Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Nemokamas maitinimas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka reglamentuoja nemokamo maitinimo organizavimą mažas pajamas turinčių šeimų vaikams bei vyresniems nei 18 metų mokiniams, kurie mokosi Vilniaus „Ateities“ mokykloje.

 

2. Nemokamas maitinimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu Nr. X-686 (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63- 2755; 2011, Nr. 155-7355); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 200912-23 nutarimu Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7156; Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus mokyklose tvarkos aprašu ir Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašu, patvirtintais 2011-06-28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-114 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1816 redakcija.

 

 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

 

3. Mokinys gauna nemokamą maitinimą mokykloje nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos. Naujai atvykusiems mokiniams nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi mokykloje dienos, jei ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

 

4. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas per vasaros atostogas, jeigu mokykloje organizuojama dieninė vasaros poilsio stovykla ir jeigu šiai stovyklai organizuoti teikiamas finansavimas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarką.

 

 

III. KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO IR NEMOKAMO MAITINIMO NUTRAUKIMAS

 

5. Dėl nemokamo maitinimo skyrimo į gyvenamosios vietos seniūniją kreipiasi vienas iš mokinio tėvų (įtėvių, globėjai). Jei socialinės rizikos šeimoje augančio mokinio tėvai (įtėviai, globėjai) nesikreipia dėl nemokamo maitinimo gavimo, mokykla apie tai raštu informuoja seniūnijos socialinio darbo organizatorių ir pateikia turimą informaciją, reikalingą nemokamam mokinių maitinimui skirti. Šiuo atveju mokykla tampa pareiškėja nemokamam maitinimui gauti.

 

6. Jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių yra priimamas sprendimas nemokamą maitinimą mokiniui nutraukti, nemokamas maitinimas neskiriamas nuo kito mėnesio pirmos dienos.

 

7. Negali būti išduodami nemokamo maitinimo pinigai mokiniams ar jų tėvams.

 

8. Nemokamo maitinimo skyrimas dienomis, kai mokinio nebuvo mokykloje dėl ligos, numatomas tik atvejais, kai dėl to raštu kreipiasi tėvai ar globėjai. Maisto porcijos bendru susitarimu gali būti išduodamos tėvams ar kitiems šeimos nariams kiekvieną dieną iki 15 val. mokyklos valgykloje.

 

9. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą be pateisinamos priežasties, nemokamas maitinimas neorganizuojamas.  

 

 

IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

10. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje koordinuoja ir prižiūri mokyklos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, organizavimo tvarkos laikymąsi atsakinga mokyklos socialinė pedagogė.

 

11. Mokiniai maitinami pagal patvirtintą nemokamo maitinimo tvarkaraštį.

 

12. Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė pagal patvirtintą perspektyvinį valgiaraštį kiekvieną mokyklos darbo dieną tvirtina maitinimo valgiaraštį ir prižiūri, kad jo būtų laikomasi.

 

13. Mokyklai, gavus patvirtintą mokyklos mokinių, kuriems skiriama socialinė parama, sąrašą, mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ar nutraukimo dokumentus, socialinė pedagogė informuoja klasių vadovus, mokinius.

 

14. Nemokami pietūs ir pusryčiai mokyklos valgykloje išduodami pagal patvirtintą nemokamą maitinimą gaunančių mokinių sąrašą.

 

15. Pagal Socialinės paramos centro sprendimus socialiniai pedagogai sudaro mokinių nemokamo maitinimo registravimo sąrašus ir perduoda valgyklos vedėjai.

 

16. Klasių auklėtojai mokinių tėvus su mokinių nemokamo maitinimo tvarka supažindina  pirmojo klasės susirinkimo metu rugsėjo mėnesį.

 

17. Priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių ir 5 klasių mokiniai  pietauja ketvertuos pertraukų metu (12.30-12.50 val.), 6-12  klasių mokiniai pietauja penktos pertraukos metu (13.35-13.45 val.), pusryčiauja pirmos pertraukų metu (9.35-9.45 val.).

 

18. Prieš išvykstant į ekskursiją klasės auklėtojai informuoja apie tai valgyklos vedėją.

 

 

V. APSKAITA IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Klasių vadovai supažindina mokinius, turinčius teisę gauti nemokamą maitinimą, su šia nemokamo maitinimo teikimo tvarka.

 

20. Maisto tiekėjas, su kuriuo yra sudaryta sutartis, yra atsakingas už valgiaraščių sudarymą, nemokamo maitinimo produktų užsakymą ir įsigijimą, patiekalų gaminimą, patiekalų išdavimą mokiniams pagal vardinius sąrašus.

 

21. Maisto tiekėjas ir socialinė pedagogė kalendorinio mėnesio pabaigoje pagal patvirtintą nemokamą maitinimą gaunančių mokinių sąrašą ir kitus dokumentus parengia sąskaitas faktūras pagal žiniaraščius.

 

22. Socialinė pedagogė iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikia prieš tai buvusio mėnesio kasdienio vaikų lankymo apyskaitą Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos buhalterei.

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui L. Kobrina

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą