Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mėnesių veiklos planai

2021 - 2022 MOKSLO METAI

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

įsakymu Nr. V-43

2022-04-29

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2022 M. GEGUŽĖS MĖN.

 

DARBO PLANAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Mokyklos veiklos įsivertinimas „Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę“ 2-13 d.   220, 222

A. Nijazova-Elsayed

J. Ignatovič

S. Burim
5-8 kl.
1.2.

Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos mokslo metodinės grupės susirinkimas

6 d. 14.40 243 T. Zubova  
1.3. Projektas „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“. Klasės susirinkimai 2c ir 4c klasėse 12 d. 8.00-8.45 229

J. Stručkienė

V. Sadovskaja

A. Ranceva

Svečiuose Demokratinės mokyklos atstovė E. Pakalnytė- Gerliakienė
13 d. 8.00-8.45 225
1.4.

Projektas „Kokybės krepšelis“. Mokyklos įsivertinimas pagal rizikos vertinimo rodiklius. Galutinės ataskaitos projektas

18 d. Laikas derinamas Direktoriaus kab.

L. Kobrina

J. Stručkienė

Darbo grupė

Dalyvauja

V. Bacys

1.5.

Metodinių grupių metinių ataskaitų rengimas ir pateikimas

Iki 31 d.    

L. Kobrina

Metodinių grupių pirmininkai
 
1.6. Mokymų ciklas pedagogams apie įtraukųjį ugdymą:
1.6.1. „Dėmesio sutelkimo metodai pamokoje“ 4 d. 14.00-17.00   T. Levina Seminaruose dalyvauja po vieną pedagogą iš mokyklos
1.6.2. „Teminio integravimo principai ugdant mokinius turinčius SUP“ 11 d. 14.00-17.00   Pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogai

2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – gegužės 7 d. 6 d. Pamokų metu   Lietuvių k. mokytojai  
2.2. PUPP
2.2.1. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) 10 d. 9.00-13.30 220

A. Nijazova-Elsayed

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai

Direktoriaus 2022-03-16 įsakymas

Nr. V-30
11 d. 9.00-12.00 220,222
12.30-15.30
2.2.2. Matematika 16 d. 9.00-11.00 220, 222

J. Stručkienė

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai
9.00-12.00 254
2.2.3. Gimtoji (rusų) kalba (raštu) 19 d.

9.00-11.30

I dalis

12.15-13.15

II dalis

220, 222

A. Nijazova-Elsayed

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai

9.00-12.45

I dalis

13.30-14.30

II dalis
254
20 d.

9.00-11.30

I dalis

12.15-13.15

II dalis
220, 222

A. Nijazova-Elsayed

Vykdymo ir vertinimo komisijų nariai
2.3. Dalyvavimas tarptautiniame pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrime ICCS 2022 (atrinkta 8b klasė) 12 d. 9.00-12.00 220, 222

J. Stručkienė

P. Purpurovič

O. Jankauskaitė

Mokytojai, dirbantys 8-ose klasėse, pildo klausimyną

2.4. Projektai, konkursai
2.4.1. Vaikų piešinių konkursas „Lietuvos vaikų balsas“ Iki 16 d.     M. Stankevič 3b
2.4.2. Projekto „Raudonoji knyga" pristatymas 27 d.   Pradinių klasių fojė, 1 aukštas

R. Yakubova

M. Stankevič

3a, 3b klasė

2.5. Apibendrinamosios III trimestro lietuvių kalbos užduotys 23-31 d. Pamokų metu   I. Bačinskienė 1-7, 9 kl.
2.6.

Signalinių pažymių vedimas, jų aptarimas su mokiniais, individualūs pokalbiai su tėvais

Iki 23 d.     Klasių vadovai Rizikos grupės mokinių sąrašus pateikti pavaduotojoms
2.7. Mokinių, atvykusių iš užsienio, lietuvių kalbos (I-ieji mokymosi metai) įskaita 25 d. 8.00 148

O. Jankauskaitė

A. Paragys

 
2.8. Mokinių, atvykusių iš užsienio, lietuvių kalbos (II-ieji mokymosi metai) įskaita 26 d. 8.00 254

D. Ponomarenko

N. Stručkienė
 
2.9.

Visuotinis 1-10 klasių tėvų susirinkimas:

- tėvų supažindinimas su signaliniais III trimestro ir metiniais pažymiais;

- tėvų prašymų dėl mokinių tolimesnio mokymo (modulių, konsultacinių valandų, neformalaus ugdymo valandų) pateikimas
26 d. 18.00-19.30 Klasėse

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

Klasių vadovai

Mokytojai dalykininkai laukia tėvų kabinetuose.

Tėvų prašymus pateikti pavaduotojoms
2.10. TAMO dienyno patikrinimas, elektroninio dienyno pildymo analizė Iki 31 d.    

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

I. Miler
 
2.11. Būsimų 5-ų klasių vadovų pamokų lankymas 4-ose klasėse  Visą mėnesį    

T. Leškevič

D. Lisovskaja

S. Tretjakova
 
2.12.

Istorijos, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo 5-10 klasių mokytojų praktinės veiklos stebėjimas, analizė.

Tikslas – aktyvų mokymą(si) skatinančių priemonių taikymas ugdyme, individualios pažangos stebėjimas
Visą mėnesį    

A. Nijazova-Elsayed

 
2.13. Konsultacinių pamokų stebėjimas 1-10 kl. Tikslas – pagalbos mokiniui organizavimas Visą mėnesį     J. Stručkienė  

3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYLOS RENGINIAI

3.1. Šventinis koncertas, skirtas Motinos dienai 2 d. 6 pam. Aktų salė

N. Grudzinskienė

M. Presnova

I. Gurejeva
1-2 kl.
3.2. Šventinis spektaklis, skirtas Motinos dienai 4 d. 13,35 Aktų salė A. Ranceva 2c
3.3.

Lietuvos tautinių mažumų ir bendrijų tautų festivalis

5 d. 13.00-16.00  

N. Grudzinskienė

I. Gurejeva

V. Sadovskaja
4c
3.4. Edukacinė kelionė į Čekiją 6-9 d.    

S. Smirnova

D. Tučkovskij
7c, 8c
3.5. Vilniaus miesto olimpiadų ir konkursų prizininkų pagerbimo renginys 18 d. 11.25-11.45 Aktų salė

B. Kozlov

Mokinių taryba

P. Purpurovič
 
3.6. Šventinis koncertas, skirtas mokslo metų pabaigai 25 d. 9.45-10.20 Aktų salė

M. Presnova

N. Grudzinskienė

I. Gurejeva

Klasių vadovai

PUG a

PUG b

26 d. 10.30-11.05
3.7. Mokinių darbų paroda „Vasarėlę pasitinkant“ III savaitė     V. Antanavičiūtė 7-8 kl.

4.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

4.1.

VGK posėdis

24 d. 14.40 Direktoriaus kab.

A. Nijazova-Elsayed

VGK nariai
 
4.2. 1 klasių mokinių pakartotinio adaptacinio laikotarpio aptarimas 19 d. 8.15 Aktų salė T. Gvozdova  
4.3. Užkrečiamų ligų profilaktika. Erkės ir jų platinamos ligos Visą mėnesį     D. Zdanevičienė 7-8 kl., Informacija mokyklos bendruomenei

 

PATVIRTINTA

direktoriaus

įsakymu Nr. V-44

2022-05-03

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

2022 M. GEGUŽĖS MĖN.

 

DARBO PLANO PAPILDYMAS

 

Eil. Nr.

RENGINYS

DIENA

VALANDA

VIETA

ATSAKINGAS ASMUO

PASTABOS

1.

METODINĖ VEIKLA

1.1. Dalyvavimas mokymuose, seminaruose
1.1.1.

Kvalifikacijos tobulinimo programa lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą

4-6 d.

9-13 d.
  Teams

I. Bačinskienė

A. Paulauskaitė
Organizuoja VDU
1.1.2. Mokyklos darbuotojų kompetencijų psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

10 d.

24 d.
   

A. Nijazova-Elsayed

J. Stručkienė

V. Antanacičiūtė

O. Gric

V. Gruodienė

R. Guk

J. Ignatovič

I. Jerofejeva

T. Zubova 
Organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR INSPEKTAVIMAS

2.1. Projektai, konkursai
2.1.1. Konkursas  „Jaunasis vertėjas“  16-20 d.     I. Gončarova 7-8 kl.
3.

NEFORMALAUS UGDYMO IR KITI MOKYKLOS RENGINIAI

3.1. Ekskursija į Gedimino bokštą 5 d.    

I. Cizauskiene

I. Šaranova

1a, 2a
3.2. Išvyka į sakurų parką 5 d. 12.00-14.00   T. Levina PUG a
3.3. Pirmokų šventė „Lik sveika, abėcėle“ 13 d. 6 pamoka  

N. Grudzinskienė

M. Presnova

Klasių vadovai
1a, 1b, 1c
3.4. Edukacinė išvyka į Dargužių amatų centrą. „Duonelės kepimas“ ir „Piemenėlių dainos ir žaidimai“ 17 d. 9.00-13.30 Liepų g. 3, Dargužių k., Varėnos r. I. Cizauskiene 1a
Edukacinė išvyka pagal tarpmokyklinį projektą „Lietuva tokia graži“ į Dargužių amatų centrą. Edukacijos „Kas avilyje gyvena?“ ir „Piemenėlių dainos ir žaidimai“ I. Šaranova 2aParuošė: J. Stručkienė

 

ANKSTESNIŲ MĖNESIŲ DARBO PLANAI

 

Gegužė (papildymas)

 

Balandis (papildymas)

 

Kovas

 

Vasaris

 

Sausis

 

Gruodis

 

Lapkritis

 

Spalis

 

Rugsėjis

 

2020 – 2021 m.m.

 

2019 – 2020 m.m.