Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Mokinių išleidimo tvarkos aprašas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2018 m. balandžio 9 d.

įsakymu Nr. V-39

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

MOKINIŲ IŠLEIDIMO PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ METU

IŠ MOKYKLOS TERITORIJOS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš Vilniaus „Ateities“ mokyklos teritorijos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis 2011 m. kovo 17 d. Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu Nr. XI – 1284, 1996 m. kovo 14 d. Vaiko teisių apsaugos  pagrindų įstatymu Nr. I – 1234, 2010 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios  ir vidutinės priežiūros įstatymu Nr. XI-1232, Vilniaus „Ateities“ mokyklos Mokinių elgesio taisyklėmis, Mokyklos ir mokinio bei jo tėvų (globėjų) sutartimi.

 

2. Aprašo tikslai:

 

2.1. reglamentuoti išėjimo iš mokyklos teritorijos pamokų ir pertraukų metu tvarką;

 

2.2. užtikrinti mokinių saugumą pamokų ir pertraukų metu;

 

2.3. vykdyti mokinių mokyklos nelankymo ir žalingų įpročių prevenciją. 

 

II. IŠLEIDIMO TVARKA

 

3. Mokinys privalo lankyti visas pamokas ir gali būti išleidžiamas iš mokyklos pastato tik pasibaigus pamokoms savo klasėje.

 

4. Neatvykti į pamoką mokinys gali tik dėl pateisinamos priežasties (žr. Vilniaus „Ateities“ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą, p.5).

 

5. Išeiti iš mokyklos teritorijos mokinys gali tik pateikus:

 

5.1. tėvų (globėjų) prašymą, kuriame įvardytas tikslus laikas ir priežastis;

 

5.2. visuomenės sveikatos specialisto pažymą;

 

5.3. tikslinio iškvietimo pažymą;

 

5.4. direktoriaus įsakymą.

 

6. Mokinys, pamokos ar pertraukos metu, turintis išeiti iš mokyklos teritorijos, privalo informuoti klasės vadovą (jam nesant - budintį direktoriaus pavaduotoją ugdymui) bei mokytoją ir pateikti jiems raštišką leidimą.

 

7. Mokytojas mokinio neatvykimą/vėlavimą į pamoką fiksuoja el. dienyne vadovaudamasis Vilniaus „Ateities“ mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo IV skyr.

 

8. PUG, 1-2 klasių mokiniai po pamokų išleidžiami tik su tėvais arba tėvams pateikus raštišką sutikimą dėl vaikų savarankiško grįžimo namo.

 

9. Pavasarį ir vasarą, esant geriems orams, administracija per mokyklinį radiotašką praneša mokiniams apie galimybę išeiti per pertrauką į mokyklos vidinį kiemą (kartu su klasių vadovais, kurie prižiūri mokinius pertraukos metu).

 

III. NUOBAUDŲ SISTEMA

 

10. Mokiniams pažeidus nustatytą tvarką, mokyklos sargai ir mokytojai raštu informuoja administraciją apie tvarkos pažeidimus.

 

11. Mokiniui, pažeidusiam šio Aprašo reikalavimus, skiriamos drausminės nuobaudos:

 

11.1. mokytojo, klasės vadovo pastaba dienyne;

 

11.2. žodinis  įspėjimas;

 

11.3. mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant mokyklos vadovybei, klasės vadovui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams); informuojamos atitinkamos institucijos;

 

11.4. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOATATOS

 

12. Mokyklos mokiniai ir jų tėvai (globėjai) privalo būti pasirašytinai supažindinti su aprašu.

 

13. Aprašo reikalavimų vykdymą kontroliuoja klasių vadovai, socialiniai pedagogai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

 

14. Aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą