Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Veiklos prioritetai

MOKYKLOS UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PRIORITETAI 

2022–2023 M.M.

 

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Uždaviniai:

  1. teikti rekomendacijas klasių vadovams, mokytojams dalykininkams ir kitiems mokyklos darbuotojams dėl ugdymo karjerai temų įtraukimo į ugdymo turinį;
  2. organizuoti individualias ir/ar grupines konsultacijas mokiniams ir/ar jų tėvams(globėjams) ugdymo karjerai klausimais;
  3. analizuoti ir įvertinti individualias mokinių karjeros galimybes, padėti priimti motyvuotą sprendimą dėl tinkamumo konkrečiai profesijos sričiai;
  4. organizuoti įvairias veiklas, susijusias su karjeros pažinimu (ekskursijos, susitikimai su įvairių sričių specialistais ir pan.);
  5. nuolat tobulinti dalykines kompetencijas, padedančias tinkamai konsultuoti mokinius, jų tėvus(globėjus), mokytojus ugdymo karjerai klausimais.