Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mokiniu maitinimas

DĖL MOKINIŲ MAITINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

 

PUG, 1-10 kasių mokiniams maitinimas karantino laikotarpiu, kai vyksta įprastas kontaktinis ugdymas, skiriamas įprasta tvarka, laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų ir Ugdymo proceso organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarka 2020–2021 mokslo metais Vilniaus „Ateities“ mokykloje.

 

PUG, 1-10 klasių mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, karantino laikotarpiu, kai mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, išduodami maisto daviniai. Nuoroda į priimtą nutarimą, kuris įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d. NUTARIMAS.

 

Informuojame, kad mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, skiriami maisto daviniai vieną ar du kartus per mėnesį. Jie bus dalinami mokyklos virtuvėje (durys iš lauko). Papildoma informacija Tamo dienyne.

 

PRADINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO TVARKA NUO 2021 M. GEGUŽĖS 3 DIENOS VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOJE

 

 

~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL PRIEŠMOKYKLINUKŲ IR PIRMOKŲ NEMOKAMO MAITINIMO

 

Mokinių maitinimą organizuoja

UAB „Sveikos mitybos partneris“

Direktorė Audronė Tendzegolskienė

el. paštas: info@sveikosmitybospartneris.lt

 

6-10 metų mokiniams,

11 metų ir vyresniems mokiniams

Įstaigos darbo laikas

nuo 8.00 iki 15.30

 

 

2022–2023 M. M. MOKINIŲ VALGIARAŠTIS

 

 

~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos l. e. p. direktoriaus

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-129

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka reglamentuoja nemokamo maitinimo organizavimą mažas pajamas turinčių šeimų vaikams bei vyresniems nei 18 metų mokiniams, kurie mokosi Vilniaus „Ateities“ mokykloje.

 

2. Nemokamas maitinimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu Nr. X-686 (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63- 2755; 2011, Nr. 155-7355); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200912-23 nutarimu Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7156; Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus mokyklose tvarkos aprašu ir Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašu, patvirtintais 2011-06-28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-114 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1816 redakcija.

 

 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

 

3. Mokinys gauna nemokamą maitinimą mokykloje nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos. Naujai atvykusiems mokiniams nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi mokykloje dienos, jei ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

 

4. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas per vasaros atostogas, jeigu mokykloje organizuojama dieninė vasaros poilsio stovykla ir jeigu šiai stovyklai organizuoti teikiamas finansavimas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarką.

 

 

III. KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO IR NEMOKAMO MAITINIMO NUTRAUKIMAS

 

5. Dėl nemokamo maitinimo skyrimo į gyvenamosios vietos seniūniją kreipiasi vienas iš mokinio tėvų (įtėvių, globėjai). Jei socialinės rizikos šeimoje augančio mokinio tėvai (įtėviai, globėjai) nesikreipia dėl nemokamo maitinimo gavimo, mokykla apie tai raštu informuoja seniūnijos socialinio darbo organizatorių ir pateikia turimą informaciją, reikalingą nemokamam mokinių maitinimui skirti. Šiuo atveju mokykla tampa pareiškėja nemokamam maitinimui gauti.

 

6. Jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių yra priimamas sprendimas nemokamą maitinimą mokiniui nutraukti, nemokamas maitinimas neskiriamas nuo kito mėnesio pirmos dienos.

 

7. Negali būti išduodami nemokamo maitinimo pinigai mokiniams ar jų tėvams.

 

8. Nemokamo maitinimo skyrimas dienomis, kai mokinio nebuvo mokykloje dėl ligos, numatomas tik atvejais, kai dėl to raštu kreipiasi tėvai ar globėjai. Maisto porcijos bendru susitarimu gali būti išduodamos tėvams ar kitiems šeimos nariams kiekvieną dieną iki 15 val. mokyklos valgykloje.

 

9. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą be pateisinamos priežasties, nemokamas maitinimas neorganizuojamas.  

 

 

IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

10. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje koordinuoja ir prižiūri mokyklos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, organizavimo tvarkos laikymąsi atsakinga mokyklos socialinė pedagogė.

 

11. Mokiniai maitinami pagal patvirtintą nemokamo maitinimo tvarkaraštį.

 

12. Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė pagal patvirtintą perspektyvinį valgiaraštį kiekvieną mokyklos darbo dieną tvirtina maitinimo valgiaraštį ir prižiūri, kad jo būtų laikomasi.

 

13. Mokyklai, gavus patvirtintą mokyklos mokinių, kuriems skiriama socialinė parama, sąrašą, mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ar nutraukimo dokumentus, socialinė pedagogė informuoja klasių vadovus, mokinius.

 

14. Nemokami pietūs ir pusryčiai mokyklos valgykloje išduodami pagal patvirtintą nemokamą maitinimą gaunančių mokinių sąrašą.

 

15. Pagal Socialinės paramos centro sprendimus socialiniai pedagogai sudaro mokinių nemokamo maitinimo registravimo sąrašus ir perduoda valgyklos vedėjai.

 

16. Klasių auklėtojai mokinių tėvus su mokinių nemokamo maitinimo tvarka supažindina  pirmojo klasės susirinkimo metu rugsėjo mėnesį.

 

17. Priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių ir 5 klasių mokiniai  pietauja ketvertuos pertraukų metu (12.30-12.50 val.), 6-12  klasių mokiniai pietauja penktos pertraukos metu (13.35-13.45 val.), pusryčiauja pirmos pertraukų metu (9.35-9.45 val.).

 

18. Prieš išvykstant į ekskursiją klasės auklėtojai informuoja apie tai valgyklos vedėją.

 

 

V. APSKAITA IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Klasių vadovai supažindina mokinius, turinčius teisę gauti nemokamą maitinimą, su šia nemokamo maitinimo teikimo tvarka.

 

20. Maisto tiekėjas, su kuriuo yra sudaryta sutartis, yra atsakingas už valgiaraščių sudarymą, nemokamo maitinimo produktų užsakymą ir įsigijimą, patiekalų gaminimą, patiekalų išdavimą mokiniams pagal vardinius sąrašus.

 

21. Maisto tiekėjas ir socialinė pedagogė kalendorinio mėnesio pabaigoje pagal patvirtintą nemokamą maitinimą gaunančių mokinių sąrašą ir kitus dokumentus parengia sąskaitas faktūras pagal žiniaraščius.

 

22. Socialinė pedagogė iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikia prieš tai buvusio mėnesio kasdienio vaikų lankymo apyskaitą Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos buhalterei.

 

 

VI. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU

 

23. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą mokykloje, nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas aprūpinant juos maisto produktais.

 

24. Mokyklos direktoriaus paskirti asmenys (socialinis pedagogas, klasės auklėtojai, valgyklos darbuotojai) atsakingi už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu:

 

24.1. peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, sąrašus, papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius telefono numerius;

 

24.2. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį);

 

24.3. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto davinį (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius), sudaro mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašus, papildomai informuoja, ar šeima turi galimybę atsiimti maisto davinį mokykloje;

 

24.4. bendradarbiauja su maitinimo paslaugos teikėjais: kartu su visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, dirbančiu mokykloje, koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms ir patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų lėšų sumą, aptaria maisto davinių išdavimo periodiškumą; atsižvelgdami į Maisto veterinarijos tarnybos specialistų nurodymus ir rekomendacijas teikia pasiūlymus mokyklos direktoriui, dėl maisto produktų pristatymo laiku ir maisto davinių įvairovės;

 

24.5. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius) pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar kitu būdu. Jeigu šeima neturi galimybės atsiimti maisto davinio mokykloje, suderina maisto davinių pristatymo į mokinio namus ar kitą vietą laiką. Koordinuoja informacijos dėl maisto davinių išdavimo skelbimą mokyklos interneto svetainėje ar elektroniniame dienyne;

 

24.6. mokinių nemokamo maitinimo procese dalyvauja socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, ar atvejo vadybininkai, kurie bendradarbiauja su mokykla spręsdami vaikų maitinimo klausimus, padeda organizuoti ir (ar) patys dalyvauja maisto davinių dalijimo procese ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, teikia siūlymus mokyklai nemokamo maitinio organizavimo klausimais ir rūpinasi, kad maisto daviniai mokiniams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, būtų vartojami pagal paskirtį.

 

25. Maisto davinius dalijantiems asmenims rekomenduojama laikytis šių taisyklių:

 

25.1. nuolat naudoti apsaugos priemones (respiratorius, kaukes, veido skydelius, vienkartines pirštines ir dezinfekcinį skystį);

 

25.2. dalijimo metu nerekomenduojama maisto davinius dėti į atsineštus maišelius ar indus. Maisto daviniai turėtų būti iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti;

 

25.3. ne rečiau kaip kas 2 val. kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis;

 

25.4. dalijimo vietoje dažniausiai liečiami paviršiai (durų rankenos, paviršiai, ant kurių dedami maisto produktai, ir t. t.) dažniau nei įprastai turi būti valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir dezinfekcinėmis priemonėmis;

 

25.5. jeigu įmanoma, maisto davinius, iš anksto suderinus su gavėjais, į namus pristatyti paliekant juos prie gavėjų durų. Jeigu maisto davinių į namus pristatyti neįmanoma, esant galimybei ir palankioms oro sąlygoms vengti maisto davinius dalyti patalpose. Tam tikslui lauke reikėtų pastatyti stalus ir ant jų sudėti maišelius su maisto daviniais, kuriuos tėvai (globėjai) ar pilnamečiai mokiniai galėtų pasiimti;

 

25.6. kitų taisyklių, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino metu nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.