokslo metams

 

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1 UŽDAVINYS

Tęsti inovatyvių mokymo(si) formų, technologijų ir kt. aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymą ugdyme

1. Tobulinti pamokos vadybą, kaip efektyvų pamokos uždavinių įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo bei kompleksinės pagalbos mokiniui teikimo pagrindą

1.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas pagal nustatytus pamokos tobulinimo aspektus: pamokos uždavinio formulavimas, išmokimo matavimas, vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.

Nuolat (pagal ugdomosios priežiūros planą)

Mokyklos administracija

Metodinė taryba

Bus aplankyta ne mažiau kaip 80 pamokų, mokytojai aiškiai formuluos pamokos uždavinį (-ius), pamokose taikys išmokimo stebėjimo metodus. Mokiniai pamokos pabaigoje įvertins pamokos uždavinius kaip aiškius ir suprantamus, vertinimas skatins mokymosi motyvaciją.

1.2. Mokinio sėkmės ir pažangos matavimo procedūrų pamokose taikymas.

Nuolat

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

Mokytojai dažniau taikys grįžtamojo ryšio procedūras, gautą informaciją, esant reikalui, panaudos vaiko pažangai pasiekti ir ilgalaikiams planams koreguoti.

1.3. Ugdyti ir plėtoti mokinio mokėjimo mokytis kompetencijas.

Nuolat

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

1.4. Standartizuotų testų 2,4,6 ir 8 klasėse vykdymas ir aptarimas.

2020 m. pavasarį

L.Kobrina

J.Stručkienė

Analizuojami ir lyginami pasiekimų rezultatai leis tikslingiau koreguoti ir tobulinti ugdymo procesą.

1.5. Seminarų mokytojams organizavimas:

1) tarpdalykinių ryšių tematika;

2) inovatyvių ir aktyvių  mokymo formų ir būdų klausimais.

2 kartus per metus (iš krepšelio lėšų, iš „Kokybės krepšelio“ lėšų)

L.Kobrina

Mokytojai įgis reikalingų kompetencijų, pamokose didesnis dėmesys bus skiriamas teisingam pamokos uždavinio formulavimui, kiekvieno mokinio pažangos fiksavimui.

1.6. Mokytojų gerosios patirties sklaida mokytojų tarybos posėdžių ir metodinių renginių metu.

Pagal atskirą planą

L.Kobrina J.Stručkienė

Mokytojų mokymosi iš gerosios kolegų patirties strategija leis pakelti mokytojų profesinį kompetencijų lygį.

1.7. Mokytojų gerosios patirties sklaida mieste.

Nuolat

Metodinė taryba

Gerinamas mokyklos įvaizdis.

1.8. Mokytojų aprūpinimas reikalinga metodine ir dalykine literatūra, kompiuterinėmis programomis, orgtechnika.

Nuolat

L. Kobrina

Metodinė taryba

Bibliotekos vedėja

Mokytojams sudarytos galimybės tobulinti pamokos kokybę: naudoti naujausius metodus, pasirinkti tinkamą medžiagą.

1.9. Sistemingas mokytojų veiklos įsivertinimas, numatant tobulinimosi kryptis.

Gegužės-birželio mėn.

L. Kobrina

J. Stručkienė

Mokytojai

Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

1.10. Mokyklos „platusis“ veiklos įsivertinimas, įvertinant mokymo ir mokymosi pokyčius.

Gruodžio – vasario mėn.

L.Kobrina

Įsivertinimo grupė

Nustačius mokytojų ir mokyklos privalumus ir trūkumus tikslingai ir planingai bus koreguojama veikla (sudaromi veiklos ir ugdymo planai kitiems mokslo metams).

2. Tobulinti ugdymo proceso priežiūros sistemą.

2.1. Vykdyti metinį ugdymo proceso priežiūros planą (priedas Nr.1)

Nuolat

L. Kobrina

J.Stručkienė

Nuolat ir sistemingai prižiūrimas ugdymo procesas įgalins pasiekti geresnių rezultatų, fiksuoti klasių pokyčius. Mažės probleminių situacijų klasėse. Mokytojai gaus savalaikę metodinę pagalbą.

2.2. Grįžtamojo stebėjimo organizavimas ir aptarimas direkcinių pasitarimų metu.

Balandžio mėn.

L. Kobrina

J.Stručkienė

2.3. Ugdomosios priežiūros rezultatus sistemingai aptarti direkciniuose ir mokytojų pasitarimuose, tėvų susirinkimuose.

Nuolat

L. .Kobrina

 J.Stručkienė

3. Tobulinti mokinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose ir neformaliojo ugdymo programose.

3.1. 1 ir 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėjimas, tyrimas ir aptarimas

Spalis-lapkritis,

balandis-gegužė

 L.Kobrina

 J.Stručkienė

Psichologai

Ne mažiau kaip 70 proc. Mokinių vertins savo jauseną mokykloje gerai. Mokytojų, dirbančių toje pačioje klasėje, pasitarimai, analizuojant klasės ir atskirų mokinių individualią  pažangą, vyks ne rečiau kaip 3 kartus per metus.

3.2. Pagalbos mokiniui, leidžiančios pasiekti individualios kiekvieno vaiko sėkmės, organizavimas bendradarbiaujant klasėje dirbantiems mokytojams.

Nuolat

 L. Kobrina

J.Stručkienė

Klasių vadovės

 

3.3. Efektyvus ir veiksmingas mokytojų teikiamų konsultacijų naudojimas siekiant kompleksinės pagalbos kiekvienam mokiniui.

Nuolat (individualiai ir konsultacinių pamokų metu)

Dalykų mokytojai

Mokiniai turės galimybę išsiaiškinti pamokoje nesuprastas temas, didės mokinių mokymosi motyvacija, atsiradus galimybei patirti sėkmę.

3.4. Tikslinga pagalbos mokiniui specialistų veikla, teikiant pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir elgesio sutrikimų problemų.

Nuolat

Psichologai,

logopedė,

soc. pedagogė,

spec. pedagogė,

mokytojo padėjėjai

70 proc. mokinių pozityviai vertis savo individualius pasiekimus.

3.5. Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pažangą direkciniuose pasitarimuose.

2 kartus per metus

 L. Kobrina

 J.Stručkienė

L. Jankovskaja

3.6. Efektyvinti darbą su gabiais mokiniais ruošiant juos konkursams ir olimpiadoms.

Nuolat

Dalykų mokytojai (darbą koordinuoja pavaduotojai, kuruojantis konkrečius dalykus)

Padaugės mokinių, pasiekiančių puikių rezultatų olimpiadose ir konkursuose.

3.7. Organizuoti pagalbos dieną mokykloje (seminaras mokytojams, susitikimai su tėvais, atviros pamokos su ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo elementais).

Balandžio mėn.

Pagalbos mokiniui specialistai

Mokiniai, mokytojai ir tėvai įgis naujų kompetencijų ugdant skirtingų gebėjimų vaikus.

3.8. Metodinių grupių susirinkimai tema: „Konfliktų ir nenumatytų situacijų sprendimai pamokos metu“

Sausis

Mokyklos administracija

m/g pirmininkai

psichologai

Dalykų mokytojai formuluoja vieningus reikalavimus, vertinant skirtingų gebėjimų mokinių pažangą.

3.9. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos metinį Veiklos planą (priedas Nr. 2)

Nuolat

L. Kobrina

L. Jankovskaja

Mažės probleminių situacijų pamokose ir mokykloje, gilės tėvų-mokytojų-mokinių bendradarbiavimas padedant vaikui.

3.10. Vaiko gerovės komisijos sprendimų ir jų įgyvendinimo aptarimas direkciniuose pasitarimuose.

1 kartą per pusmetį

L. Kobrina

L. Jankovskaja

3.11. Klasių valandėlių bei tėvų susirinkimų metu analizuoti mokinio sėkmės galimybes.

2-3 kartus per metus

L. Jankovskaja

Klasių vadovės

Klasių bendruomenės bendradarbiavimas padės siekti pozityvių pokyčių.

3.12. Atlikti tyrimą: „Kaip tenkinami mokinių poreikiai, siekiant individualios pažangos“.

Sausio mėn.

Psichologė N.Serova

50 proc. Apklaustųjų mokinių gebės įsivertinti savo pažangą. Ne mažiau kaip 50 proc. respondentų savo pažangą vertins teigiamai.

4. Optimizuoti mokinių mokymosi krūvį.

4.1. Kontrolinių darbų laiko derinimas klasių el. dienyne.

Kiekvieną mėnesį

Klasių vadovai

Klasių seniūnai

Ne mažiau kaip 65 proc. mokinių kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų krūvį vertins kaip optimalų.

4.2. Savarankiškų ir kitų patikrinamųjų rašto darbų skaičiaus per dieną derinimas klasėje.

Kiekvieną mėnesį

Dalykų mokytojai

Klasių vadovai, seniūnai

4.3. Tobulinti namų darbų skyrimo ir tikrinimo tvarką 5-10 klasėse

Nuolat

Dalykų mokytojai

L.Kobrina

J. Stručkienė

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių namų darbų krūvį vertins kaip tinkamą. Sumažės namų darbų neatliekančių mokinių skaičius.

5. Įdiegti bendrą mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės sistemą. Kartu su metodinėmis grupėmis, mokyklos taryba sukurti mokyklos mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės sistemą. Sausis-vasaris Mokyklos administracija, metodinė taryba. Bus suvienodinti reikalavimai mokytojams ir mokiniams, renkant, analizuojant ir vertinant kiekvieno mokinio pažangą.

2 UŽDAVINYS

Stebėti, fiksuoti, analizuoti mokinių asmeninę pažangą, įdiegti bendrą mokinio įsivertinimo sistemą (darbų aplankai, individualus pasiekimų / pažangos įsivertinimas)

1. Tikslingai vykdyti mokyklos pagalbos specialistų veiklą.

1.1. Atskirų mokomųjų dalykų metodinėse grupėse aptarti bendradarbiavimo su mokyklos pagalbos mokiniui specialistais klausimus.

I pusmetis

Metodinių grupių pirmininkai, pagalbos mokiniui specialistai.

Mažėja psichologinių ugdymosi problemų, gerėja mikroklimatas klasėse, sparčiau vyksta mokinių adaptacija, mokytojams dalykininkams teikiama realia pagalba iš specialistų.

1.2. Organizuoti nuolatinius mokinių, tėvų ir mokytojų konsultacijas psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Nuolat 

L. Jankovskaja

A.Nijazova-Elsayed

R. Lipnevič

N.Serova

T.Gvozdova

1.3. Pirmokų ir penktokų adaptacijos tyrimas.

Lapkričio-gruodžio mėn.

Pav. ugdymui

Pagalbos mokiniui specialistai

1.4. Dalyvauti pamokose, padedant mokytojams sukurti tinkamą psichologinį mikroklimatą klasėse.

Nuolat

Metodinių grupių pirmininkai, pagalbos mokiniui specialistai.

1.5. Apklausa „Mokinių ir tėvų pasitenkinimas mokymusi nuotoliniu būdu“

Sausis

N.Serova

Mokytojai įgyja naujų kompetencijų. Gerėja mokinių akademiniai rodikliai, emocinė aplinka mokykloje.
1.6. Organizuoti mokytojų susitikimus su žinomais Lietuvoje  psichologais. Vasaris- kovas

N.Serova

T.Gvozdova

1.7. Vykdyti patyčių prevencijos ir intervencijos metinį planą (priedas Nr.3) Visus metus

L.Kobrina

J.Stručkienė

I. Grigorieva

Gerės mikroklimatas mokykloje, mažės patyčių skaičius. Bus aktyviau bendradarbiaujama su socialiniais partnerias (policija, vaikų teisių institucijomis, seniūnija, tėvais)

2. Įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

2.1. Tęsti bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Statybininkų ruošimo centru, organizuojant 9 klasių technologijų mokymą centro bazėje.

Pagal atskirą planą

L. Kobrina

9-10 klasių vadovai

Mokiniai ruošiami ateičiai, gaus tikslingų žinių, padėsiančių rinktis tolesnę mokymosi kryptį ir profesiją.

2.2. Integruotos mokomųjų dalykų su ugdymu karjerai pamokos.

Pagal atskirą planą

Dalykų mokytojai

Sėkmingumo kriterijus – buvusių mokyklos mokinių ir mokinių tėvų dalyvavimas ugdymo karjerai skirtuose renginiuose, išvykos.

Susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais „Sėkmės istorijos“, skrtos mokyklos 30-mečiui.

2.3. Sutikimai su įvairių profesijų atstovais, pažintinės ekskursijos.

Pagal atskirą planą

Klasių vadovės (koordinatorė R. Lipnevič)

3. Didinti mokytojų savišvietos ir dalyvavimo nuotolinėse kursuose vaidmenį.

3.1. Seminaras „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų (metodų) pamoka mokinių mokymosi pasiekimams optimizuoti“.

Per mokinių atostogas

L. Kobrina

O. Valentienė

Kils mokytojų kompetencijų lygis, augs pamokos kokybė.

3.2. Sudaryti sutartį su nuotolinių kursų organizatoriais dėl bendradarbiavimo. („Kokybės krepšelis“).

Pagal atskirą planą

L. Kobrina

J. Stručkienė

4.Kelti mokytojų kompetencijas.

4.1. Pranešimas „EDUKA pristatymas – mokyti(s) šiuolaikiškai paprasta ir patogu“

Sausis

D. Tučkovskij

.

4.2. Atlikti tyrimą: „Kaip vertina mokyklą mokiniai iš kitų šalių?“

balandis

N.Serova 

T.Gvozdova

3 UŽDAVINYS

Taikant demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategiją ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją

1. Efektyvinti klasės vadovo veiklą.

1.1. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti edukacinių erdvių ir renginių lankymą už mokyklos ribų.

1 kartą per 3 mėn.

J. Ignatovič

Klasių vadovės

Klasėse įvairės veikla, klasių vadovės ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus vyks į meno, švietimo institucijas, vykdančias edukacinius projektus.

1.2. Planuojant klasės vadovo veiklą planuose numatyti patyčių ir smurto prevencijos renginius, remiantis mokyklos planu (priedas Nr.3 ) 1 kartą per mėn.

Klasių vadovai

L.Kobrina

J.Stručkienė

Mažės smurto ir patyčių klasėse, mikroklimatą klasėse 60 proc. mokinių vertins gerai.
1.3. Mokytojo padėjėjų, psichologų ir socialinio pedagogų pagalbos mokytojui bei klasės auklėtojui efektyvinimas klasės valdymo klausimais. Nuolat Pagalbos mokytojui specialistai Gerės klasių mikroklimatas. Efektyvės ugdomoji veikla pamokoje. 20 proc. sumažės pamokose incidentų, reikalaujančių pavaduotojo ar klasės vadovo pagalbos.

1.4. Gerąją klasės vadovo veiklos patirtį aptarti mokytojų tarybos posėdyje.

Vasario mėn.

L. Kobrina

J.Stručkienė 

J. Ignatovič

Klasės vadovo veiklos stebėsenos metu mokytojai gaus reikalingą konsultaciją.

1.5.Organizuoti klasės vadovo veiklos patikrą -įvertinimą. Geriausius klasių vadovus paskatinti.

Gegužės mėn.

L. Kobrina

J. Stručkienė

2. Skatinti ir įvertinti mokinių iniciatyvas ir pasiekimus

2.1. Mokinių tarybos veiklos aktyvinimas. Nuolat

Veiklos kuratorius

B. Kozlov

Mokykloje vyks mokinių inicijuotos akcijos, renginiai.
2.2. Mokinių apdovanojimas už puikius ugdymosi ir kitos veiklos pasiekimus mokyklos padėkos raštais, pirmūnų nuotraukos garbės lentoje mokslo metų pabaigoje.

Gegužės-birželio mėn.

Mokyklos administracija

Geras mokymasis didelei daliai mokinių taps prioritetu. Puikiai, gerai ir labai gerai besimokančių mokinių skaičius padidės 5-10 proc.

2.3. Apie mokinių pasiekimus informuojama mokyklos internetinėje svetainėje.

Nuolat

Dalykų mokytojai A.Nijazova-Elsayed

2.4. Ekskursijos: 1) pirmūnams, klasių seniūnams, puikių ugdymosi rezultatų (meno, sporto, mokslo ir kt.) pasiekusiems mokiniams, 2) klasei, laimėjusiai konkursą „Geriausiai lankanti pamokas klasė“.

Rugsėjo mėn.

Gegužės mėn.

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

3.Didinti tėvų vaidmenį mokyklos gyvenime

3.1. „Apvalieji stalai“ su klasių tėvų komitetų atstovais.

Spalio mėn.

L. Kobrina

V. Sadovskaja

Vis daugiau tėvų jaus tapatumą su mokykla, lankysis renginiuose. Atsiras tėvų inicijuotų veiklų mokykloje. Tėvai gaunamą informaciją aktualiais ugdymo ir auklėjimo klausimais vertins pozityviai.

3.2. Tėvų iniciatyvios grupės, siekiačios mokyklos renovacijos, veikla

Sausio mėn.

L. Kobrina

V. Sadovskaja

3.3. Tėvų įtraukimas į mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą.

Visus metus

J. Stručkienė

R. Lipnevič

Klasių vadovai

 3.4. Plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystę organizuojant mokyklos renginius.

Nuolat

Klasių vadovai Renginių organizatoriai

3.5. Tėvų pedagoginis švietimas (paskaitos tėvams - kiekvienam koncentrui.)

1 kartą per metus

Psichologai, soc. pedagogai, mokyklos administracija

4. Tobulinti bendruomenės narių ir visuomenės informavimo kultūrą, pristatant mokyklos veiklą bei pasiekimus.

4.1. E-dienyno galimybių panaudojimas teikiant su ugdymu susijusią informaciją.

Nuolat

Mokytojai

Mokyklos vadovai

Pagalbos mokiniui specialistai

Ne mažiau nei 85 proc. tėvų palankiai vertins informacijos apie mokyklą pateikimą.

4.2. Savalaikis informacijos teikimas visuomenei panaudojant mokyklos internetinės svetainės galimybes.

Nuolat

4.3.Informacijos apie mokyklos veiklą pateikimas žiniasklaidai.

Nuolat

 

Švenčiant mokyklos 30-metį respublikos visuomenė bus supažindinta su mokyklos veiklos rezultatais.

4.4. Tradiciniai renginiai mokyklos ir miesto bendruomenei. Pagal atskirą planą.

L. Kobrina

Menų ir pradinio ugdymo mokytojai.
Organizuojami ne mažiau kaip 4 renginiai per metus.
4.5. Mokinių darbų ekspozicijos mokyklos erdvėse. Nuolat

J. Antonov,

N. Riabčiuk,

V. Antanavičiūtė,

pradinių klasių mokytojai

Mokiniai įgis naujų įgūdžių ir gebės tinkamai atstovauti mokyklai.

4.6. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis (mokinių darbų parodos ir saviveiklos  pasirodymai mokyklose ir darželiuose).

2 kartus per metus

L. Kobrina, 

B.Kozlov,

N. Grudzinskienė,

I. Gurejeva

5. Testi bendruomenės renginius, skirtus mokyklos 30-mečiui. 5.1. Koregoti jubiliejinių renginių planą, numatyti ir patvirtinti organizatorius, datas, sąmatas. Iki sausio 1 d.

Mokyklos administracija,

taryba,

organizacinis komitetas.

Suvesti jubiliejinių metų rezultatus, įvertinti renginių kokybę iki gruodžio 15 d.

4 UŽDAVINYS

Modernizuoti ugdymo erdves ir gerinti ugdymo(si) sąlygas.

1. Veiklios, saugios, draugiškos, be patyčių mokyklos kūrimas.

1.1. Bendruomenės dalyvavimas patyčių ir smurto prevencijos metinio plano vykdyme (priedas Nr. 3)

Visus metus

L.Kobrina,

J. Stručkienė,

I.Grigorijeva

Mažėja traumų.

Mažėja patyčių.

1.2. Mokytojų budėjimo mokyklos erdvėse pertraukų metu efektyvinimas. Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

R. Lipnevič

1.3. Mokinių patyčių prevencijos veiklų organizavimas, mažinant smurto ir traumų atvejus. Nuolat

L. Kobrina

A. Nijazova-Elsayed

R. Lipnevič

N. Serova
1.4. Dalyvavimas kitų institucijų inicijuojamose prevencinėse programose, akcijose. Nuolat

VGK

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis didins mokinių saugumą (mažės patyčių, smurto, traumatizmo atvejų, spręsis rūkymo problema).
1.5. Bendradarbiavimas su NRI, VTAT, policijos nuovada ir kt. vaiko saugumą užtikrinančiomis institucijomis Nuolat

L. Kobrina

VGK

1.6. Vaikų Dienos centro ir vasaros poilsio stovyklos organizavimas (teikiant projektus)

Birželio mėn.

L. Kobrina

R. Lipnevič

N. Stundžytė

Socialiai remtini vaikai dalyvauja mokinių Dienos centro, vasaros užimtumo programoje, skautų vasaros stovykloje.

2. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

2.1. Renginiai sveikatos ugdymo klausimais. Pagal atskirą planą

D. Zdanevičienė, 

L. Kobrina, 

J. Stručkienė

Mokiniai ir tėvai įgis žinių, gerės mokinių sveikatos indeksas.
2.2. Tyrimas apie mokinių sveikatą.

Gruodžio mėn.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Zdanevičienė

 

2.3. Sveikatinimo paskaitos 1-10 klasių mokiniams.

4-5 per metus

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D.Zdanevičienė 

3. Ugdyti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą.

3.1. Klasių valandėlių organizavimas kultūros, bendravimo, tolerancijos klausimais. Pagal atskirą planą Klasių vadovės Mokyklos veiklos įsivertinimas atspindės mokyklos bendruomenės susitapatinimo su mokykla ir požiūrio į mokyklą kaitą (labai gerai vertins ne mažiau nei 90 proc. respondentų).
3.2. Mokyklos bendrųjų ir tarpklasinių renginių įvairovė, atitinkanti mokinių poreikius ir amžiaus ypatumus. Nuolat

Klasių vadovės

J. Ignatovič

3.3. Atvirųjų durų dienos būsimiesiems 1-okams ir 5-okams ir jų tėvams. Kovo - balandžio mėn.

L.Kobrina

J.Stručkienė

3.4. Mokyklinės uniformos tradicijos formavimas. Nuolatinė nustatytų reikalavimų vykdymo kontrolė. Nuolat

Klasių vadovės

V. Sadovskaja

A. Nijazova-Elsayed

R. Lipnevič

Mokyklinė uniforma ugdys pasididžiavimo savo mokykla jausmą – visi 1-10 klasių mokiniai vilkės uniformą.

3.5. Mokyklos istorijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas, skirtas mokyklos 30-mečiui.

Nuolat

B.Kozlov,

D.Tučkovskij,

N. Riabčuk,

Mokinių taryba

Mokyklos bendruomenė ir svečiai vizualiai susipažins su mokykla.
4. Toliau gerinti mokyklos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės, projektų bei paramos lėšas. 4.1. Tikslingai aprūpinti kabinetus reikiamomis ugdymo procesui priemonėmis. Visus metus

L. Kobrina

Mokyklos darbo tarybos pirmininkas J. Tarakanovas

S. Aleinikovas

Mokyklos edukacinė bazė tenkins 70 proc. mokytojų ir mokinių poreikius ugdymo procese.
4.2. Dalyvauti įvairiuose projektuose bei konkursuose, taip sudarant galimybę gauti paramą ir pagerinti mokinių ugdymo sąlygas. Nuolat

Mokyklos administracija

Mokytojai

Įgytos naujos priemonės
4.3. Mokyti mokytojus naudotis interaktyviosiomis lentomis ir skatinti naudotis jomis pamokose. Sudaryti galimybes mokyklos patalpose naudotis Wi-Fi ryšiu. Nuolat

P. Purpurovič

K.Ostapenko

25 proc. mokytojų ves pamokas pasinaudodami interaktyviąja lenta.
5. Kurti estetišką ir jaukią mokyklos aplinką 5.1. Jaukinti mokyklos erdves keičiamomis mokinių darbų ekspozicijomis. Nuolat (pagal planą) Mokytojai Mokiniai patys kurs jaukią aplinką. Kuriamas patrauklus mokyklos įvaizdis.
5.2. „Kokybės krepšelis“. Įkurti „kalbų laboratorija“ esamoje bibliotekoje. Visus metus

L. Kobrina

J. Stručkienė

Kuriamos galimybės rengti kelių klasių grupinius užsiėmimus, netradicines ir integruotas pamokas, prezentacijas, mokyklos renginius.
5.3. „Kokybės krepšelis“. Erdvės įkūrimas  I a. hole – koridoriuje. Visus metus

L. Kobrina

J. Stručkienė