Tel./faks (8 5) 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Administracijos funkcijos

MOKYKLOS L. E. P. DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ

VADYBINIŲ FUNKCIJŲ PASKIRSTYMAS

2020 – 2021 M. M.

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas Liudmilai Kobrinai:

 

 1. Vadovauti rengiant mokyklos strateginį, metodinės Tarybos ir metinius veiklos planus, nustatyta tvarka juos tvirtinti, vadovauti jų vykdymui.
 2. Organizuoti mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
 3. Vadovauti mokyklos veiklai ir valdymo ištekliams.
 4. Valdyti ir racionaliai naudoti mokyklos turtą ir lėšas.
 5. Priimti ir atleisti mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtinti jų pareigybių aprašymus.
 6. Nustatyti mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos sritis, tvirtinti jų pareigybių aprašymus.
 7. Sudaryti mokymo sutartis, mokyklos dokumentuose nustatyti mokinių teises, pareigas ir atsakomybę.
 8. Tvirtinti mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, kontroliuoti jų vykdymą.
 9. Sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais (kartu su mokyklos steigėju).
 10. Sudaryti darbo grupes, metodines grupes ir komisijas.
 11. Organizuoti mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą.
 12. Tvirtinti suderintą su mokytojų metodinėmis grupėmis pamokų ir neformaliojo ugdymo krūvį.
 13. Kuruoti metodinių grupių veiklą, vykdyti jų priežiūrą.
 14. Bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos Taryba, profesine sąjunga, mokinių savivalda.
 15. Vadovauti mokyklos mokytojų Tarybai, atestacinei komisijai.
 16. Atstovauti mokyklai kitose institucijose, bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
 17. Koordinuoti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, komandiruoti mokytojus į kursus ir seminarus.
 18. Kontroliuoti raštinės darbą, vykdyti mokyklos archyvo darbo kontrolę.
 19. Kontroliuoti medicinos punkto darbą.
 20. Kontroliuoti valgyklos darbą.
 21. Kontroliuoti bibliotekos darbą.
 22. Organizuoti ir kontroliuoti prevenciją ir intervenciją prieš patyčias mokykloje.
 23. Atsiskaityti už nuveiktą darbą mokyklos bendruomenei ir steigėjui (Vilniaus miesto savivaldybei).
 24. Sudaryti mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti.
 25. Koordinuoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų rengimą ir išdavimą.
 26. Vykdyti mokytojų kvalifikacijos kėlimo apskaitą, užtikrinti gerosios patirties sklaidą.
 27. Rengti mokyklos ugdymo planą, neformaliojo ugdymo planą ir kontroliuoti jo įgyvendinimą.
 28. Sudaryti privalomų pamokų tvarkaraštį pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniams.
 29. Rengti darbo apskaitos žiniaraščių lenteles, vesti nedarbingumo pažymėjimų ir pavadavimų apskaitą, bendradarbiaujant su BĮBA ir vadovaujantis nauja apmokėjimo tvarka.
 30. Organizuoti ir koordinuoti kasmetinį mokyklos vidaus audito vykdymą.
 31. Kuruoti dorinio ugdymo, istorijos ir pilietiškumo pagrindų, rusų kalbos, anglų kalbos, gamtos ir socialinių mokslų, menų, kūno kultūros ir technologijų, klasių vadovų metodinių grupių veiklą, tvirtinti grupių veiklos ir mokytojų teminius planus, vykdyti jų darbo pedagoginę priežiūrą.
 32. Prižiūrėti mokytojų dalykininkų darbą su ypač gabiais vaikais kuruojamose metodinėse grupėse (paruošimas olimpiadoms ir konkursams).
 33. Vadovauti Vaiko gerovės komisijos darbui, organizuoti VGK narių dalyvavimą miesto ir šalies socialiniuose projektuose.
 34. Vykdyti pagalbos mokiniui specialistų veiklos priežiūrą (socialinis pedagogas, spec. pedagogai, logopedas, psichologai, mokytojo padėjėjai).
 35. Prižiūrėti mokytojų darbą, rengiant programas specialių poreikių mokiniams ugdyti.
 36. Organizuoti ir vykdyti mokymo namuose, mokinių, išvykusių gydytis ir mokytis į sanatorijas apskaitą; organizuoti mokinių nelaimingų atsitikimų mokykloje ir/ar pakeliui į mokyklą/ iš mokyklos tyrimus.
 37. Organizuoti ir vykdyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 38. Organizuoti kartu su pagalbos specialistais mokinių individualių poreikių tyrimus.
 39. Organizuoti Dienos centro, neformaliojo ugdymo būrelių, studijų, klubų  ir kitų formų veiklą mokykloje, sudaryti jų veiklos tvarkaraštį, stebėti šią veiklą, bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
 40. Teikti informaciją masinėms informacijos priemonėms, mokyklos svetainei apie mokyklos renginius, projektus, laimėjimus.
 41. Koordinuoti atsakingų asmenų darbą sistemoje KELTAS, SPIS, PASKATA.
 42. Sudaryti mokytojų budėjimo grafikus, juos koreguoti, prižiūrėti vykdymą.
 43. Kuruoti nemokamą maitinimą, sudaryti grafikus, teikti ataskaitas buhalterijai.
 44. Prižiūrėti mokyklos tarybos veiklą, dokumentaciją, posėdžių reguliarumą.
 45. Prižiūrėti klasių tėvų komitetų veiklą, dokumentaciją, susirinkimų reguliarumą.
 46. Kuruoti mokinių savivaldą (mokyklos parlamentą, klasių seniūnus), planuoti ir kontroliuoti šią veiklą.
 47. Budėti mokykloje pirmadieniais, trečiadieniais iki 18.00 val.

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolantai Stručkienei:

 

 1. Rengti mokyklos ugdymo planą, neformaliojo ugdymo planą ir kontroliuoti jo įgyvendinimą.
 2. Rengti ir pateikti direktoriui tvirtinti mėnesinius mokyklos darbo planus.
 3. Sudaryti privalomų pamokų tvarkaraštį pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniams.
 4. Organizuoti pamokų pavadavimą.
 5. Organizuoti ir koordinuoti kasmetinį mokyklos vidaus audito vykdymą.
 6. Kuruoti naujai atvykstančių į mokyklą mokinių priėmimą.
 7. Rengti statistines trimestrų ir mokslo metų ataskaitas, ugdymo(si) rezultatų analizes.
 8. Kuruoti priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos mokytojų metodinių grupių veiklą, tvirtinti grupių veiklos ir mokytojų teminius planus, vykdyti jų darbo pedagoginę priežiūrą.
 9. Kontroliuoti 1–10 klasių mokinių drausmę, mokymąsi, elgesį ir lankomumą, vykdyti mokinių asmens bylų tvarkymo, nomenklatūrinės dokumentacijos kaupimo kontrolę, bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), spręsti mokinių sveikatingumo klausimus, komplektuoti nurodytas klases.
 10. Kuruoti ugdymą karjerai.
 11. Kuruoti mokinių socialinę-pilietinę veiklą.
 12. Prižiūrėti mokytojų dalykininkų darbą su ypač gabiais vaikais kuruojamose metodinėse grupėse (paruošimas olimpiadoms ir konkursams).
 13. Vesti 1-10 klasių mokinių pažangumo ir lankomumo apskaitą.
 14. Organizuoti mokytojų ir mokinių projektinę veiklą.
 15. Organizuoti ir prižiūrėti mokinių konsultavimą pagal patvirtintą tvarkaraštį.
 16. Organizuoti mokinių, paliktų papildomiems vasaros darbams, atsiskaitymus ir įskaitas, teikti informaciją mokytojų tarybai.
 17. Organizuoti ir vykdyti standartizuotų testų atlikimą.
 18. Organizuoti ir prižiūrėti  pailgintos dienos grupių, šeštadieninės mokyklos „RODNIČOK“ darbą.
 19. Organizuoti mokytojų dalykininkų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.
 20. Kuruoti mokinių užsieniečių adaptaciją mokykloje.
 21. Organizuoti  valstybinių švenčių minėjimą ir tradicinius mokyklos renginius.
 22. Tvarkyti mokinių, dalyvavusių neformaliojo ugdymo renginiuose, laimėjimų apskaitą  ir vaizdo medžiagos kaupimą.
 23. Organizuoti mokinių dalyvavimą miesto ir šalies neformaliojo ugdymo renginiuose.
 24. Organizuoti prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiaujant su teisėtvarkos institucijomis.
 25. Vykdyti programų integravimo į mokomuosius dalykus ir neformalųjį mokymą kontrolę.
 26. Teikti informaciją masinėms informacijos priemonėms, mokyklos svetainei  apie mokyklos renginius, projektus, laimėjimus.
 27. Koordinuoti atsakingų asmenų darbą sistemoje ŠVIS, PEDAGOGŲ REGISTRAS, MOKINIŲ REGISTRAS, UKSMIS, ŠVIETIMAS.
 28. Organizuoti mokyklos patalpų estetinį apipavidalinimą, stendų ir parodų savalaikį atnaujinimą.
 29. Tvarkyti mokyklos internetinės svetainės turinį (kartu su atsakingu mokytoju).
 30. Vaduoti  mokyklos direktorių kasmetinių atostogų metu.
 31. Budėti mokykloje antradieniais ir ketvirtadieniais iki 18.00 val.

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Silantijui Aleinikovui:

 

 1. Organizuoti ir kontroliuoti techninių darbuotojų darbą, vesti darbo laiko žiniaraščius.
 2. Organizuoti ir vykdyti inventoriaus ir mokymo priemonių viešuosius pirkimus, atlikti pirkimo verčių skaičiavimus.
 3. Supažindinti mokyklos darbuotojus su darbo saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis, užtikrinti darbų saugą, forminti reikiamą darbo saugos ir priešgaisrinės saugos dokumentaciją.
 4. Vykdyti darbdavio (mokyklos direktoriaus) įgalioto asmens pareigas, sudarant darbo sutartis su aptarnaujančiu personalu.
 5. Vesti nuolatinę energetinių resursų panaudojimo apskaitą, analizuoti duomenis.
 6. Vykdyti mokymo ir techninių priemonių apskaitą ir inventorizaciją.
 7. Vadovauti viešųjų pirkimų komisijai.
 8. Prižiūrėti mokyklos inventorių ir baldus, vadovauti inventorizavimo komisijai.
 9. Užtikrinti saugią aplinką mokykloje.
 10. Užtikrinti priešgaisrinę apsaugą mokykloje.
 11. Užtikrinti tvarką, švarą mokyklos patalpose.
 12. Aprūpinti mokyklos kabinetus ir techninį personalą higienos ir valymo priemonėmis.
 13. Organizuoti ir atlikti mokyklos patalpų, baldų, inventoriaus remontą, defektų pašalinimą.
 14. Kontroliuoti mokyklos aplinkos (žaliųjų plotų, sporto aikštynų) tvarkymą.
 15. Organizuoti darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe ir/ar pakeliui į darbą/ iš darbo tyrimus.
 16. Organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos vertinimą.
 17. Ruošti ir teikti steigėjui sutartis dėl patalpų nuomos, kontroliuoti nuomininkų atsiskaitymus už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas.
 18. Stebėti savalaikį komunalinių atliekų išvežimą.
 19. Užtikrinti, kad kabinetuose, dirbtuvėse, sporto salėje būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės, pakabintos saugos instrukcijos, koridoriuose – evakavimo planai.
 20. Administruoti patalpų nuomą sistemoje „Active Vilnius“.
 21. Vaduoti  mokyklos direktorių vasaros atostogų metu.
 22. Budėti mokykloje  renginių metu ir penktadieniais  iki 17.00 val.