Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Vaiko gerovės komisija

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2017 – 2018 M. M.

 

 

Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija) – dirba pagal Mokyklos direktoriaus 2011-09-15 d. įsakymu V-4b patvirtintą darbo reglamentą: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

VGK veiklos planas

 

NARIAI

 

Svetlana Butautienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus ir atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui. Krizės metu organizuoja mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia mokyklos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.

 

Anastasija Pilkionienė – mokyklos psichologė, komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už mokykloje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą,  už programų, susijusių su bendruomenės psichinės sveikatos inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, nagrinėja mokyklos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, psichikos sveikatos bei priklausomybės ligų centrais, vertina ir teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu.

 

Aneta Nijazova-Elsayed – socialinė pedagogė, atsakinga už socialinės paramos mokiniams organizavimą ir priežiūrą, mokyklos bendruomenės narių, kuriems reikalinga socialinė pedagoginė, socialinė ar kita pagalba, įvertinimą, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus, mokinių ugdymo(si) poreikių analizę, renka informaciją iš mokytojų, klasės auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų apie kylančias ugdymo(si) problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą. Krizės metu parengia informaciją apie Krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai, konsultuoja mokyklos vadovą, mokytojus, kaip informuoti apie Krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

Onutė Jankauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja, komisijos sekretorė, atlieka šias funkcijas:

 1. Rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
 2. Suderinusi su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;
 3. Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
 4. Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
 5. Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

 

Liudmila Kobrina – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, atsakinga už prevencinio darbo organizavimą papildomo ugdymo užsiėmimuose, nepamokinėjie veikloje, vykdomų projektų, konkursų, akcijų ir kitų renginių, skirtų prevencijai, inicijavimą ir priežiūrą, krizės metu atsako už informacijos apie pagalbos galimybes mokykloje sklaidą, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

 

Ana Veršilo – pradinių klasių mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su pradinių klasių mokytojais, sprendžiant konkretaus pradinių klasių mokinio problemas renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

 

Svetlana Kanapickienė – biologijos mokytoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su 5-8 ir 9-10 klasių auklėtojais, sprendžiant konkretaus vyresnių klasių mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, tėvų, mokinio, krizės metu teikia informaciją 5-10 klasių mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

 

Danguolė Zdanevičienė – mokyklos sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.

 

Lina Jankovskaja – specialioji pedagogė,  atsakinga  už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.

 

Ala Kozik – mokyklos logopedė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo programų priežiūrą ir vykdymą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir kt. teikimą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, bendradarbiavimą su Pedagogine psichologine tarnyba, bendruomenės narių konsultacijas grupėmis ir individualiai krizės metu.

 

Marija Presnova – tėvų atstovas.

 

Loreta Kunickienė – Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus soc. darbuotoja su soc. rizikos šeimomis, atsakinga už informacijos rinkimą iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia pagalba bus teikiama.

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Iki šiol mokykloje yra gana daug mokinių, turinčių elgesio ir bendravimo problemų, stokojančių socialinių įgūdžių,  blogai besimokančių ir praleidinėjančių daug pamokų. 

 

2017 m. mokykloje buvo atliktas sveikatos indekso tyrimas, užsakytas Vilniaus m. sveikatos biuro. Mokyklos sveikatos indeksas buvo vertinamas pagal tokius kriterijus: mokyklos infrastuktūros, vykdomos sveikatos  politikos, žalingųjų įpročių, fizinės savijautos ir sveikatos, psichologinės savijautos ir lytinės elgsenos kriterijus. Remiantis šio tyrimo rezultatais, buvo išskirtos mokyklos stiprybės ir silpnybės. Mokyklos infrastruktūra buvo įvertinta gerai: mokykloje yra sporto salė, dušai, valgykloje yra muilo, maistas gaminamas vietoje, sveikatos kabinetas visiškai įrengtas, yra kamerų. Tačiau mokyklos teritorija nėra aptverta, trūksta lauko treniruoklių, nėra tylios poilsio zonos, valgyklos aplinka nepakankami jauki. Pagal vykdomos sveikatos politikos kriterijų mokyklos stiprioji pusė yra tai, kad yra visi pagalbos vaikui specialistai, aktyviai veikia VGK, mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, susijusiuose su sveikos gyvenseno ugdymu, ir bendradarbiauja su VVSB, įgyvendina įvairias prevencijos programas. Mokyklos minusas pagal šį kriterijų yra tai, kad mokykla nėra parengusi sveikatos priežiūros plano, sveikos gyvensenos ugdymo būrelių nėra daug, retai kalbama su mokiniai apie sveiką gyvenseną, mokytojai mažai dalyvauja tobulinimosi kursuose apie sveikatą. Nors mokykloje yra stendų apie žalingų įpročių žalą ir apie pagalbą, mokinių elgesio taisyklėse nėra nustatytas draudimas mokiniams rūkyti mokyklos priegose. Apklausos rezultatai parodė, kad yra mokinių, kurie sistemingai rūko, vartoja alkoholį ir kitas narkotines medžiagas, raminamuosius ir migdomuosius vaistus, geria daug saldžiųjų ir gazuotų gėrimų, daug laiko praleidžia prie kompiuterinių žaidimų. Tėvams trūksta informacijos apie anoniminę pagalbą žalingų įpročių klausimais. Mokykloje yra sudarytos sąlygos mokiniams aktyviai sportuoti (karatė, futbolo, šokių būreliai), formuoti mokytojų gerus valgymo įpročius, tačiau pažymėta, kad tėvai ir mokytojai nepakankamai užsiima sportu, o mokiniai turi nepakankami gerus valgymo įpročius, mažai geria vandens, laikosi dietų. Apklausos rezultatai parodė, kad mokiniams sunku susitvarkyti su gyvenimo sunkumais, ir mokiniai, ir mokytojai dažnai jaučiasi nervingi, sudirgę, nerimastingi, turi  problemų su miegu. Taip pat mokyklos bendruomenei trūksta informacijos apie streso valdymą ir anoniminę pagalbą dėl patiriamos įtampos, nerimo, savižudybių pavojų. Mokykloje santykiai tarp kolegų yra formalūs, kolektyvas nėra vieningas, pasitaiko patyčių tarp mokytojų ir administracijos, tarp atskirų mokytojų grupelių. Prasti santykiai tarp mokinių ir mokytojų. Apie 71 % mokinių turėjo lytinių santykių ir nesinaudojo kontracepcinėmis priemonėmis, jiems trūksta žinių ir informacijos šiuo klausimu.

 

Taip pat 2016 – 2017 m. m. kartu su VVSB vyko projektai: „Atverk paguodos skrynelę“, skirtas stiprinti mokinių psichologinį atsparumą; psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinis projektas „Mokiniai – mokiniams“, projekto  „Be iliuzijų“ tęsinys, skirtas mokinių  psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai; „Antinikotininis klubas“, skirtas mokinių tabako vartojimo prevencijai ir socialinių įgūdžių lavinimui; akcijos „Obuolys vietoj cigaretės“, skirtas Dienos be tabako minėjimui, „Košės diena 2016“, skirtas ugdyti gerus valgymo įpročius; paskaitų ciklas 6-7 klasių mokiniams lytinio švietimo tematika.

 

Visi mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, baigė mokslo metus teigiamais pažymiais ir buvo perkelti į aukštesnę klasę. Buvo organizuotos edukacinės paskaitos tėvams, kurias paruošė mokyklos spec. pedagogas, logopedas, psichologas ir soc. pedagogas.

 

Analizuojant situaciją mokykloje, galima pamatyti, kad vykdoma labai daug edukacinių renginių  mokiniams, tačiau mažai dėmesio skiriama pozityvių gyvenimo įgūdžių ugdymui. Taip pat mokykloje stengiamasi atsižvelgti į mokinių individualius gebėjimus ir specialius poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai mokytis. Daugiau dėmesio reikėtų skirti mokytojų, tėvų šveitimui, drausmingumo ir mokymosi motyvacijos kėlimui, patyčių prevencijai.

 

Šiuolaikinės prevencinės programos taiko formulę – žinios + socialiniai įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Juk svarbu pateikti ne tik informaciją apie narkotikus, rūkymą, alkoholį, jų vartojimo pasekmes, smurtą, lytinį gyvenimą, bet ir pakeisti jaunimo nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams ir priklausomybių vystymuisi.

 

2013-2014 m. m. pedagogų tarybos posėdyje ir pritarus mokyklos tarybai buvo priimtas sprendimas užrakinti mokyklos duris tam, kad sumažėtų nelankomumas, vėlavimas į pamokas ir rūkymas mokyklos teritorijoje. VPK GPK NRPVG specialistės dažnai lankėsi mokykloje ir jos teritorijos ribose tam, kad padėtų kovoti su rūkymu. Šiais mokslo metais durys ir toliau rakinamos siekiant užtikrinti mokinių saugumą.   

 

ŠALIES PRIORITETAS 2017 – 2018 M.M. – SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS.

 

Mokyklos veiklos prioritetai:

 

 1. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 2. Individualios pažangos stebėjimas.
 3. Saugios emocinės aplinkos mokykloje kūrimas.

 

Mokyklos prevencinės veiklos prioritetai 2017 – 2018 m.m.

 

Tikslas – daugiau dėmesio skirti mokyklos bendruomenės psichologinės savijautos gerinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui,  mokyklos patyčių prevenciniai veiklai ir mokinių mokymosi motyvacijos kėlimui.

 

Uždaviniai:

 

 1. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 2. Smurto ir patyčių prevencija.
 3. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) prevencija.
 4. Mokyklos nelankymo ir vėlavimo į pamokas prevencija.
 5. Mokinių individualios pažangos stebėjimas ir mokymosi motyvacijos kėlimas.

 

Prevencinės veiklos tikslai ir uždaviniai 2017 – 2018 m. m.

 

I. Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos tikslai ir uždaviniai.

 

Tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Vilniaus „Ateities“ mokykloje smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant bei  kurti saugią ir draugišką aplinką mokykloje.

 

Uždaviniai:

 

 1. mažinti smurto paplitimą mokykloje;
 2. individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais moksleiviais, teikti jiems pagalbą;
 3. kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias;
 4. suteikti mokiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą;
 5. formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką;
 6. stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi;
 7. suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius patarimus ir paramą;
 8. padėti tiksliai suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas;
 9. bendradarbiauti su VTAT ir nepilnamečių reikalų specialiste, siekiant užkirsti kelią priekabiavimui ir smurtui;
 10. glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos patyčių  prevencijos ir intervencijos komisija.

 

II. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) prevencijos tikslai ir uždaviniai

 

Tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Vilniaus „Ateities“ vidurinėje mokykloje veiksmingas žalingų įpročių prevencijos priemones, kurios formuotų mokinių psichologinę – socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, kurti, sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius.

 

Uždaviniai:

 

 1. formuoti moksleivių požiūrį į žalingus įpročius naudojant modelį: žinios – požiūris – elgsena;
 2. ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus;
 3. įtraukti mokinius ne tik į gyvenimo įgūdžių ugdymą, bet ir į visapusišką aktyvią žalingų įpročių prevencijos veiklą: išvykos į kitas institucijas, susitikimai su kompetentingais žmonėmis, renginių, akcijų organizavimas ir t.t.;
 4. naudoti aktyvaus ugdymo metodus (paskaitas, filmus, interviu, vaidybą, diskusijas, darbą grupėje ir t.t.) kaip priemonę, padėsiančią užkirsti kelią žalingiems įpročiams, vartojimui;
 5. ugdyti moksleivių gebėjimą priimti teisingus sprendimus;
 6. skatinti pasitikėti savimi, bendrauti, stiprinti vaikų atsakomybę, įsipareigojimus;
 7. į prevencinę veiklą įtraukti mokinių tėvelius;
 8. kelti pedagogų kvalifikaciją žalingų įpročių prevencijos klausimais;
 9. skatinti sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimą, ugdant ir įtvirtinant sveiką gyvenseną, kartu formuojant platesnį požiūrį į sveikatą;
 10. žalingų įpročių prevencijos klausimus įtraukti į ugdymo programas, kaupti metodines priemones;
 11. ugdyti moksleivių pasipriešinimą bendraamžių spaudimui vartoti žalingus įpročius, mokėjimą pasakyti „ne“.

 

III. Mokyklos nelankymo ir vėlavimo į pamokas prevencijos tikslai ir uždaviniai

 

Tikslas – visokeriopai mažinti pamokų praleidinėjimą, užkirsti kelią pamokų nelankymui.

 

Uždaviniai:

 

 1. padėti tėvams, auklėtojams spręsti mokyklos nelankymo problemas;
 2. vykdyti mokymosi motyvacijos, užimtumo, elgesio prevencijos programas;
 3. nuolat palaikyti ryšius su vietos bendruomene, VTAT, nepilnamečių reikalų inspekcija;
 4. nustatyti taisykles dėl pamokų lankomumo, taikyti apribojimus, bausmes bei paskatinimus už gerą lankomumą;
 5. formuoti mokinių atsakomybę už lankomumą;
 6. stiprinti atgalinį ryšį tarp mokyklos ir vaikų, kurie linkę praleidinėti pamokas;
 7. tobulinti mokyklos darbą rizikos veiksnių eliminavimo linkme, rūpintis šeima;
 8. stiprinti bendravimo ir demokratijos principus tam, kad mokymosi procesas taptų mokymosi tikslu;
 9. vykdyti mokinių vėlavimo į pamokas apskaitą.

 

IV. Mokinių individualios pažangos stebėjimas ir mokymosi motyvacijos kėlimas

 

Tikslas – skatinti kiekvieną mokinį siekti individualios pažangos.

 

Uždaviniai:

 

 1. glaudus VGK narių bendradarbiavimas su klasės vadovais ir dalykų mokytojais;
 2. nuolatinis tėvų informavimas apie vaiko pažangą TAMO dienyne;

 

Laukiami rezultatai.

 

1. Smurto ir patyčių prevencijos laukiami rezultatai:

 

1.1.vaikams bus suteikta žinių apie smurtinį elgesį, galimybę gauti pagalbą nukentėjus nuo smurto, bus ugdomi tinkamo bendravimo ir problemų sprendimo, socialiniai ir savisaugos įgūdžiai;

 

1.2. pradinių klasių mokiniai patobulins savo socialinius įgūdžius, taip sumažės linkusių smurtauti ir tyčiotis vaikų skaičius;

 

1.3. mokyklos bendruomenė bus mokoma valdyti krizines situacijas, pagerės konfliktų, smurto atvejų sprendimo kokybė, sumažės mokinių agresyvus elgesys;

 

1.4. per informacijos sklaidą bus supažindinta mokyklos bendruomenė su smurto ir patyčių problema, jos prevencija ir sprendimo būdais;

 

1.5. mokinių tėvai ir mokyklos pedagogai pagilins žinias apie vaiko raidos psichologiją, amžiaus tarpsnių psichologiją, išmoks spręsti konfliktus, sužinos, kaip įsisąmoninti jausmus ir mokėti juos teisingai išreikšti, kartu suteikdami vaikui psichologinę pagalbą;

 

1.6. sukursime geresnius tarpusavio santykius tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, užkirsime kelią konfliktams;

 

1.7. bus sukurta saugesnė atmosfera ir aplinka mokykloje;

 

1.8. sustiprintas budėjimas mokykloje padės geriau užtikrinti mokinių saugumą mokykloje;

 

1.9. moksleiviai įgis pasitikėjimo mokyklos vadovybe, nebijos papasakoti apie patiriamą smurtą ar vykdomą nusikaltimą.

 

2. Žalingų įpročių prevencijos laukiami rezultatai:

 

 

2.1. bus pateikta visapusiška informacija apie tabako, alkoholio ir kitokių žalingų įpročių daromą žalą žmogui ir visuomenei;

 

2.2. moksleiviai patobulins savo gyvenimo įgūdžius, taip sumažės linkusių į žalingus įpročius mokinių skaičius;

 

2.3. bus pažadinta vaikų motyvacija ugdyti sveiką gyvenseną;

 

2.4. tėvai bus įtraukti į žalingų įpročių  prevencinę veiklą;

 

2.5. mokytojai įgis reikiamos informacijos žalingų įpročių prevencijos temomis;

 

2.6. sustiprės tėvų tarpusavio bendravimas, santykiai tarp vaikų ir mokyklos, įgis daugiau reikiamų žinių apie žalingus įpročius jų prevenciją dalyvaudami prevencinėje veikloje;

 

2.7. bus išugdyti socialiniai įgūdžiai, padedantys pasipriešinti socialiniam spaudimui.

 

3. Mokyklos nelankymo prevencijos laukiami rezultatai:

 

3.1. visokeriopai sumažintas mokinių iki 16 metų mokyklos nelankymas, pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties;

 

3.2. sumažintas mokinių vėlavimas į pamokas.

 

4. Mokinių individualios pažangos stebėjimas ir mokymosi motyvacijos kėlimas.

 

4.1. Klasės vadovai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiaus su VGK nariais.

 

4.2. Dalykų mokytojai nuolat informuos tėvus apie vaiko individualią pažangą.