Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Veiklos planas

PATVIRTINTA

L. e. p. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-97

2020 m. rugsėjo 4 d.

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

UGDYMO KARJERAI DARBO GRUPĖS 2020–2021 M.M.

VEIKLOS PLANAS

 

UGDYMO KARJERAI GRUPĖS VEIKLA  

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Atsakingi asmenys

Numatomi rezultatai

1.

Ugdymo karjerai veiklos plano rengimas ir patvirtinimas

Rugsėjis

UK grupės nariai, klasių vadovai, administracija

Koordinacinės darbo grupės subūrimas. Plano rengimas. Plano direktoriaus įsakymu tvirtinimas

2.

Karjeros paslaugų stebėsena ir kitos kokybės užtikrinimo priemonės

Pagal poreikį

UK grupės nariai, klasių vadovai, administracija

Karjeros paslaugų kokybės būdų gerinimo paieška. Karjeros koordinatorių veiklos aptarimas su karjeros konsultantu

3.

Ilgalaikio plano vykdymas, tikslinimas, rezultatų fiksavimas

Pagal poreikį

UK grupės nariai, klasių vadovai, administracija

Plano koregavimas pagal poreikį, pasikeitus numanytoms veikloms.

Rezultatų fiksavimas

4.

Kvalifikacijos kėlimas, saviugda

Pagal poreikį

UK grupės nariai, klasių vadovai, administracija

Naujos patirties ir žinių įgijimas, mokyklos UK veiklos gerinimas

5.

Bendrų renginių organizavimas

Pagal mėnesio planą

UK grupės nariai

Mokyklos bendruomenės įtraukimas į UK veiklą

6.

Bendradarbiavimo sutarčių su kitomis įstaigomis sudarymas Lapkritis - vasaris

Mokyklos direktorius

Karjeros koordinatorė
Mokyklos mokiniai turės galimybę dalyvauti kitų švietimo įstaigų renginiuose ir praktiniuose užsiėmimuose

ASMENYBĖS BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

1.

8 klasių mokinių lankymasis profesinio mokymo įstaigose, gimnazijose

Visus mokslo metus

A. Nijazova-Elsayed

 A. Voroncova

T. Zubova

Mokiniai susipažins su profesijomis, galimybėmis mokytis gimnazijose, profesinio mokymo įstaigose

2.

10 klasių išvykos į aukštųjų mokyklų atvirų durų dienas

Visus mokslo metus

I. Maslak

I. Maslak

J. Ignatovič

Mokiniai gaus informaciją apie profesijas, teisingai pasirinktų kur toliau mokytis

3.

„Mano gabumai“ (Praktinis užsiėmimas per 8, 9 klasių valandėles)

Rugsėjis

N. Serova

A. Nijazova- Elsayed

A. Voroncova

T. Zubova

D. Lisovskaja

S. Tretjakova

Aštuntokai ir devintokai supras, kad savęs pažinimas ir teigiamas savęs vertinimas yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys karjeros sėkmę

4.

„MUKIS“ – mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė padeda ir rekomenduoja

Pagal poreikį

UK grupės nariai

Klasės vadovai

Mokytojai, mokiniai ir tėvai galės rasti reikiama ugdymui karjerai informaciją (renginiai, seminarai, konsultacijos, testai, filmai)

5.

„Grįžtamojo ryšio galia“ užsiėmimai, 9b klasė

Visus mokslo metus

N. Serova

S. Tretjakova

Geresnis mokinių savęs pažinimas, kad jie teisingai pasirinktų profesiją

6.

Individualios karjeros konsultacijos mokiniams, mokytojams. Profesinis orientavimas Lietuvoje

Pagal poreikį

Karjeros koordinatorė

Informacijos sklaida mokytojams.

7.

Motyvacinio laiško rašymas (10 kl.) 

Lapkritis, sausis

N. Serova

Mokiniai išmoks kaip teisingai rašyti  motyvacinį laišką.

8.

9 klasių mokinių asmeninių kompetencijų  tyrimas per klasės valandėles, individualias konsultacijas (Holando, Gardnerio testai)

Visus mokslo metus 

N. Serova

D. Lisovskaja

S. Tretjakova

Geresnis mokinių savęs pažinimas, kad jie teisingai pasirinktų profesiją, mokymosi įstaigą

9.

Mokyklos ugdymo karjerai situacijos analizė

Sausis

UK grupės nariai

Mokinių požiūrio ir jų žinių apie karjeros planavimą išaiškinimas

10.

„Į ką atsižvelgti renkantis profesiją?“

Vasaris

N. Serova

I. Maslak

J. Ignatovič

Mokiniai gebės įvertinti profesijų patrauklumą, jų paklausą darbo rinkoje ir nustatyti ryšį tarp savo gebėjimų ir įgūdžių bei žinių, reikalingų norimai profesijai įgyti

11.

Savęs pažinimas, streso valdymas egzaminų metu (10 kl.) Kovas  N. Serova Mokiniai išmoks kaip suvaldyti stresą per egzaminus. 

 UGDYMO KARJERAI RENGINIAI

1.

Ugdymo karjerai integravimas į klasės valandėles

2020-2021

Rugsėjis - birželis

Pradinių klasių mokytojai ir 5-10 klasių vadovai

Mokiniai susipažins su įvairiomis profesijomis

2.

Karjeros, profesinio orientavimo diena

Spalio 5 d.

Klasių vadovai, UK grupės nariai

Susipažinimas su mokytojo profesija

3.

Gamtamokslinio ugdymo ir geografijos dalykinė savaitė

Spalis

S. Kanapickienė

T. Zubova

V.  Agafonova

Pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių įgijimas

4.

Gimtosios (rusų) kalbos, istorijos, dorinio ugdymo dalykinė savaitė 

Lapkritis

N. Kirilova

B. Kozlov

Susipažinimas su vertėjo profesija

5.

Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos dalykinė savaitė

Gruodis

D. Lisovskaja

Susipažinimas su buhalterio bei IT programuotojo profesija

6.

Lietuvių kalbos dalykinė savaitė

Vasaris

I. Bačinskienė

Susipažinimas su laikraščio korespondento profesija

7.

Užsienių kalbų dalykinė savaitė

Kovas

I. Miler

Susipažinimas su gido profesija

8.

Meninio ugdymo, technologijų, fizinio ugdymo dalykinė savaitė

Balandis

V. Antanavičiūtė

Susipažinimas su kirpėjo, kosmetologo, trenerio profesijomis

9.

Dorinio ugdymo, technologijų, menų dalykinė savaitė.

Balandis

V. Antanavičiūtė

Susipažinimas su taikomojo meno profesijomis

10.

Profesijų filmai „Pasimatuok profesiją”

Visus mokslo metus

 Mokytojai dalykininkai

Mokiniai geriau sužinos, kokia specialybė jiems bus tinkamiausia, kaip pradėti planuoti savo karjerą ir kaip nenustoti tobulėti

PROFESINIS VEIKLINIMAS

1.

Edukacinė išvyka į ugniagesių buveinę

5b- rugsėjo 23 d.

5d – spalio mėn.

3b, 3a, 4a- kovo, balandžio mėn.

N. Kirilova

A. Jankovskaja

O. Ulevičiūtė

 J. Semenovič

 L. Triščenko

3b, 3a, 4a, 5b, 5d klasių mokiniai

 R. Lipnevič

Mokiniai turės galimybę susipažinti su ugniagesių profesija 

2.

 7A klasės išvyka į Lietuvos banko pinigų muziejų 

Spalis

A. Koltan

Mokiniai susipažins su banko darbuotojo profesija

3.

Pamoka apie konditerijos profesiją (2B)

Lapkritis 

M. Stankevič

Suteikti mokiniams informaciją apie konditerijos profesiją.

4.

Susitikimas su VGTU universiteto darbuotojais

Per mokslo metus

S. Tretjakova

Mokiniai susipažins su profesijomis

5.

Ekskursijos į LITEXPO parodą

„Mokykla 2020“

„Idėjų klasė“

(UAB „Biznio mašinų kompanija”)

Lapkričio mėn.

7-10 klasių vadovai, tėvai 

Mokiniai, jų tėvai ir mokytojai susipažins su gyvai ir interaktyviai pristatomomis ugdymo metodikomis, naujausiomis mokymosi priemonėmis ir technologijomis. Mokiniai išbandys savo žinias ir gebėjimus „Atradimų laboratorijoje“ ir „Galimybių zonoje“

6.

Verslumo diena – Kalėdinė mugė (1-4 kl., pagal poreikį 5-10 kl.)

Gruodžio 14 d. 

Klasių vadovai

UK grupės nariai

Mokinių verslumo skatinimas

7.

Geriausio virėjo konkursas (7B kl.)

Gruodis

O. Jankauskaitė

Mokiniai susipažins su virėjo profesija

8.

Profesijų rengimo centrų vizitacijos

„Pasimatuosim profesiją“

Sausis - gegužė

8-10 klasių vadovai

Mokiniai turės galimybę išklausyti informaciją apie profesijas, taip pat tiesiogiai dalyvauti įstaigų organizuojamose pamokose, profesinėje praktikoje

9.

Paroda „Studijos 2020“

Vasaris

8-10 klasių vadovai

Parodos lankytojams bus pristatomos visos mokymosi, studijų, neformalaus švietimo paslaugos Lietuvoje, užsienio aukštųjų mokyklų programos, savanorystės ir kitos savirealizacijos galimybės, verslo įmonių, kuriančių patrauklias darbo vietas, pasiūlymai, neformalaus švietimo ir saviugdos paslaugos

10.

2C klasės pamoka apie stomatologo profesiją, susitikimas su stomatologais

Kovas

J. Pipirienė

Mokiniai sužinos apie stomatologų profesiją 

11.

Vilniaus gimnazijų „Atvirų durų dienos“

Vasaris - balandis

8-10 klasių vadovai

Mokiniai susitiks su gimnazijų administracijomis bei su gimnazistais sužinos kiekvienos gimnazijos ypatumus – tai padės tinkamiau  suplanuoti jų tolimesnį mokymąsi

12.

Išvyka į Vyriausiojo policijos komisariato muziejų (5kl.)

Gegužė

5 klasių vadovai

R. Lipnevič

Mokinai sužinos informacijos apie policijos darbuotojo profesiją.