Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Pagalbos spec.poreikių mokiniams teikimo

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V-87/1

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

PAGALBOS MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau - SUP) pagalbos teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Vilniaus „Ateities“ mokyklos (toliau - Mokykla) vykdančios ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės pagalbos SUP turintiems mokiniams teikimo tvarką: pagalbos tikslą ir uždavinius, teikėjus ir gavėjus, mokymosi aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimą, aprūpinimą specialiosiomis mokymo priemonėmis.

 

2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Zin., 1991 m., Nr. 23-593; 2011 m., Nr. 38-1804), LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 įsakymu Nr. V-579 patvirtintame „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše“, LR švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymu Nr. V-1795 patvirtintu „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“ LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymais Nr. V-442, Nr. V-446 patvirtintuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose vartojamas sąvokas.

 

3. Specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės pagalbos teikimą SUP poreikių turintiems mokiniams organizuoja ir koordinuoja Mokyklos vaiko gerovės komisija.

 

4. Specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba (toliau - Pagalba) - pedagoginių, psichologinių, socialinių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingą SUP turinčių mokinių integruotą ugdymą.

 

II. PAGALBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5. Pagalbos tikslas - didinti SUP turinčių mokinių ugdymo(-si) veiksmingumą.

 

6. Uždaviniai:

 

6.1. laiduoti mokinių turinčių SUP (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) integruotą ugdymą, pritaikant individualias mokinio poreikius tenkinančias programas ir mokymo metodus bei specialiąsias mokymo priemones,

 

6.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą integruotai ugdyti SUP turinčius mokinius.

 

III. PAGALBOS TEIKĖJAI IR GAVĖJAI

 

7. Pagalbos SUP turintiems mokiniams teikėjai - klasės auklėtojas, mokytojas, mokytojai padėjėjai, specialusis pedagogas, logopedas, psichologai, socialinis pedagogas. Pagalbą teikia:

 

7.1. klasės auklėtojas - padedantis integruotis ir saugiai jaustis klasės bendruomenėje,

 

7.2. dalyko mokytojas - integruotai klasėje ugdantis pagal individualias mokinio poreikiams pritaikytas Bendrąsias programas, pritaikantis mokymo metodus ir mokymuisi padedančias specialiąsias mokymo priemones,

 

7.3. logopedas - turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,

 

7.4. specialusis pedagogas - turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų) emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą,

 

7.5. socialinis pedagogas - turintiems socialinių, bendravimo, pamokų nelankymo problemų,

 

7.6. psichologas – turintiems emocinių, elgesio, bendravimo sunkumų,

 

7.7. mokytojų padėjėjai - pamokos metu padeda SUP turintiems Mokyklos mokiniams įsisavinti mokomąją programą.

 

8. Pagalbos gavėjai - SUP turintys Mokyklos mokiniai.

 

IV. PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

9. Visiškos integracijos forma SUP turintys mokiniai ugdomi pagal tos pačios klasės privalomą pamokų skaičių ir dalykus.

 

10. SUP turinčių mokinių ugdymui individualias dalykų Bendrąsias programas rengia dalyko mokytojas, atsižvelgdamas j mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko gerovės komisijos,specialiojo pedagogo rekomendacijas. Savo dalyko pamokose mokytojas pritaiko palankią aplinką, naudoja mokiniui mokytis padedančias mokymo strategijas bei mokymo (si) priemones.

 

11. Klasės auklėtojas, konsultuojamas mokyklos socialinio pedagogo, padeda SUP turintiems mokiniams integruotis klasės bendruomenėje.

 

12. Specialusis pedagogas teikia pagalbą SUP turintiems mokiniams pamokų metų. Ugdymo turinį, būdus, mokymui(-si) reikalingas priemones derina su dalyko mokytoju: dirba kartu klasėje visą pamoką, dalį pamokos ar visą pamoką specialiojo pedagogo kabinete. Atsižvelgdamas į mokinio veikatos sutrikimus ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, gali pamokų trukmę trumpinti 5 minutėmis, o šį laiką skirti mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti.

 

13. Logopedas teikia logopedinę pagalbą SUP turintiems mokiniams pagal poreikį pamokų arba ne pamokų metu.

 

14. Socialinis pedagogas kartu su mokytoju ir vaiko šeima įgyvendina mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas SUP turinčių mokinių socialinių įgūdžių formavimui, elgesio korekcijai, sprendžia pamokų nelankymo problemas.

 

15. SUP turintiems mokiniams sudaromi individualūs ugdymosi planai.

 

16. Mokykla užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir nuoseklumą.

 

17. Rugsėjo mėnesio dvi savaites logopedas ir specialusis pedagogas:

 

17.1. konsultuoja mokytojus rengiant ir pritaikant ugdymo programas; atlieka mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį (ar pakartotinį) vertinimą; rengia tvarkaraščius, sąrašus (derina juos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje); padeda tvarkyti mokinių registrą; konsultuojasi specialiojo ugdymo klausimais;

 

17.2. logopedas rengia kalbos ugdymo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas; konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus) mokinių kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų šalinimo klausimais;

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOATATOS

 

18. Pagalbą teikiantys mokytojai ir specialistai atsakingi už mokymo priemonių SUP turintiems mokiniams užsakymą, ugdymo aplinkos atliepiančios mokinių poreikius ir jų saugumo užtikrinimą.

 

19. Mokytojai SUP turinčių mokinių daromą pažangą ir pasiekimus vieną kartą per trimestrą aptaria mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą