Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2021 - 2022 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

L. e. p. direktorės

įsakymu Nr. V-86

2021-09-01

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2021 M. RUGSĖJO MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

 

 

Neformalaus ugdymo diena – Žinių diena – rugsėjo 1 diena

Neformalaus ugdymo diena – Informacinė diena – rugsėjo 2 diena

 

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Pamokų PUG, 1-10 klasėms, užklasinei veiklai, konsultacinėms pamokoms tvarkaraščio sudarymas, derinimas, tvirtinimas Iki 3 d.    

L. Kobrina

J. Stručkienė

 
1.2. Mokinių, besimokančių namuose, ugdymo pamokų tvarkaraščių sudarymas 3 d.    

L. Kobrina

L. Jankovskaja

Klasių vadovai
 
1.3.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas mokyklos vertinimo tvarkos aprašui bei priedams aptarti

7 d. 8.15 273 I. Bačinskienė  
1.4.

Mokyklos švietimo pagalbos mokiniui specialistų susirinkimas.

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas
7 d. 11.30 240

L. Kobrina

L. Jankovskaja

Švietimo pagalbos specialistai
 
1.5. Mokytojų, dirbančių 5 klasėse, susirinkimas, numatantis galimą  adaptacijos sėkmę. Supažindinimas su specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokymo ypatumais 9 d. 8.15 Aktų salė L. Jankovskaja  
1.6. Tarifikacijos sudarymas ir derinimas Iki 10 d.    

L. Kobrina

J. Stručkienė
 
1.7.

Mokytojų dalykininkų, mokyklos specialistų, būrelių ir klasių vadovų, metodinių grupių teminių planų ir mokymo namuose teminių planų tvirtinimas

Iki 15 d.    

L. Kobrina

J. Stručkienė

M/g pirmininkai

 
1.8. Mokytojų, dirbančių su mokiniais, atvykusiais iš užsienio, susirinkimas 21 d. 8.15 Aktų salė

J. Stručkienė

O. Jankauskaitė

D. Ponomarenko

Klasių vadovai
 
1.9. Mokytojų, dirbančių su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, susirinkimas. Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas pagal sutrikimo pobūdį bei mokymo metodų, formų, priemonių parinkimas 28 d. 8.15 Aktų salė

L. Kobrina

J. Stručkienė

L. Jankovskaja

Dalyvavimas būtinas
1.10.

Dalyvavimas seminaruose, mokymuose

1.10.1.

Kokybės krepšelis. Kalbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas gilinant IT naudojimosi kompetencijas ugdant komunikacijos kompetenciją

14 d. 14.30-17.30 254

J. Stručkienė

A. Manzurovas
Dalyvauja anglų k., rusų k., lietuvių k. mokytojai
1.10.2. Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Obuolio draugai“ įvadiniai seminarai 8, 10 d. 13.30-18.00  

I. Šaranova

T. Ustinovič

A. Ranceva
 
1.10.3. Projekto „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena" tęstiniai ir įvadiniai mokymai 9 d. 14.30-16.00  

A. Jankovskaja

M. Stankevič

A. Koltan

O. Ulevičiūtė
 

9, 16 d.

23, 30 d. 

16.00-17.30

14.30-16.00
 

I. Šaranova

T. Ustinovič

A. Ranceva

J. Ignatovič
 

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Pamoka-šventė „Sveikiname vasarą gimusius mokinius“ 3 d. 11.45 105 I. Šaranova 2a klasė
2.2. 5-ų klasių pamokų stebėjimas, pokalbiai su tėvais, mokiniais ir mokytojais adaptacijos tikslu Nuo 20 d.     N. Serova  
2.3. Tėvų susirinkimai PUG, 1-10 kl. Tėvų susirinkimai PUG, 1-10 kl. 18.00 Virtualioje aplinkoje arba mokyklos kieme Klasių vadovai  
2.4. Mokinių, atvykusių iš užsienio, adaptacija ir psichologinė savijauta mokykloje (pamokų stebėjimas, pokalbiai su mokytojais) 13-30 d.     T. Gvozdova 2, 3, 4 klasės
2.5.            

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1.

Iškilmingas 2021-2022 mokslo metų atidarymas

1 d. 10.00 Mokyklos vidinis kiemas

Administracija

N. Grudzinskienė

M. Presnova

B. Kozlov

I. Gurejeva

Klasių vadovai 
Dalyvauja PUG, 1, 2, 5, 10 klasės
3.2. Klasių valandėlės, skirtos Mokslo ir žinių dienai 1 d. 10.00 Klasių kabinetai Klasių vadovai  
3.3. Informacinė diena „Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės. Saugos taisyklės mokykloje, gatvėje, bendruomenėje ekstremaliosios situacijos metu. Mokinių supažindinimas su mokinių individualios pažangos tvarkos aprašu“, PUG-10 kl.  2 d. 1-3 pamoka Klasėse Klasių vadovai Tamo dienyne įrašas „Informacinė diena“
3.4. Ekskursija į alpakų parką 2 d.   Trakai

R. Yakubova

J. Pipirienė
3a, 3c klasės
3.5. Dalyvavimas edukacinėse veiklose (kultūros pasas): Senasis bokštas: užkopk, pažink, pamilk! Vilniaus katedros požemiai  3 d. 9.00-15.00   A. Butnorienė 7a klasė
3.6. Edukacinė pamoka „Mandala“ 3 d.   Taikomosios dailės ir dizaino muziejus V. Sadovskaja 4c klasė
3.7. 2020-2021 m. m. geriausiai lankiusios pamokas klasės išvyka 10 d.    

L. Kobrina

V. Antanavičiūtė
7b klasė
3.8. Skautų vasaros stovyklų sezono uždarymas  11 d. 11.00-18.00 Pūčkoriai N. Stundžytė  
3.9. Išvyka į Dargužių amatų centrą, edukacinės programos „Kaip duonelė atsiranda“,  „Baltas močiutės sūris“, „Kas avilyje gyvena?“ 14 d.   Liepų g. 3, Dargužiai, Varėnos r

I. Šaranova

T. Ustinovič

A. Ranceva
2a, 2b, 2c klasės
3.10. Saugaus eismo pamokėlės pirmokams 16 d.

1b, 1c-9.00

1a-9.30

115, 114

106

A. Nijazova-Elsayed

6-ojo policijos komisariato pareigūnės
 
3.11. Mokyklos bendruomenės fotografavimas 20-22 d.   Aktų salė

L. Kobrina

J. Stručkienė

Klasių vadovai
Pagal atskirą grafiką

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1.

Mokinių anketavimas „Savijauta klasėje, sugrįžus į mokyklą po karantino“

Rugsėjis     T. Gvozdova 2, 3, 4 klasės
4.2. Prevencinės ir intervencinės komisijos posėdis „Veiklos planavimas“ 24 d. 15.00 Direktoriaus kabinetas

L. Kobrina

I. Cizauskienė

VGK nariai
 
4.3. 5-10 klasių mokinių savijautos stebėsena ir vertinimas analizuojant savijautos vertinimo anketos rezultatus 10-17 d.     N. Serova Klasės valandėlės
4.4. Užduok klausimą psichologui (Google Forms) Rugsėjis     N. Serova Mokyklos bendruomenė
4.5.

Mokyklinė kuprinė 

Rugsėjis     D. Zdanevičienė 1, 5 klasės
4.6. Vakcinacijos svarba Rugsėjis     D. Zdanevičienė 9, 10 klasės

5.

KARJEROS UGDYMAS

5.1.

Karjeros ugdymo darbo plano derinimas ir tvirtinimas

Iki 16 d.    

R. Lipnevič

Darbo grupė

Klasių vadovai
 
5.2. Klasių socialiniai pasai  Rugsėjis    

R. Lipnevič

Klasių vadovai
 
5.3. Naujai atvykusių mokinių adaptacijos stebėsena ir pagalbos organizavimas būtinais atvejais Rugsėjis     Rugsėjis  
5.4. „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ projektas. Pamoka mokiniams - Pirmosios ir būtinosios pagalbos mokymai 23, 24 d.

8-10 kl.

2 pamokos
  R. Lipnevič Pagal atskirą grafikąParuošė:  L. Kobrina, S. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Rugsėjis

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.