Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Konkursų į Vilniaus „Ateities“ mokyklos pareigas organizavimas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2019 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. V-8

 

 

KONKURSŲ Į VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS PAREIGAS, ĮTRAUKTAS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGANIZAVIMO TVARKA

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos darbuotojų pareigoms konkurso tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja konkurso organizavimą Vilniaus „Ateities“mokykloje darbuotojų pareigoms, kai konkursą laimėjęs asmuo priimamas į šias pareigas.

 

2. Sprendimą skelbti konkursą priima Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktorius.

 

3. Konkurso organizavimas apima:

 

3.1. konkurso paskelbimą;

 

3.2. dokumentų, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti konkurse (toliau vadinama – Dokumentai), pateikimą ir priėmimą;

 

3.3. pretendentų eiti pareigas mokykloje atrankos komisijos (toliau – komisija) sudarymą ir asmenų, pageidaujančių dalyvauti konkurse (toliau – pretendentai), atranką.

 

II. KONKURSO PASKELBIMAS

 

4. Konkurso pretendentų atrankos būdą (pokalbis) nustato Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktorius.

 

5. Konkursas skelbiamas Valstybės tarnybos departamento, mokyklos interneto svetainėse (mokytojo pareigoms – papildomai Vilniaus m. savivaldybės interneto tinklapyje).

 

6. Konkurso skelbime nurodoma:

 

6.1. Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;

 

6.2. pareigos (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kurioms skelbiamas konkursas;

 

6.3. pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai;

 

6.4. kur ir kokius dokumentus būtina pateikti;

 

6.5. kad pretendentų dokumentai yra priimami 14 kalendorinių nuo konkurso paskelbimo;

 

6.6. pretendentų atrankos būdas;

 

6.7. kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą.

 

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

7. Pretendentas privalo pateikti:

 

7.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

 

7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (šių dokumentų kopijas):

 

7.3. gyvenimo aprašymą;

 

7.4. savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes;

 

7.5. Pretendentas gali pateikti dokumentus el. paštu, asmeniškai arba siųsti registruotu laišku (į direktoriaus pavaduotojo pareigas per VATIS sistemą).

 

8. Dokumentai pateikiami mokyklos raštinei per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, Vilniaus miesto savivaldybės ir mokyklos interneto svetainėse.

 

9. Mokyklos raštinės vedėjas (-a) priima pretendentų prašymus ir juos registruoja, nurodydamas prie prašymų pridedamus dokumentus.

 

10. Dokumentus raštinės vedėjas (-a) patikrina, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

 

11. Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo el. laišku raštinės vedėjas (-a) išsiunčia motyvuotą pranešimą, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje (į direktoriaus pavaduotojo pareigas – informaciją apie atranką siunčiama per VATIS sistemą).

 

IV. KOMISIJOS SUDARYMAS

 

12. Konkurso komisija sudaroma Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktoriaus įsakymu. Komisija sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Vienas iš komisijos narių skiriamas profesinės sąjungos ar darbo tarybos teikimu.

 

13. Komisijos nariais negali būti asmenys, kuriuos su pretendentu sieja artimi giminystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai).

 

14. Jeigu paaiškėja, kad komisijos narys yra pretendento artimas giminaitis, komisijos narys turi būti nušalintas. Tuo atveju jis pakeičiamas kitu komisijos nariu. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną.

 

V. PRETENDENTŲ ATRANKA

 

15. Konkurso posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nė pusė visų komisijos narių.

 

16. Pretendentai, atvykę į konkursą, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka.

 

17. Konkursas pradedamas pretendentams praneštu laiku.

 

18. Pokalbio (arba testavimo raštu) metu vertinama profesinė ar darbo patirtis ir dalykinės savybės. Jeigu eiti pareigas būtini tam tikri įgūdžiai (pagal pareiginių nuostatų reikalavimus), vertinami šie įgūdžiai.

 

19. Pokalbio metu pretendentų eiliškumas nustatomas pagal abėcėlę ir pretendentų atranka vykdoma individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Pokalbio metu atrankos komisijos nariai užduoda klausimus siekdami išsiaiškinti, kaip pretendentas gebės vykdyti pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas. Pokalbio metu pretendentams užduodadami lygiaverčiai klausimai.

 

20. Pasibaigus pokalbiui žodžiu, komisijos nariai išsako savo vertinimus apie pretendento atitiktį skelbiamoms pareigoms.

 

21. Reikalui esant, mokyklos direktorius gali papildomai teikti pretendentui užduotis raštu.

 

22. Laimėjusiu konkursą laikomas pretendentas, surinkęs daugiausia balsų. Kai yra tik vienas pretendentas, jis pripažįstamas konkurso laimėtoju, jei atitinka visus keliamus reikalavimus.

 

23. Vieno iš pretendentų neatvykimas į konkursą negali būti konkurso atidėjimo priežastis.

 

24. Konkursui neįvykus (nebuvo pretendentų, pretendentai neatitiko reikalavimų), iš naujo ta pačia tvarka skelbiamas konkursas.

 

25. Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, komisijos sekretorius.

 

26. Konkursą laimėjęs pretendentas priimamas į pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

27. Jeigu konkurse dalyvauja keli pretendentai, o konkursą laimėjęs pretendentas nepasirašo darbo sutarties, atsisako eiti pareigas, tai konkursą laimėjusiu laikomas kitas atranką perėjęs ir surinkęs daugiausia balų (palyginti su kitų atranką perėjusių pretendentų rezultatais) pretendentas, arba organizuojamas naujas konkursas eiti tas pačias pareigas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu:

 

28.1. paskelbus konkursą, nė vienas pretendentas nepateikė reikiamų konkursui dokumentų;

 

28.2.  nė vienas pretendentas neperėjo pretendentų atrankos;

 

28.3. Dalyvavęs pretendentų atrankoje, bet nelaimėjęs konkurso, pretendentas gali apskųsti konkurso rezultatus ir komisijos sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismui.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą