Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

NMPP organizavimas ir vykdymas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

BANDOMOJO ELEKTRONINIO NMPP VYKDYMO 2019 M. TVARKOS APRAŠAS

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d.

įsakymu Nr. V-35

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE 2019 METŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) organizavimo ir vykdymo Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2019 metų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato NMPP administravimą mokykloje, klausimyno pildymo administravimą, mokinių darbų vertinimą ir įvertinimo duomenų suvedimą, administravimo mokykloje priežiūrą, mokymosi pasiekimų ataskaitų pateikimą ir panaudojimą.

 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo aprašu (Bendrąja tvarka), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2019-03-27 įsakymu Nr. A15-712/19(2.1.4-KS1) ,,Dėl 2019 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Vilniaus miesto savivaldybėje organizavimo ir vykdymo“; Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo mokyklose rekomendacijomis-bendrąja vykdymo tvarka, patvirtinta 2019 m. vasario 11 d. Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)-V1-18.

 

3. Pasiekimų patikrinimo tikslas ir uždaviniai:

 

3.1. tikslas – skatinti mokyklos pažangą ir veiklos pokyčius;

 

3.2. uždaviniai:

 

3.2.1. sudaryti sąlygas patikimai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

 

3.2.2. gauti informaciją, leisiančią nustatyti reikiamą pagalbą mokiniams;

 

3.2.3. sustiprinti organizacines ir vadybines veiklas, nukreiptas į duomenų analizę.

 

4. Patikrinimas vykdomas 2, 4, 6 – ose klasėse.

 

5. 2018-2019 m. m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.

 

Per kelerius metus numatoma pakeisti NMPP vykdymą. Naująją NMPP vykdymo versiją, kuri trumpai vadinama el. NMPP, planuojama iki galo įdiegti nuo 2021 m. Nuo 2018–2019 m. m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę.

 

Numatoma, kad bus naudojamos pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7-10 d. laikotarpiu. Jo metu šalies aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Bandomajam el. NMPP bus parengta atskira vykdymo tvarka.

 

II. TESTAVIMO MEDŽIAGA, GRAFIKAS IR TESTŲ TRUKMĖ

 

6. Testavimo vykdymo data, laikas ir testo pildymo trukmė:

 

Nurodyto

dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo

trukmė

Testų paskelbimas

KELTO sistemoje

Testavimo

pradžia

(val.)

Vertinimo

instrukcijų

paskelbimas

KELTO sistemoje

(nurodytos dienos 12 val.)

2 klasė

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 16 d.

9 val.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Balandžio 18 d.

9 val.

Balandžio 18 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 30 d.

9 val.

Balandžio 30 d.

4 klasė

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 16 d.

9 val.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 18 d.

9 val.

Balandžio 18 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 30 d.

9 val.

Balandžio 30 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 3 d.

9 val.

Gegužės 3 d.

6 klasė

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 15 d.

9 val.

Balandžio 15 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

9 val.

Balandžio 17 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 19 d.

9 val.

Balandžio 19 d.

 

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

 

7. Testavimo medžiaga negali būti kopijuojama, perrašoma ar kitaip panaudojama be NEC atstovų sutikimo.

 

III. TESTAVIMO ADMINISTRAVIMAS

 

8. Direktoriaus funkcijos:

 

8.1. įsakymu skiria testavimo priežiūros koordinatorių, vykdytojus, vertintojus, atsakingą asmenį už gautų duomenų suvedimą į NEC parengtą duomenų perdavimo sistemą ir patikslinimą mokinių sąrašų DIVEMO sistemoje;

 

8.2. organizuoja mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie testavimo vykdymą;

 

8.3. organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio l dalies reikalavimų, kad atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą, bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys yra būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius;

 

8.4. organizuoja 2, 4, 6 mokinių testų administravimą, mokinių darbų įvertinimą;

 

8.5. skiria patalpas testavimo vykdymui;

 

8.6. užtikrina specialiųjų poreikių mokiniams jų poreikius atitinkančių sąlygų sudarymą testavime pagal Bendrosios tvarkos rekomendacijas;

 

8.7. užtikrina gautos testavimo medžiagos konfidencialumą iki testavimo pradžios;

 

8.8. organizuoja mokykloje mokinių darbų įvertinimų duomenų suvedimą DIVEMO sistemoje;

 

8.9. užtikrina testų administravimo mokykloje patikimumą;

 

8.10. užtikrina savalaikį mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitų (profilių) pateikimą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

 

8.11. organizuoja testavimo rezultatų duomenų panaudojimą mokyklos veiklos, ugdymo kokybės tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui.

 

9. Pasirengimas testavimui:

 

9.1. mokykla informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie būsimą testavimą, akcentuodama mokymosi pasiekimų vertinimo naudą, kaip objektyvią grįžtamąją informaciją apie mokymosi rezultatus ir kt. Informaciją apie testavimo vykdymą paskelbia mokyklos internetinėje svetainėje;

 

9.2. mokyklos administratorius mokinių, dalyvausiančių testavime, sąrašus ir papildomą reikalingą informaciją įveda ir tikslina NEC duomenų perdavimo sistemoje DIVEMO pagal Bendrosios testavimo tvarkos reikalavimus;

 

9.3. testavimo vykdytojai ne vėliau kaip prieš dieną iki testavimo vykdymo susipažįsta su testavimo vykdymo reikalavimais;

 

9.4. mokiniai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki testo pradžios informuojami, kad testavimo metu turi turėti rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę. Atliekant matematikos testą, skaičiuotuvais naudotis negalima. Mobiliaisiais telefonais testo metu naudotis draudžiama;

 

9.5. testavimo medžiaga saugoma direktoriaus kabinete;

 

9.6. atverti vokus su testavimo medžiaga iki testo vykdymo dienos griežtai draudžiama. Voką su konkretaus dalyko NMPP testais galima atplėšti tik to testo vykdymo dieną.

 

10. Testų administravimas:

 

10.1. 2 klasės mokinių vertinimas vykdomas jų klasėje. Vykdant testavimą, vertinant mokinių darbus, turi dalyvauti mokinius mokantis mokytojas. Testai administruojami pagal Bendrosios tvarkos bei papildomus NEC nurodymus;

 

10.2. mokiniai testavimo metu susodinami taip, kad būtų minimizuota nusirašymo galimybė;

 

10. 3. 4, 6 klasių testų administravimas mokykloje vykdomas pagal Bendrosios tvarkos nurodymus;

 

10.4. ant nepanaudotų testų testavimo patalpoje užrašoma „NEPANAUDOTA";

 

10.5. vykdytojas mokinių darbus kartu su nepanaudota testavimo medžiaga perduoda administratoriui;

 

10.6. administratorius užtikrina mokinių darbų konfidencialumą ir saugumą;

 

10.7. darbai iki tikrinimo saugomi seife direktoriaus kabinete.

 

IV. KLAUSIMYNO PILDYMO ADMINISTRAVIMAS

 

11. Klausimyno pildymas administruojamas vadovaujantis Bendrosios tvarkos ir šio Aprašo skyriaus nurodymais.

 

12. Pildant klausimyną, negalima daryti įtakos mokinių atsakymams. Mokiniai turi jaustis saugūs ir pateikti savo nuomonę.

 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPACIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, DALYVAVIMAS TESTAVIME

 

13. Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo testavime sprendimą priima mokykla, atsižvelgdama į individualias mokinio savybes.

 

14. Rekomenduojama, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai testavimo dieną nepatirtų atskirties, jie turėtų teisę vienodomis sąlygomis dalyvauti vertinant mokymosi pasiekimus ir atlikti tuos pačius testus, kuriuos atlieka visi atitinkamos klasės mokiniai, taip pat gauti tokios pat formos ataskaitą apie savo mokymosi pasiekimus.

 

15. Tais atvejais, kai dalyvavimas testavime gali turėti neigiamą poveikį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko savijautai ar sveikatai, pasitarus su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokykloje dirbančiais pagalbos mokiniui specialistais, priimamas sprendimas mokinio testavimą organizuoti kitaip arba mokinio visai netestuoti.

 

16. Jei vis tik mokiniui atliekant testą buvo suteikta jo rezultatus paveikusi pagalba (pvz. skiriama daugiau laiko, leidžiama naudotis skaičiuokliu ir pan.), šio mokinio rezultatus suvedant į DIVEMO sistemą, specialiai tam skirtoje vietoje reikia pažymėti, jog mokiniui buvo suteikta pagalba. Tokiu atveju rekomenduojama su mokiniu ir / arba mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) individualiai aptarti mokinio atliktas ir neatliktas užduotis, o mokinio rezultatus interpretuoti atsižvelgiant į jam suteiktą pagalbą.

 

VI. MOKINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR ĮVERTINIMO DUOMENŲ SUVEDIMAS

 

17. Mokinių darbų vertinimas vykdomas mokykloje, vadovaujantis Bendrosios tvarkos nurodymais ir vertinimo instrukcija.

 

 

18. Vadovaudamiesi Bendrosios tvarkos nurodymais, mokinių testų įvertinimų duomenis į DIVEMO sistemą suveda direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

 

VII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS IR DUOMENŲ PANAUDOJIMAS

 

19. Mokinio, klasės, mokyklos mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaitos (profiliai) pateikiami vadovaujantis Bendrąja tvarka.

 

20. Ataskaitose pateikta informacija naudojama mokinių asmeninės pažangos stebėjimui, aptarimui, nagrinėjimui, veiklos tobulinimui ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui šiais lygmenimis:

 

Mokymosi pasiekimų ataskaita

Mokinio, mokytojo ir tėvų

(globėjų, lygmenyje

rūpintojų)

Mokyklos lygmenyje

Savivaldybės

lygmenyje

Mokinio ataskaita

X

 

 

Klasės ataskaita

X

X

 

Mokyklos ataskaita

 

X

X

 

21. Mokykla mokinio ataskaitą (profilį) pateikia mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir aptaria su jais: 2, 4 ir 6 klasių – ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d.

 

22. Mokiniui pereinant į kitą mokyklą, kartu su kita informacija apie mokymosi pasiekimus gali būti perduodama ir mokinio ataskaita.

 

23. Apibendrinta informacija apie mokyklos testavimo rezultatus skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Testų administravimo ir klausimyno pildymo mokyklose priežiūrą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius ar/ir jo įgalioti asmenys.

 

25. Pastebėjus Apraše nustatytų testavimo organizavimo ir vykdymo reikalavimų pažeidimų, informuojamas Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus atsakingas specialistas.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stručkienė

 

~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~ // ~

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d.

įsakymu Nr. V-36

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS BANDOMOJO ELEKTRONINIO NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO 2019 METŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

l. Bandomojo elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – e-NMPP) vykdymo Vilniaus „Ateities“ mokyklos 2019 metų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato e-NMPP administravimą mokykloje, klausimyno pildymo administravimą, administravimo mokykloje priežiūrą, mokymosi pasiekimų ataskaitų pateikimą ir panaudojimą.

 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2019-03-27 įsakymu Nr. A15-712/19(2.1.4-KS1) ,,Dėl 2019 metų nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Vilniaus miesto savivaldybėje organizavimo ir vykdymo“; Bandomojo elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkos rekomendacijomis-bendrąja vykdymo tvarka.

 

3. Bandomojo e-NMPP paskirtis – pradėti perėjimą prie elektroninio NMPP vykdymo, išbandyti naujus mokinių pasiekimų ir mokyklų veiklos rodiklius ir pereinamuoju laikotarpiu suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie aštuntokų matematikos ir gamtos mokslų mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimant sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

 

4. Veiksmo tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygiu, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus), modernizuoti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras pereinant nuo popierinio prie elektroninio mokinių pasiekimų vertinimo, plėsti ir efektyvinti duomenų, surinktų naudojant šalies lygiu parengtus vertinimo instrumentus panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

 

5. Bandomojo e-NMPP užduotys bus pateiktos tik lietuvių kalba. Mokyklų rusų ir lenkų mokomąja kalba mokiniams bandomojo e-NMPP užduotys 2019 m. verčiamos nebus. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bandomojo e-NMPP užduočių forma ir vykdymas pritaikomas nebus.

 

6. Ugdymo aplinkos ir kokybės rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudotas 8 klasės mokinio klausimynas (tik lietuvių kalba). Remiantis mokinių klausimyno duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis. Šiame veiksmo tyrime naudojamas mokinių klausimynas bus sudarytas nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu (plačiau apie nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus: http://www.nec.lt/177/).

 

II. 2019 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ, MEDŽIAGA

1.1 lentelė

 

Kalba

Testo/klausimyno atlikimo trukmė

Vykdymo laikas

Matematikos testas

Lietuvių

60 min.

Gegužės 7 d. arba 9 d.

Gamtos mokslų testas

Lietuvių

60 min.

 

Mokinio klausimynas

Lietuvių

apie 15-20 min

Gegužės 14-16 d.

 

Svarbu: bandomojo e-NMPP testų užduotys ir klausimynai bus pateikti tik lietuvių kalba. Į rusų ir lenkų kalbas medžiaga verčiama nebus.

 

1.2 lentelė

 

 

Gegužės 7 d.

Gegužės 9 d.

Gegužės 14-16 d.

pradžia

pabaiga

I srautas (apie 7500 mokinių)

III srautas(apie 7500 mokinių)

Klausimyno pildymas

8.50

9.00

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

 

 

 

 

 

 

Pildo patogiu metu, bet kada prisijungę prie sistemos (nuo 9.00 iki 16.45 val.)

9.00

10.00

e-NMPP testas. 1 dalis

e-NMPP testas. 1 dalis

10.00

10.15

Pertrauka

Pertrauka

10.15

11.15

e-NMPP testas. 2 dalis

e-NMPP testas. 2 dalis

 

11.30

Galutinai uždaroma sistema

Galutinai uždaroma sistema

11.30

12.00

DIDŽIOJI PERTRAUKA

DIDŽIOJI PERTRAUKA

 

 

II srautas(apie 7500 mokinių)

IV srautas(apie 7500 mokinių)

12.00

12.10

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais

12.10

13.10

e-NMPP testas. 1 dalis

e-NMPP testas. 1 dalis

13.10

13.25

Pertrauka

Pertrauka

13.25

 

14.25

e-NMPP testas. 2 dalis

e-NMPP testas. 2 dalis

 

14.40

 

Galutinai uždaroma sistema

Galutinai uždaroma sistema

 

1.3 lentelė

Testavimo medžiaga

I srautas

II srautas

III srautas

IV srautas

Matematikos testas, 1 var.

Matematikos testas, 2 var.

Matematikos testas, 3 var.

Matematikos testas, 4 var.

Gamtos mokslų testas, 1 var.

Gamtos mokslų testas, 2 var.

Gamtos mokslų testas, 3 var.

Gamtos mokslų testas, 4 var.

Mokinio klausimynas

 

III. TESTAVIMO ADMINISTRAVIMAS

 

8. Direktoriaus funkcijos:

 

8.1. įsakymu skiria atsakingą už duomenų perdavimą NEC asmenį ir atsakingą už kompiuterinių sistemų darbą IT specialistą;

 

8.2. organizuoja mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie testavimo vykdymą;

 

8.3. organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio l dalies reikalavimų, kad atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys yra būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius;

 

8.4. skiria patalpas testavimo vykdymui;

 

8.5. užtikrina, kad e-testavimas mokykloje būtų vykdomas laikantis NEC pateikto mokinių skirstymo į srautus;

 

8.6. užtikrina rezultatų ir bandomojo e-NMPP vykdymo ataskaitų aptarimą mokyklos bendruomenėje su mokiniais ir jų tėvais.

 

9. Pasirengimas testavimui:

 

9.1. mokykla informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie būsimą testavimą. Informaciją apie testavimo vykdymą paskelbia mokyklos internetinėje svetainėje;

 

9.2. mokyklos administratorius mokinių, dalyvausiančių testavime, sąrašus ir papildomą reikalingą informaciją įveda ir tikslina NEC duomenų perdavimo sistemoje DIVEMO pagal Bendrosios testavimo tvarkos reikalavimus;

 

9.3. mokyklos kuratorius prisijungia prie KELTO sistemos ir atsispausdina du mokinių sąrašus su mokinių prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Tas pats mokinio kodas bus naudojamas ir to mokinio testams ir klausimynui identifikuoti. Jį mokinys turės suvesti jungiantis į testavimo aplinką bei vėliau norėdamas užpildyti klausimyną;

 

9.4. IT specialistas, mokykloje paskirtas atsakingu už kompiuterinių sistemų darbą, nuo balandžio 2 iki 10 d. patikrina visus kompiuterius siekdamas įsitikinti, jog sklandžiai vyksta prisijungimas prie testavimo sistemos.

 

9.5. techniniai reikalavimai kompiuteriams:

 

9.5.1. kiekvienam mokiniui skirtas kompiuteris turi būti prijungtas prie mokyklos interneto tinklo;

 

9.5.2. mokinių kompiuteriai turi turėti mažiausiai 1 GB operatyvinės atminties, mažiausiai 1 GHz taktinio dažnio ir x86 architektūros procesorių;

 

9.5.3. kompiuteriuose turi būti įdiegta bent viena iš naršyklių (ne ankstesnė kaip MS Internet Explorer 11.0 versija, ne ankstesnė kaip Microsoft Edge 38 versija, ne ankstesnė kaip Mozilla Firefox 62.x versija, ne ankstesnė kaip Google Chrome 70 versija);

 

9.5.4. planšetinių kompiuterių ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 10 colių;

 

9.5.5. mokinių asmeninių kompiuterių, planšečių testavimo metu naudoti negalima;

 

9.6. techniniai reikalavimai patalpoms:

 

9.6.1. tinkamas, pakankamai stiprus ir pralaidus interneto ryšys;

 

9.6.2. gera elektros instaliacija;

 

9.6.3. testavimui vykdyti tinkamos patalpos (kompiuterių klasės, izoliuotos skaityklos pvz., ne kompiuterių, o kitų mokomųjų dalykų klasės, ar pan.);

 

9.6.4. patogūs mokiniams baldai;

 

9.7. atliekant testą, rekomenduojama naudotis „Google Chrome“ interneto naršykle. Kitos naršyklės taip pat gali veikti, tačiau gali kilti nesklandumų.

 

10. Testų administravimas:

 

10.1. mokiniams išdalijami individualūs prisijungimai prie testavimo sistemos bei testavimo sistemos internetinis adresas (gali būti taip pat užrašytas aiškiai lentoje ar kitoje visiems mokiniams matomoje vietoje);

 

10.2. iki 10 minučių vyksta pasiruošimas testavimui (iki testo atlikimo pradžios). Testavimo koordinatorius supažindina mokinius su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais („Bendrieji nurodymai“ bus pateikti iki gegužės 6 d.);

 

10.3. testo atlikimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai mokinys baigia skaityti vykdymo instrukciją ir atveria pirmąją užduotį. Testo pildymui skirtas laikas – 60 min.;

 

10.4. jeigu testavimo metu atsitiktų, jog kai kurie mokiniai testą užpildytų anksčiau už kitus, testų administratorius turi paprašyti mokinio dar kartą peržvelgti savo atliktą darbą, pasitikrinti ar tikrai viską atliko;

 

10.5. įvykus techniniams trikdžiams testų atlikimo metu, laikas bus automatiškai sustabdytas ir toliau tęsiamas pašalinus šiuos trikdžius;

 

10.6. atliekant testų užduotis mokiniai gali naudotis juodraščiais (rekomenduojama, kada tai būtų baltas popieriaus lapas). Po testavimo juodraščiai nesurenkami ir leidžiama mokiniams juos išsinešti;

 

10.7. administratorius užtikrina testų užduočių konfidencialumą: užduočių testavimo metu negalima fotografuoti, nurašyti ir pan.

 

IV. KLAUSIMYNO PILDYMO ADMINISTRAVIMAS

 

11. Prie elektroninės klausimynų pildymo aplinkos galės jungtis tik tie mokiniai, kurių tėvai bus pasirašę sutikimą dėl klausimyno pildymo.

 

12. Orientacinis klausimyno pildymo laikas – apie 10-15 min. Atvirų klausimų klausimyne nebus.

 

13. Visi mokiniai turi užpildyti klausimyną tam tikrą dieną, skiriant laiko klasės valandėlės ar kitu metu.

 

14. Pildant klausimyną, negalima daryti įtakos mokinių atsakymams. Mokiniai turi jaustis saugūs ir pateikti savo nuomonę.

 

15. Neužpildę klausimynų mokiniai tai galės padaryti gegužės 20 d. iki 16.45 val.

 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPACIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, DALYVAVIMAS TESTAVIME

 

16. Vykdant bandomąjį elektroninį testavimą 2019 m. nebus galima atlikti jokių pritaikymų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Nusprendus, kad toks mokinys atliks bandomąjį e-NMPP, registruojant mokinius DIVEMO sistemoje, būtina pažymėti, kad mokinys(-iai) mokosi pagal pritaikytą ar individualią programą.

 

17. Visų mokinių, atlikusių e-NMPP testus, rezultatai bus automatiškai pateikti duomenų apdorojimo sistemai. Visiems mokiniams bus sugeneruotos vienodos ataskaitos. Mokinių, besimokančių pagal pritaikytą ar individualią programą, ataskaitoje ši informacija bus pažymėta (jeigu ši informacija buvo nurodyta registracijos metu).

 

18. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių rezultatų interpretavimas. Rekomenduojama šių mokinių rezultatus interpretuoti atsižvelgiant į tai, jog nors ugdymo procese mokiniui pagalba gali būti suteikiama, testą mokinys atliko tokiomis pat sąlygomis kaip ir kiti mokiniai. Mokyklos ir klasės ataskaitose rezultatai bus apskaičiuojami ir pateikiami dvejopai: visų testus atlikusių mokinių rezultatai (vidurkis, pasiekimų kategorijos ir pan.) ir mokyklos ar klasės mokinių rezultatai neįskaičiuojant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų.

 

VI. MOKINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR ĮVERTINIMO DUOMENŲ SUVEDIMAS

 

19. Visi mokinių atsakymai vertinami ir perduodami į duomenų bazę automatiškai. Mokytojams vertinti mokinių darbų nereikės.

 

VII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS IR DUOMENŲ PANAUDOJIMAS

 

20. Einamaisiais mokslo metais bus generuojamos pirminės ataskaitos: mokinio, klasės, mokyklos lygmens ataskaita.

 

21. Pirminės ataskaitos bus parengtos gegužės 28 d. (ši data yra preliminari).

 

22. Iki 2019 m. spalio 25 d. bus parengtos išsamios ataskaitos: pateikta integruota mokinių pasiekimų testų ir klausimynų duomenų analizė, apibendrinti mokyklos rezultatai bei lyginamoji rezultatų analizė.

 

23. Mokykla savo KELTAS paskyroje matys tik savo mokyklos, klasių ir mokinių mokymosi pasiekimų ataskaitas.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Testų administravimo ir klausimyno pildymo mokyklose priežiūrą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius ar/ir jo įgalioti asmenys.

 

25. Pastebėjus Apraše nustatytų testavimo organizavimo ir vykdymo reikalavimų pažeidimų, informuojamas Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus atsakingas specialistas.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stručkienė

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą