Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Individualios pažangos stebėjimo aprašas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2020 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. V-41

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO,

FIKSAVIMO, PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2018-2022 metų strateginiu veiklos planu.

 

2. Aprašo paskirtis – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos per tam tikrą laiką, atsižvelgiant į jo asmeninės raidos galimybes ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus.

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Ugdymo programų apraše, kituose teisės aktuose. Apraše vartojamos šios sąvokos:

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.
Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.

 

II. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO NUOSTATOS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
4. Ugdymo procese mokytojas stebi kiekvieno mokinio mokymąsi ir padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Formuojamojo vertinimo etape mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą. Formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju.
5. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tikslai:
5.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, skatinti jo asmeninę ūgtį;
5.2. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas, priimti pagrįstus sprendimus.
6. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo uždaviniai:
6.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą;
6.2. išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, ugdymosi poreikius, kartu su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi, mokiniui būtinos pagalbos;
6.3. kaupti duomenis apie mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą, juos analizuoti, apibendrintai lyginti, daryti išvadas ir priimti reikiamus sprendimus;
6.4. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo(si) proceso kokybę;
6.5. stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti palankiausias mokiniams ugdymosi sąlygas.

 

III. MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS

 

7. Siekiant užtikrinti efektyvų individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo organizavimą, į procesą įtraukiami mokiniai, tėvai, dalykų mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos teikėjai, administracija.
8. Mokinys stebi savo mokymosi pažangą, kelia mokymosi tikslus, analizuoja pokyčius:
8.1. mokslo metų pradžioje su klasės vadovu ir mokytojais dalykininkais aptaria individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarką;
8.2. 1 – 4 klasės mokinys kartą per mėnesį įsivertina savo pastangas siekti geresnių mokymosi rezultatų ir pildo pradinių klasių mokinio įsivertinimo „Aš klasėje“ lentelę (2 priedas); pasibaigus trimestrui / mokslo metams fiksuoja mokymosi pasiekimų rezultatus ir matuoja kaitą, asmeninį tobulėjimą aptaria su klasės vadovu, mokytoju, tėvais (globėjais, rūpintojais) (1 priedas);
8.3. 5–10 klasės mokinys mokslo metų pradžioje atlieka įsivertinimą, numato lūkesčius ir individualią pažangą, numatytais laikotarpiais (signalinio, trimestro, mokslo metų pabaigoje) fiksuoja mokymosi pasiekimų rezultatus ir matuoja kaitą, asmeninį tobulėjimą aptaria su klasės vadovu, mokytoju, tėvais (globėjais, rūpintojais) (3 priedas, 4 priedas);
8.4. kompetencijų aplanke (segtuve) kaupia kompetencijas įrodančius darbus ir vertinimo visumą (individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir įsivertinimo lenteles; socialinės pilietinės veiklos apskaitos lapą; gautus pagyrimo raštus, diplomus, padėkas ir kita).
9. Klasės vadovas organizuoja individualios pažangos stebėjimą, fiksavimą ir analizę:
9.1. mokslo metų pradžioje supažindina mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu;
9.2. nuolat stebi mokinio mokymosi pasiekimus, lankomumą, pagyrimus / pastabas, individualiuose pokalbiuose su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti geresnių mokymosi rezultatų;
9.3. kartą per mėnesį klasės vadovas organizuoja klasės valandėlę mokinių pažangos ir pasiekimo klausimais;
9.4. ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus analizuoja mokinių individualios pažangos įsivertinimo ir fiksavimo rezultatus, aptaria individualiai su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais);
9.5. mokslo metų pabaigoje pateikia direktoriaus pavaduotojai ugdymui informaciją, kiek mokinių klasėje lyginant trimestrus padarė mokymosi pažangą bei siūlo didžiausią pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinimui;
9.6. mokinių kompetencijų aplankus (segtuvus) laiko savo kabinetuose.
10. Mokytojas stebi ir fiksuoja individualią mokinio pažangą:
10.1. mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su mokymosi pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų vertinimo, vertinimo ir įsivertinimo informacijos kaupimo ir fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas;
10.2. nuolat stebi ir fiksuoja individualią mokinio pažangą pasirinktais ir metodinėje grupėje aptartais būdais, analizuoja rezultatus ir aptaria individualiai su mokiniu, esant poreikiui su klasės vadovu, tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais, administracija;
10.3. pasibaigus trimestrui, remdamasis mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo rezultatais, kartu su mokiniais analizuoja sėkmes ir nesėkmes, planuoja tolimesnį mokymąsi (priedas Nr. 5);
10.4. mokslo metų pabaigoje įsivertinimo lapus pateikia klasės vadovui.

 

IV. PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS

 

11. Mokinio pasiekimus stebi ir analizuoja mokytojai dalykininkai, klasės vadovas, pagalbos mokiniui specialistai, administracija, tėvai (globėjai, rūpintojai), kad būtų laiku suteikta mokymosi pagalba.

 

12. Mokymosi pagalba teikiama pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniui, kai jo pasiekimų lygis yra žemesnis nei numatyta bendrosiose programose:

 

12.1. kai 5–10 klasės mokinys turi 1 arba 2 nepatenkinamus įvertinimus iš eilės (1-4 klasės mokinys – mokytojo nuožiūra), mokymosi pagalbą teikia mokytojas individualizuodamas ugdymą pamokoje;

 

12.2. kai 5 –10 klasės mokinys turi 3 nepatenkinamus įvertinimus iš eilės (1-4 klasės mokinys – mokytojo nuožiūra) arba praleidęs daugiau nei dviejų savaičių dalyko pamokas, dalyko mokytojas inicijuoja pagalbos teikimą mokiniui trumpalaikių konsultacijų metu.

 

13. Mokymosi pagalba teikiama gerai ir labai gerai besimokančiam mokiniui:

 

13.1. kai mokinio vieno ar dviejų dalykų pasiekimai signalinio trimestro įvertinimuose yra žemesni (1-4 klasės mokiniui – mokytojo nuožiūra), mokymosi pagalbą inicijuoja klasės vadovas, teikia mokytojas individualizuodamas ugdymą pamokoje;

 

13.2. kai mokinys ruošiasi olimpiadoms, konkursams, mokytojas dalykininkas inicijuoja pagalbos teikimą trumpalaikių konsultacijų metu.

 

14. Skiriant pagalbą konsultacijų forma:

 

14.1. mokytojas kartu su mokiniu ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui sudaro pagalbos mokiniui teikimo planą (6 priedas);

 

14.2. apie pagalbos teikimą mokytojas dalykininkas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir klasės vadovą TAMO dienyne;

 

14.3. paskirtos trumpalaikės konsultacijos mokiniui tampa privalomos;

 

14.4. su mokymosi pagalbos rezultatais supažindinami tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašytinai;

 

14.5. mokymosi pagalbai teikti gali būti pasitelkiami ir mokiniai savanoriai.

 

15. Pagalbos priemonių veiksmingumą analizuoja pagalbą teikiantys mokytojai, klasės vadovas, pagalbos mokiniui specialistai.

 

16. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojama mokyklos Vaiko gerovės komisija, kuri su mokiniu, mokytojais, klasės vadovu, pagalbos mokiniui specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) tariasi dėl tolesnės mokymosi pagalbos suteikimo.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Mokinio pažanga laikoma padaryta, jei įvertinimas lieka tas pats ar yra aukštesnis.
18. Mokinio individualios pažangos stebėjimo duomenys naudojami mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui, mokinių poreikių tenkinimui, palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimui.
19. Siūlymus dėl mokinių individualios pažangos stebėjimo, analizavimo, vertinimo ir fiksavimo procedūrų keitimo teikia mokyklos pedagogai, mokiniai, tėvai.
20. Aprašas koreguojamas direktoriaus įsakymu.
 
1 priedas  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIO (-ĖS) INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO LAPAS
2 priedas  PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIO (-ĖS) ĮSIVERTINIMAS „AŠ KLASĖJE“
3 priedas  5-10 KLASIŲ MOKINIO (-ĖS) INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO LAPAS
4 priedas  5-10 KLASIŲ MOKINIO (-ĖS) ĮSIVERTINIMAS „AŠ MOKYKLOJE“
5 priedas  ĮSIVERTINIMAS
6 priedas  PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO PLANAS
 
<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą