Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Socialinė pilietinė veikla

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. V-67/2

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinė pilietinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, ji įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, siejama su mokyklos tikslais, bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis, mokyklos tradicijomis, savanorystės veikla.

 

2. Tvarkos aprašas numato socialinės pilietinės veiklos organizavimo principus: socialinės veiklos tikslą, uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus bei trukmę.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtina aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios visuomenės gyvenime.

 

SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS MOKYKLOJE ATLIKIMO BŪDAI, TRUKMĖ

 

4. Organizuojant socialinę pilietinę veiklą mokykloje atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus (pagal mokymosi koncentrus), mokinių galimybes bei polinkius:

 

4.1. 5 - 6 klasių mokinių socialinė pilietinė veikla labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, mokyklos bendruomenėje;

 

4.2. 7 - 8 klasių mokinių socialinė pilietinė veikla labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;

 

4.3. 9 - 10 klasių mokinių socialinė pilietinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

 

5. Socialinė pilietinė veikla ugdyme yra privaloma ir jai skiriama nuo 5 iki 20 val. per mokslo metus.

 

SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS IR JŲ PLANAVIMAS

 

6. Mokiniams siūlomos socialinės pilietinės veiklos kryptys:

 

6.1. Socialinė pilietinė veikla – akcijų, prevencinių renginių organizavimas bei vedimas, budėjimas mokykloje (renginių metu), organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo renginiuose, globos, senelių namų lankymas, savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose, dalyvavimas labdaros akcijose;

 

6.2. Savanoriškas darbas, padedant kitiems mokiniams likviduoti mokymo spragas;

 

6.3. Kūrybinė, darbinė veikla – mokyklos apipavidalinimas, reklaminių lankstinukų apie mokyklą kūrimas ir leidyba, darbas bibliotekoje, kabinetų ir kitų mokyklos patalpų tvarkymas bei smulkūs remonto darbai, mokyklos inventoriaus remontas;

 

6.4. Ekologinė veikla – aplinkosauginė veikla, mokyklos teritorijų tvarkyms, kapinių, parkų tvarkymas, dalyvavimas akcijose „Išvalykime pasaulį“, „Darom“, „Kamštelių vajus“;

 

6.5. Kitos veiklos – pagalba klasės vadovui, mokytojams tvarkant dokumentus, atliekant raštvedybos darbus, atstovavimas visuomeninėje veikloje (olimpiadose, miesto kultūriniuose, sporto renginiuose, projektuose), savanoriškas darbas mokykloje (sporto varžybų organizavimas, klasių valandėlių ruošimas).

 

 

7. Jei mokinys dėl nepateisinamų priežasčių neatliko socialinės pilietinės veiklos, jis privalo atlikti ją iki kitų mokslo metų pradžios.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Socialinės pilietinės veiklos apskaitą mokiniai vykdo kiekvieną mėnesį įsivertinimo anketoje.

 

9. Klasių vadovai socialinės pilietinės veiklos apskaitą vykdo TAMO dienyne kas mėnesį, atsižvelgdami į mokinių anketą.

 

10. Metų pabaigoje socialinė pilietinė veikla įvertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

 

11. Mokinys, nesurinkęs reikiamo valandų skaičiaus iki mokslo metų pabaigos, neatestuojamas ir nebaigia mokslo metų.

 

12. Socialinės pilietinės veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

 
<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą