Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Konsultacinės valandos

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2017 m.vasario 24 d.

įsakymu Nr. V-23

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

KONSULTACINIŲ VALANDŲ MOKINIAMS

SKYRIMO, ORGANIZAVIMO IR FIKSAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konsultacinių valandų mokiniams skyrimo, organizavimo ir fiksavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, išlaikant kiekvienoje klasėje pamokų skaičių programoms įgyvendinti.

 

2. Konsultacinės valandos skiriamos iš pamokų, skirtų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, atsižvelgiant į mokyklos lėšas.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Padėti pritaikyti Bendrąsias programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

 

3.1. Teikti pagalbą išskirtinių gabumų mokiniams iš atskirų mokomųjų dalykų, užtikrinti jų pažangos spartinimą, atsižvelgiant į jų mokymosi poreikius.

 

3.2. Padėti mokiniams, turintiems žemus mokymosi pasiekimus, praleidusiems pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo ir pan. pasiekti bent patenkinamą pasiekimų lygį.

 

3.3. Padėti siekti pažangos mokiniams, turintiems įgytų ar įgimtų sveikatos sutrikimų.

 

PRINCIPAI IR BŪDAI

 

4. Konsultacinės valandos gali būti skiriamos:

 

4.1. mokinių tėvų prašymu,

 

4.2. mokyklos administracijos nuožiūra,

 

4.3. mokytojų prašymu.

 

5. Konsultacinių valandų organizavimo tvarkaraštis ir laikas:

 

5.1. Konsultacinės pamokos vedamos prieš pirmą pamoką nuo 8.00 iki 8.45 val. arba po pamokų nuo 14.40 iki 16.15 val., užtikrinant galimybę mokiniui lankyti jas, netrukdant ugdymo procesui.

 

5.2. Konsultacinės valandos vyksta pagal sudarytą direktoriaus pavaduotojos ugdymui tvarkaraštį. Tvarkaraštis tvirtinamas direktoriaus įsakymu.

 

5.3. Konsultacinių valandų organizavimo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojos, atsakingos už konsultacijų organizavimą.

 

PAMOKŲ FIKSAVIMAS

 

6. Konsultacinės pamokos fiksuojamos TAMO dienyne pagal tvarkaraštį:

 

6.1. Sukuriama grupė (pvz. 6ab konsultacija),

 

6.2. Įrašoma į pamokų tvarkaraštį (pvz. pirmadienis 0 pamoka),

 

6.3. Įrašoma pamokos tema (pagal mokinių poreikius),

 

6.4. Mokinių dalyvavimas žymimas surašant dalyvavusių mokinių konsultacijoje numerius arba pavardes skiltyje „Bendras klasės darbas“.

 

6.5. Mokinių nedalyvavimas užsiėmime nežymimas „n“.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Klasių vadovai supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su tvarkos aprašu ir konsultacinių užsiėmimų tvarkaraščiu.

 

8. Atsakingas tvarkos vykdymas užtikrina visapusišką pagalbos mokiniui įgyvendinimą mokykloje.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą