Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Darbo karantino sąlygomis planas

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.

įsakymu Nr. V-44

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Veiksmai

Aprašymas

Įgyvendinimo terminas

Atsakingi

1.

Sudaryta COVID-19 ekstremalios situacijos valdymo grupė nuolat aptaria aktualią informaciją.

Ekstremalių situacijų valdymo grupės nariai priima ir dalinasi turima informacija su kitais įstaigos darbuotojais, tam pasitelkiant elektronines priemones, mobiliuosius telefonus, bei (esant galimybei) kontaktinį bendravimą.

Fakto atveju

Ivanas Prosniakovas

2.

Rekomendacijų perdavimas darbuotojams dėl veiksmų COVID-19 viruso metu.

Darbuotojams perduodama informacija:

1) Grįžus iš kitos šalies privalomas 14 dienų izoliacijos laikotarpis.

2) Kreipimasis į NVSC dėl nedarbingumo suteikimo (grįžus iš kitos šalis)

Fakto atveju

Administracija

3.

Karantino dėl COVID-19 metu įstaigoje  veiklos pakitimų patvirtinimas.

Įstaigoje stabdoma kontaktinė veikla, organizuojamas darbuotojų nuotolinis darbas, sudaromas užimtumo, bei veiklos grafikas, numatomos dalinės prastovos techniniam personalui galimybės.

Vykdant dalinę įstaigos veiklą sudaromi dirbančių darbuotojų sąrašai ir grafikai, taip pat nustatomos visos rekomendacinės saugos priemonės, mažinančios viruso plitimo terpę patalpose.

Fakto atveju

Ivanas Prosniakovas

4.

Visa gaunama informacija iš Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų įsisavinama ir prireikus perduodama personalui.

Aktuali informacija apie infekcijos plitimą, apibrėžimai, vykdomos privalomosios priemonės perduodamos darbuotojams elektroniniu būdu, mobiliaisiais telefonais ir kontaktiniu būdu, įstaigoje dirbančiam personalui.

Nuolat

Ivanas Prosniakovas

5.

Aktuali informacija mokinių tėvams ir globėjams išplatinama jiems pasiekiamais būdais.

Mokinių tėvai ir globėjai informuojami apie karantiną ir galimą dalinę įstaigos veiklą tiek per visuomenės informavimo priemones, tiek pasitelkiant elektronines ryšio priemones ir informacinius pranešimus ant paradinių pastato durų.

Nuolat

Administracija

6.

Numatoma psichologinės pagalbos galimybė tėvams ir globėjams.

Reikiama psichologinė pagalba tėvams ir globėjams numatoma kreipiantis į įstaigos psichologę.

Nuolat

Psichologė, socialinė pedagogė

7.

Vykdomas įstaigos vidaus dokumentų ruošimas, papildymas, parengiami ir atnaujinami planai, instrukcijos, tvarkos, pildoma ir pateikiama informacija institucijoms.

COVID-19 metu visi dokumentai nesusiję su mokymosi ar ugdymo tvarkomis, o tiesiogiai skirti mažinti ekstremaliosios situacijos grėsmę įstaigoje, arba pateikti reikiamas formas su esama situacija institucijoms.

Nuolat

Ivanas Prosniakovas,

Silantijus Aleinikovas

8.

Darbuotojų prašymai, paklausimai, papildomos informacijos pateikimas.

Darbuotojams aktuali informacija susijusi su klausimais dėl veiklos tęstinumo, dėl nedarbingumo ar kito pobudžio prašymai yra gaunami ir apdorojami per elektronines priemones, ir pirmiausia patenka į raštinę, arba tiesioginiam administracijos darbuotojui.

Nuolat

Raštinė, administracija.

9.

Techninio personalo darbo veiklos valdymas.

Reaguojant į darbo veiklos ribojimus įstaigoje yra nustatoma nauja techninio personalo darbo tvarka, kuri remiasi dalinio darbo principu. Visas techninis personalas dirba sudarant naują darbo grafiką, kada vienu metu įstaigoje būna du valytojai ir vienas techninio personalo darbuotojas.

Fakto atveju

Silantijus Aleinikovas

10.

Nuotolinio mokinių mokymo organizavimas.

Sudaryta darbuotojų ekstremaliosios situacijos valdymo grupė atsižvelgdama į Švietimo ir mokslo ministerijos, bei kitų institucijų rekomendacijas nustato: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžiaus ir jų aplinkos socialinę, bei ekonominę padėtį, taip pat esamas galimybes organizuoti nuotolinį mokinių mokymą, sudarinėja programą, mokymo tvarką, galimą žinių tikrinimą karantino laikotarpiu. Atlikus mokinių nuotolinio mokymosi galimybės vertinimą, ieškoma būdų, kaip išspręsti socialiai remtinų šeimų aprūpinimą reikiamomis nuotolinio mokymosi priemonėmis (kompiuteris, plančetinis kompiuteris, prieiga prie interneto).

Nuolat

Ivanas Prosniakovas

11.

Maitinimo organizavimo pakeitimai.

Įstaiga nėra tiesioginė maitinimo veiklos organizatorė, todėl visas numatomas maisto tiekimo poreikio pakeitimas yra tiesiogiai vykdomas aptarnaujančios įmonės. Karantino metu nėra numatomi galimi pakeitimai dėl patalpų panaudos, ar maisto tiekėjo keitimo.

Fakto atveju

Ivanas Prosniakovas

12.

Priemonės darbuotojų veiklai ir užimtumui užtikrinti.

Paskelbto karantino metu, kada yra organizuojamas nuotolinis darbas, namuose dirbantiems darbuotojams yra numatomos užimtumo priemonės susijusios su mokinių nuotolinių mokymų turinio kūrimu, darbuotojų instruktavimu susijusiu su saugios veiklos sritimi (kasmetinis instruktavimas,  kvalifikacijos kėlimas, kuris gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu), organizacinių veiklų planų kūrimu ir galimu jų įgyvendinimu. Administruojančią darbo sritį vykdančių darbuotojų darbo užduotys yra formuojamos atsižvelgiant į nuotolinių būdu dirbančių įstaigos darbuotojų darbo principų koregavimą, formuojant ir prižiūrint konkrečių užduočių vykdymą, įstaigos veiklos nuotoliniu būdu užtikrinimą, reikiamų veiksmų ir planų įgyvendinimą, papildomų organizacinių priemonių siekiant mažinti pavojaus lygį kūrimą. Darbuotojų, kurie neturi galimybės vykdyti veiklos nekontaktiniu būdu, darbas yra perskirstomas įvedant dalinės prastovos darbo tvarką.

Nuolat

Ivanas Prosniakovas,

Administracija

13.

Papildomos informacijos sklaidos organizavimas.

Papildoma informacija susijusi su saugaus elgesio rekomendacijomis, prevencija, įstaigos nuotolinį darbu darbu yra atnaujinama įstaigo internetiniame tinklapyje.

Fakto atveju

Administracija

14.

Saugumo priemonių įstaigoje taikymas.

Nustatomas reikiamų dezinfekcinių priemonių poreikis ir įsigyjimas;

Užtikrinamas papildomas bendro naudojimo patalpų paviršių dezinfekavimas;

Bendro naudojimo ir darbo vietu drėgnasis valymas.

Užtikrinamas sanitarinių mazgų valymas ne rečiau kaip 5 kartai per dieną;

Užtikrinamas asmens higienos priemonių prieinamumas (skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai, dezinfekciniai skysčiai).

Fakto atveju

Administracija, techninis personalas

15.

Komunikacija ir informacijos perdavimas.

Viešojoje erdvėje, darbuotojams bei tėvams ar globėjams informacija yra perduodama tik tada, kada ji yra patvirtinama LR vyriausybės ar Vilniaus miesto savivaldybės.

Fakto atveju

Ivanas Prosniakovas