Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Veiklos planas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

direktoriaus 2022-10-26

įsakymu Nr. V-101

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

UGDYMO KARJERAI 2023–2024 M.M.

VEIKLOS PLANAS

 

UGDYMO KARJERAI GRUPĖS VEIKLA  

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

Numatomi rezultatai

1.

Ugdymo karjerai veiklos plano rengimas ir patvirtinimas

Rugsėjis UK grupės nariai, klasės vadovai, administracija Koordinacinės darbo grupės subūrimas. Plano rengimas. Plano direktoriaus įsakymu tvirtinimas

2.

Karjeros paslaugų stebėsena ir kitos kokybės užtikrinimo priemonės

Pagal poreikį UK grupės nariai, karjeros specialistas, klasės vadovai, administracija Karjeros paslaugų kokybės būdų gerinimo paieška. Karjeros koordinatorių veiklos aptarimas su karjeros specialistu

3.

Ilgalaikio plano vykdymas, tikslinimas, rezultatų fiksavimas

Pagal poreikį UK grupės nariai, karjeros specialistas, klasės vadovai, administracija

Plano koregavimas pagal poreikį, pasikeitus numanytoms veikloms.

Rezultatų fiksavimas

4.

Kvalifikacijos kėlimas, saviugda

Pagal poreikį UK grupės nariai, karjeros specialistas, klasės vadovai, administracija Naujos patirties ir žinių įgijimas, mokyklos UK veiklos gerinimas. Socialinių partnerių banko sukūrimas ir plėtojimas, įsitraukimas į įvairias UK veiklas, taip užtikrinant naujas galimybes mokinių veiklinimui ir praktikai.

5.

Bendrų renginių organizavimas Pagal mėnesio planą UK grupės nariai, karjeros specialistas, klasės vadovai Mokyklos bendruomenės įtraukimas į UK veiklą

6.

Bendradarbiavimo sutarčių su kitomis įstaigomis sudarymas Lapkritis - vasaris Karjeros specialistas, mokyklos direktorius Mokyklos mokiniai turės galimybę dalyvauti kitų švietimo įstaigų renginiuose ir praktiniuose užsiėmimuose

ASMENYBĖS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

Numatomi rezultatai

1.

Individualios, grupinės konsultacijos klasių vadovams dėl UK veiklų.

Visus mokslo metus Karjeros konsultantas, klasių vadovai, klasių mokiniai Bendradarbiavimas su klasės vadovais, rekomendacijos dėl UK integracijos į klasės vadovo veiklas, klasės valandėlių suderinimas, UK rezultatų pateikimas ir aptarimas.

2.

Klasės valandėlės, susitikimai, išvykos į savanoriškas tarnybas, nevyriausybines organizacijas, nepelno siekiančias organizacijas.

Visus mokslo metus Karjeros konsultantas,  klasių vadovai,  klasių mokiniai Skatinti mokinių dalyvavimą ir įsitraukimą į savanoriškas veiklas, siekiant auginti mokinių sąmoningumą padėti, atjausti, dalintis.

3.

Informacijos apie UK veiklą  mokykloje sklaida.

Visus mokslo metus Karjeros konsultantas,  klasių vadovai,  klasių mokiniai Surinkti, pateikti, atnaujinti informaciją internetinėje svetainėje, FB profilyje apie vykdomas UK vykdomas veiklas, pasiektus tikslus.

4.

Grupiniai ir individualus patirtiniai vizitai į organizaciją su galimybe susipažinti, stebėti išbandyti iš anksto aptårtas veiklas.

Pagal poreikį Karjeros konsultantas,  klasių vadovai,  klasių mokiniai Sukurti ir plėtoti socialinių partnerių banką, įtraukti į įvairias UK veiklas, taip užtikrinant naujas galimybes mokinių veiklinimui ir praktikai.

5.

Savęs pažinimo kompetencjos renginiai/ testavimas ir stebėsena

Pagal poreikį Klasių mokiniai, karjeros konsultantas, klasių vadovai Stiprinti mokinių Savęs pažinimo kompetencijas, atrasti savo stipriąsias puses, talentus ir juos toliau puoselėti, įsivertinti  save, suteikti potyrį karjeros išbandymo srityje

6.

Ugdymo karjerai integravimas į klasės valandėles/ pamokas

Pagal poreikį Klasių mokiniai, karjeros konsultantas, klasių   vadovai Susipažinti, surinkti informaciją apie profesines veiklas, sudominti mokinius, ugdyti asmenines bei profesines kompetencijas.

7.

Individualios karjeros konsultacijos mokiniams, mokytojams

Pagal poreikį Klasių mokiniai, karjeros konsultantas, klasių   vadovai Informacinis profesinio pasaulio pažinimas bei akiračio plėtra.

8.

Mokyklos ugdymo karjerai situacijos analizė

Kovas UK grupės nariai, karjeros specialistas, klasės vadovai, administracija Mokinių požiūrio ir jų žinių apie karjeros planavimą išaiškinimas, UK plano koregavimas

 UGDYMO KARJERAI RENGINIAI

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

1.

Ugdymo karjerai integravimas į klasės valandėles

Rugsėjis - birželis Pradinių klasių mokytojai ir 5-10 klasių vadovai

2.

Karjeros, profesinio orientavimo diena. Kultūros paso renginiai

Spalio 5 d.

Klasių vadovai,

UK grupės nariai

3.

Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos dalykinė savaitė

Spalis Klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

4.

Gimtosios (rusų) kalbos, istorijos, dorinio ugdymo dalykinė savaitė 

Lapkritis Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

5.

Užsienio kalbos (anglų) dalykinė savaitė

Gruodis Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

6.

Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos dalykinė savaitė

Sausis Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

7.

Lietuvių kalbos dalykinė savaitė

Vasaris Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

8.

Meninio ugdymo, technologijų, fizinio ugdymo dalykinė savaitė

Balandis Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

9.

Poezijos pavasaris

Gegužė Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

10.

Profesijų filmai „Pasimatuok profesiją“

Visus mokslo metus Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai
11. Padėti mokiniams  apsispręsti, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę Visus mokslo metus Karjeros specialistas, klasių vadovai (8-10 kl.), UK grupės nariai, dalyko mokytojai

PROFESINIS VEIKLINIMAS

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

1.

Kultūros pasas. Edukacinė veikla „Grafika ant tekstilės“ (menininko, grafiko, dizainerio ir spaustuvininko profesijos)

Spalis

Klasių vadovai (5-10kl.), UK grupės nariai, dalyko mokytojai

2.

Tėvai pristato policininko profesiją

Spalis Klasių vadovai (1-4kl.), UK grupės nariai

3.

Išvykos su klasėmis:

1) DELFI, UAB

2) Vilniaus universiteto planetariumas

3) Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

4) Energetikos ir technikos muziejus

5) Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

6) VU botanikos sodas

7) Viešojo saugumo tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

8) Lietuvos banko Pinigų muziejus

9) LR Konstitucinis teismas

Per mokslo metus Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalyko mokytojai

4.

Laidų, reportažų apie atskiras profesijas žiūrėjimas ir aptarimas su mokiniais

Per mokslo metus Karjeros specialistas, klasių vadovai (8- 10kl.), UK grupės nariai, dalyko mokytojai

5.

Piešimas tema: Kuo aš būsiu, kai užaugsiu?

Per mokslo metus 1-4 klasių mokiniai, karjeros konsultantas, klasių  vadovai

6.

Verslumo diena – Kalėdinė mugė 

Gruodis  Karjeros specialistas, klasių vadovai, UK grupės nariai, dalykų mokytojai

7.

Susipažinimas su bibliotekos veikla

  1-7 klasių mokiniai, karjeros konsultantas, klasių  vadovai

8.

Pokalbis „Gerbkime kitų žmonių darbą“. Pagarba sau ir kitam. „Kodėl aš myliu savo profesiją“

Per mokslo metus 1-7 klasių mokiniai, karjeros konsultantas, klasių  vadovai

9.

„Vaikai ir žaislai“ (pažintinė kelionė po senovinių žaislų bei žaidimų pasaulį, nesudėtingo žaisliuko gamyba)

Per mokslo metus 5-7 klasių mokiniai, karjeros konsultantas, klasių   vadovai

10.

Klasės valandėlė- konferencija: „Mane dominančios profesijos, jų perspektyvos ir ypatybės“

Per mokslo metus

Karjeros specialistas, klasių vadovai (8- 10kl.), UK grupės nariai

11.

Ekskursijos į LITEXPO parodą „Karjera & Studijos 2023“

Kovas Karjeros specialistas, klasių vadovai (8- 10kl.), UK grupės nariai

12.

Mokinių lankymasis Regioninio karjeros centro “KARJERAS” pažintiniuose vizituose

Per mokslo metus Karjeros specialistas, klasių vadovai (8- 10kl.), UK grupės nariai, dalyko mokytojai
13. Vilniaus gimnazijų „Atvirų durų dienos“ Vasaris - balandis Karjeros specialistas, klasių vadovai (8- 10kl.), UK grupės nariai

 

Parengė karjeros specialistė Božena Jakovleva