Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Administracijos funkcijos

MOKYKLOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ VADYBINIŲ FUNKCIJŲ PASKIRSTYMAS

 

2023 – 2024 M. M.

 

Mokyklos direktorė Liudmila Kobrina:

 

 1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokyklos veiklą, užtikrindama mokyklai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 2. Tvirtina mokyklos strateginį planą, gavusi mokyklos tarybos ir Savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens pritarimą.
 3. Tvirtina mokyklos metinį veiklos planą, gavusi mokyklos tarybos pritarimą.
 4. Tvirtina švietimo programas.
 5. Nustato mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis.
 6. Tvirtina pareigybių sąrašą, kurio pagrindu tvirtina mokyklos struktūrą, suderinusi su Savivaldybės vykdomąja institucija arba jos įgaliotu asmeniu ir neviršydama didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 7. Tvirtina mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymus.
 8. Tvirtina darbo tvarkos taisykles, suderinusi su mokyklos taryba.
 9. Rengia ir teikia veiklos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Sudaro sutartis, reikalingas mokyklos funkcijoms vykdyti.
 11. Valdo mokyklos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 12. Organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais, koordinuoja atitinkamų instrukcijų rengimą bei jas tvirtina.
 13. Supažindina mokyklos bendruomenę su valstybine švietimo politika ir telkia bendruomenę jai įgyvendinti, trumpalaikėms ir ilgalaikėms mokyklos veiklos programoms rengti ir vykdyti.
 14. Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus.
 15. Stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjui jam tobulinti, sudaro sąlygas ir skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis.
 16. Organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą, sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui atlikti.
 17. Inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sukūrimą ir skatina jų veiklą.
 18. Leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą.
 19. Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis vaikų ugdymo klausimais, atstovauja mokyklai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
 20. Užtikrina vaikams sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms aplinką, sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas.
 21. Sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas.
 22. Organizuoja mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą.
 23. Tvirtina suderintą su mokytojų metodinėmis grupėmis pamokų ir neformaliojo ugdymo krūvį.
 24. Vadovauja mokyklos mokytojų tarybai, planuoja mokytojų tarybos pasėdžius, pirmininkauja jiems.
 25. Vadovauja mokyklos atestacinei komisijai, planuoja mokytojų tarybos pasėdžius, pirmininkauja jiems.
 26. Bendradarbiauja su mokyklos, mokinių ir mokytojų metodinėmis grupėmis, metodine taryba, mokyklos darbo taryba, profesinėmis sąjungomis. Telkia mokytojų, mokinių ir tėvų bendruomenę mokyklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 27. Koordinuoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, komandiruoja mokytojus į kursus ir seminarus.
 28. Koordinuoja specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo, mokytojų padėjėjų) veiklą.
 29. Kuruoja nemokamą maitinimą, teikia ataskaitas buhalterijai, administruoja sistemą SPIS.
 30. Kontroliuoja raštinės darbą, vykdo mokyklos archyvo darbo kontrolę.
 31. Kontroliuoja medicinos punkto darbą.
 32. Kontroliuoja valgyklos darbą.
 33. Kontroliuoja bibliotekos ir skaityklos darbą.
 34. Organizuoja ir kontroliuoja prevenciją ir intervenciją prieš patyčias mokykloje.
 35. Tvirtina administracijos, mokytojų bei ūkio dalies darbuotojų darbo ir atostogų grafikus.
 36. Planuoja ir organizuoja mokyklos finansinę ir ūkinę veiklą.
 37. Priima ir atleidžia iš pareigų mokyklos darbuotojus nustatyta tvarka, sudaro darbo sutartis, paskirsto pareigas ir darbo krūvį.
 38. Organizuoja ir koordinuoja mokytojų darbo krūvio rengimą.
 39. Sudaro mokymo sutartis, mokyklos dokumentuose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę.
 40. Koordinuoja pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų rengimą ir išdavimą.

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stručkienė

 

 1. Dalyvauja rengiant mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, organizuoja metinio veiklos plano vykdymą.
 2. Rengia mokyklos ugdymo planą, neformaliojo ugdymo planą pagal kuruojamas sritis ir kontroliuoja jo įgyvendinimą.
 3. Rengia ir pateikia direktoriui tvirtinti mėnesio mokyklos darbo planus.
 4. Sudaro privalomų pamokų tvarkaraštį pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniams.
 5. Organizuoja pamokų pavadavimą ir pavadavimų apskaitą.
 6. Organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.
 7. Kuruoja naujai atvykstančių į mokyklą mokinių priėmimą, klasių komplektavimą ir mokinių judėjimą.
 8. Rengia 1-4, 5 klasių statistines trimestrų ir mokslo metų lankomumo ir pažangumo ataskaitas, ugdymo(si) rezultatų analizes.
 9. Kuruoja priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos metodinių grupių veiklą, tvirtina grupių veiklos ir mokytojų teminius planus, vykdo jų darbo pedagoginę priežiūrą.
 10. Kuruoja ugdymą karjerai.
 11. Prižiūri mokytojų dalykininkų darbą su ypač gabiais vaikais kuruojamose metodinėse grupėse (paruošimas olimpiadoms ir konkursams).
 12. Organizuoja mokytojų ir mokinių projektinę veiklą pagal kuruojamus dalykus.
 13. Organizuoja ir prižiūri mokinių konsultavimą pagal kuruojamus dalykus.
 14. Organizuoja mokinių, paliktų papildomiems vasaros darbams, atsiskaitymus ir įskaitas, teikia informaciją mokytojų tarybai.
 15. Organizuoja ir vykdo standartizuotų testų atlikimą (NMPP).
 16. Organizuoja ir prižiūri pailgintos dienos grupių, šeštadieninės mokyklos „Šaltinėlis“ darbą.
 17. Sudaro konsultacinės pagalbos grafiką.
 18. Koordinuoja mokinių užsieniečių komisijos veiklą mokykloje.
 19. Organizuoja mokinių dalyvavimą miesto ir šalies neformaliojo ugdymo renginiuose pagal kuruojamus dalykus.
 20. Organizuoja valstybinių švenčių minėjimą ir tradicinius mokyklos renginius.
 21. Vykdo programų integravimo į mokomuosius dalykus ir neformalųjį mokymą kontrolę pagal kuruojamus dalykus.
 22. Teikia informaciją masinėms informacijos priemonėms, mokyklos svetainei apie mokyklos renginius, projektus, laimėjimus pagal kuruojamus dalykus.
 23. Koordinuoja atsakingų asmenų darbą sistemose PEDAGOGŲ REGISTRAS, MOKINIŲ REGISTRAS, UKSMIS, ŠVIETIMAS.
 24. Organizuoja mokyklos patalpų estetinį apipavidalinimą, stendų ir parodų savalaikį atnaujinimą pagal kuruojamus dalykus.
 25. Prižiūri mokyklos tarybos veiklą, dokumentaciją, posėdžių reguliarumą.
 26. Organizuoja kultūros paso veiklų įgyvendinimą.
 27. Bendradarbiauja su užsienio šalimis, aukštosiomis ir profesinėmis mokyklomis.
 28. Sistemingai vykdo ugdymo proceso priežiūrą mokykloje (stebi pamokas, kitą ugdomąją veiklą, organizuoja mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo testus, analizuoja jų rezultatus, tikrina dienyno pildymą, tiria mokinių ugdymo(si) poreikius ir krūvį) pagal kuruojamus dalykus.
 29. Kiekvienais mokslo metais organizuoja kontaktinių valandų paskirstymą mokytojams pagal kuruojamus dalykus.
 30. Vaduoja mokyklos direktorių kasmetinių atostogų metu.
 31. Budi mokykloje pirmadieniais ir trečiadieniais iki 18.00 val.

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aneta Nijazova-Elsayed:

 

 1. Dalyvauja rengiant mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, organizuoja metinio veiklos plano vykdymą.
 2. Rengia mokyklos ugdymo planą, neformaliojo ugdymo planą pagal kuruojamas sritis ir kontroliuoja jo įgyvendinimą.
 3. Rengia darbo apskaitos žiniaraščių lenteles, veda nedarbingumo pažymėjimų apskaitą, bendradarbiaujant su BĮBA ir vadovaujantis nauja apmokėjimo tvarka.
 4. Organizuoja Dienos centro, neformaliojo ugdymo būrelių, studijų, klubų ir kitų formų veiklą mokykloje, sudaro jų veiklos tvarkaraštį, stebi šią veiklą, bendradarbiauja su socialiniais partneriais.
 5. Vadovauja ir analizuoja mokyklos Vaiko geroves komisijos veiklą, organizuoja VGK narių dalyvavimą miesto ir šalies socialiniuose projektuose.
 6. Organizuoja kartu su pagalbos specialistais mokinių individualių poreikių tyrimus.
 7. Organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.
 8. Rengia 6-8, 9-10 klasių statistines trimestrų ir mokslo metų lankomumo ir pažangumo ataskaitas, ugdymo(si) rezultatų analizes.
 9. Kuruoja dorinio ugdymo, istorijos ir pilietiškumo pagrindų, rusų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos, gamtos mokslų ir geografijos, menų, kūno kultūros ir technologijų, klasių vadovų metodinių grupių veiklą, tvirtina grupių veiklos ir mokytojų teminius planus, vykdo jų darbo pedagoginę priežiūrą.
 10. Kuruoja mokinių socialinę-pilietinę veiklą.
 11. Prižiūri mokytojų dalykininkų darbą su ypač gabiais vaikais kuruojamose metodinėse grupėse (paruošimas olimpiadoms ir konkursams).
 12. Organizuoja mokytojų ir mokinių projektinę veiklą pagal kuruojamus dalykus.
 13. Organizuoja ir prižiūri mokinių konsultavimą pagal kuruojamus dalykus.
 14. Organizuoja ir vykdo mokymo namuose, mokinių, išvykusių gydytis ir mokytis į sanatorijas apskaitą; organizuoja mokinių nelaimingų atsitikimų mokykloje ir/ar pakeliui į mokyklą/ iš mokyklos tyrimus.
 15. Prižiūri mokytojų darbą, rengiant programas specialių poreikių mokiniams ugdyti.
 16. Organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).
 17. Sudaro mokytojų budėjimo grafikus, juos koreguoja, prižiūri vykdymą.
 18. Tvarko mokinių, dalyvavusių neformaliojo ugdymo renginiuose, laimėjimų apskaitą ir vaizdo medžiagos kaupimą.
 19. Organizuoja mokinių dalyvavimą miesto ir šalies neformaliojo ugdymo renginiuose pagal kuruojamus dalykus.
 20. Organizuoja prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiaujant su teisėtvarkos institucijomis.
 21. Vykdo programų integravimo į mokomuosius dalykus ir neformalųjį mokymą kontrolę pagal kuruojamus dalykus.
 22. Teikia informaciją masinėms informacijos priemonėms, mokyklos svetainei apie mokyklos renginius, projektus, laimėjimus pagal kuruojamus dalykus.
 23. Koordinuoja atsakingų asmenų darbą sistemose KELTAS, ŠVIS.
 24. Organizuoja mokyklos patalpų estetinį apipavidalinimą, stendų ir parodų savalaikį atnaujinimą pagal kuruojamus dalykus.
 25. Tvarko mokyklos internetinės svetainės turinį (kartu su atsakingu mokytoju).
 26. Prižiūri klasių tėvų komitetų veiklą, dokumentaciją, susirinkimų reguliarumą.
 27. Kuruoja mokinių savivaldą (mokyklos parlamentą, klasių seniūnus), planuoja ir kontroliuoja šią veiklą.
 28. Sistemingai vykdo ugdymo proceso priežiūrą mokykloje (stebi pamokas, kitą ugdomąją veiklą, organizuoja mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo testus, analizuoja jų rezultatus, tikrina dienyno pildymą, tiria mokinių ugdymo(si) poreikius ir krūvį) pagal kuruojamus dalykus.
 29. Kiekvienais mokslo metais organizuoja kontaktinių valandų paskirstymą mokytojams pagal kuruojamus dalykus.
 30. Vaduoja mokyklos direktorių kasmetinių atostogų metu.
 31. Budi mokykloje antradieniais ir ketvirtadieniais iki 18.00 val.

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Sergej Burim

 

 1. Organizuoja ir kontroliuoja techninių darbuotojų darbą, pildo darbo laiko žiniaraščius, sudaro darbo ir atostogų grafikus, skiria pavadavimus techninio personalo darbuotojų ligos ir atostogų metų.
 2. Organizuoja ir vykdo inventoriaus ir mokymo priemonių viešuosius pirkimus, atlieka pirkimo verčių skaičiavimus, viešina pirkimo sutartis tinklalapyje http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, sudaro ir skelbia viešųjų pirkimų ataskaitas CV PIS priemonėmis.
 3. Supažindina mokyklos darbuotojus su darbo saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis, užtikrina darbų saugą, formina reikiamą darbo saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentaciją.
 4. Vykdo darbdavio (mokyklos direktoriaus) įgalioto asmens pareigas, sudarant darbo sutartis su techninių darbuotojų personalu.
 5. Veda nuolatinę energetinių resursų panaudojimo apskaitą, analizuoja duomenis.
 6. Vykdo mokymo ir techninių priemonių apskaitą ir inventorizaciją.
 7. Vadovauja viešųjų pirkimų komisijai.
 8. Prižiūri mokyklos inventorių ir baldus, vadovauja inventorizavimo komisijai.
 9. Užtikrina saugią aplinką mokykloje.
 10. Užtikrina priešgaisrinę apsaugą mokykloje.
 11. Užtikrina tvarką, švarą mokyklos patalpose.
 12. Aprūpina mokyklos kabinetus ir techninį personalą higienos ir valymo priemonėmis.
 13. Organizuoja ir atlieka mokyklos patalpų, baldų, inventoriaus remontą, defektų pašalinimą.
 14. Kontroliuoja mokyklos aplinkos (žaliųjų plotų, sporto aikštynų) tvarkymą.
 15. Organizuoja darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe ir/ar pakeliui į darbą/ iš darbo tyrimus.
 16. Organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimą.
 17. Ruošia ir teikia steigėjui sutartis dėl patalpų nuomos, kontroliuoti nuomininkų atsiskaitymus už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas, administruoja patalpų nuomą sistemoje „Active Vilnius“.
 18. Užtikrina savalaikį komunalinių atliekų išvežimą.
 19. Užtikrina, kad kabinetuose, dirbtuvėse, sporto salėje būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės, pakabintos saugos instrukcijos, koridoriuose – evakavimo planai.
 20. Dalyvauja rengiant mokyklos projektus, programas, planus, bei pajamų-išlaidų sąmatas.
 21. Vaduoja mokyklos direktorių vasaros atostogų metu.
 22. Budi mokykloje renginių metu ir penktadieniais iki 17.00 val.