Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Ugdymo karjeros tvarkos aprašas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

l. e. p. direktorės 2020 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. V-96

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ugdymo karjerai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato ugdymo karjerai paslaugų teikimo tvarką mokykloje, atsakingus už ugdymo karjerai paslaugų teikimą asmenis ir jų funkcijas, ugdymo karjerai paslaugų teikimo tvarką ir ugdymo karjerai grupės veiklos koordinavimą.

 

2. Aprašas parengtas ir ugdymas karjerai mokykloje vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804), Profesinio mokymo įstatymu (Žin., 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 liepos 21 d. įsakymu Nr. V-1392 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 97-4599), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 „Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-04888) ir kitais galiojančiais teisės aktais bei mokyklos darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

 

3. Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

4. Siekiama, kad mokiniai:

 

4.1. pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

 

4.2. remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;

 

4.3. mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

 

4.4. būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 

5. Ugdymo karjerai grupės uždaviniai:

 

5.1. teikti rekomendacijas klasių vadovams, mokytojams dalykininkams ir kitiems mokyklos darbuotojams dėl ugdymo karjerai temų įtraukimo į ugdymo turinį;

 

5.2. organizuoti individualias ir/ar grupines konsultacijas mokiniams ir/ar jų tėvams(globėjams) ugdymo karjerai klausimais;

 

5.3. analizuoti ir įvertinti individualias mokinių karjeros galimybes, padėti priimti motyvuotą sprendimą dėl tinkamumo konkrečiai profesijos sričiai;

 

5.4. organizuoti įvairias veiklas, susijusias su karjeros pažinimu (ekskursijos, susitikimai su įvairių sričių specialistais ir pan.);

 

5.5. nuolat tobulinti dalykines kompetencijas, padedančias tinkamai konsultuoti mokinius, jų tėvus(globėjus), mokytojus ugdymo karjerai klausimais.

 

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

 

6.1.Ugdymo karjerai grupė – darbo grupė, kuri organizuoja ugdymą karjerai ir jo sklaidą mokykloje.

 

6.2. Ugdymas karjerai – veikla, apimanti žinių apie švietimo sistemą (priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų programas, jų turinį, trukmę, formas ir kt.), specialybių ir profesijų pažinimą (turinį, ypatumus ir reikalavimus), darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo jėgos paklausą ir pasiūlą bei kt.)ir profesinės karjeros galimybių teikimą.

 

6.3. Ugdymo karjerai pagalba – pagalba mokiniams ir/ar jų tėvams (globėjams) renkantis jiems ir/ar vaikams (globotiniams) mokymosi profilį ar profesiją atsižvelgiant į jų individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes.

II.  ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

 

7. Kartą per  metus mokykloje sudaroma ugdymo karjerai grupė (toliau – grupė).

 

8. Grupės sudėtį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

 

9. Grupė:

 

9.1. remdamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ugdymo karjerai dokumentais rengia veiklos planą ir integruoja numatytas veiklas į mokyklos ugdymo turinį;

 

9.2. atsako už ugdymo karjerai sklaidą mokykloje ir už jos ribų;

 

9.3. bendradarbiauja su ugdymą karjerai teikiančiomis organizacijomis;

 

9.4. organizuoja ugdymo karjerai renginius mokiniams, mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams);

 

9.5. administruoja mokyklos ugdymo karjerai interneto puslapį ir užtikrina informacijos apie ugdymo karjerai veiklų sklaidą;

 

9.6. nuolat dalyvauja kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų tobulinimo kursuose, susijusiuose su ugdymu karjerai.

 

10. Mokyklos mokytojai  teikia informaciją apie su savo dalyku susijusias specialybes ir konsultuoja mokinius.

 

11. Klasių vadovai (1-10 kl.):

 

11.1. atsako už ugdymo karjerai renginių planavimą, organizavimą mokykloje ir informacijos apie renginius sklaidą;

 

11.2. organizuoja išvykas ir ekskursijas į įvairias įstaigas;

 

11.3. bendradarbiauja su ugdymo karjerai grupe;

 

11.4. stebi, informuoja, konsultuoja vadovaujamos klasės mokinius ir/ar jų tėvus (globėjus) ugdymo karjerai klausimais;

 

11.5. kelia kvalifikaciją tobulindami ugdymo karjerai organizavimui reikalingas kompetencijas.

 

12. Tėvai (globėjai) domisi savo vaikų(globotinių) gebėjimais ir polinkiais, tolesnio mokymosi, karjeros galimybėmis, bendradarbiauja su ugdymo karjerai grupe, klasių vadovais ir dalykų mokytojais.

 

13. Mokiniai stengiasi bendradarbiaudami su ugdymo karjerai grupe, dalykų mokytojais, klasių vadovais ir tėvais (globėjais) pažinti savo polinkius ir gabumus, numatyti galimas karjeros perspektyvas ir galimybes.

III.  UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

14. Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos tokia tvarka:

 

14.1. Mokytojai:

 

14.1.1. 1-4 klasių mokinius supažindina su jų socialinėje aplinkoje esančių profesijų atstovais, skatina pažinti profesijų skirtumus, ugdo mokinių savęs pažinimo kompetencijas;

 

14.1.2. 5-8 klasių mokiniams teikia pažintinę informaciją apie specialybes, mokymosi ir studijų galimybes, profesijas; supažindina su ugdymo karjerai šaltiniais, pataria, kur rasti ugdymo karjerai institucijas;

 

14.1.3. 9-10 klasių mokiniams teikia tikslinę informaciją apie specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas (gebėjimai, reikalingos savybės, reikalingas išsilavinimas, reikalingi pagrindiniai dalykai, ugdymo įstaigos, programos ir kt.), supažindina su ugdymo karjerai šaltiniais, pataria, kur rasti ugdymo karjerai institucijas;

 

14.2. Klasių vadovai:

 

14.2.1. 1-4 klasių mokinius skatina pažinti socialinę aplinką, tyrinėti veiklų įvairovę, jausti poreikį išmokti mokytis, domėtis profesijomis ir žmonių karjeromis, siekti veikti tikslingai, siekti sąmoningai, savarankiškai ir atsakingai apsispręsti kasdienėse situacijose, planuoti kasdienes veiklas, sėkmingai adaptuotis ir veikti mokykloje, jų tėvus (globėjus) supažindina su vaikų (globotinių) pasiekimais;

 

14.2.2. 5-8 klasių mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikia pažintinę informaciją apie specialybes, mokymo ir studijų sistemą; supažindina su ugdymo karjerai komandos ir Karjeros centro teikiamomis paslaugomis, ugdymo karjerai šaltiniais ir institucijomis;

 

14.2.3. 9-10 klasių mokiniams, jų tėvams(globėjams) teikia tikslinę informaciją apie specialybes, mokymo ir studijų sistemą, priėmimo sąlygas, darbo rinką, profesijas, supažindina su Karjeros centro teikiamomis paslaugomis, ugdymo karjerai šaltiniais ir institucijomis;

 

15.3. Grupė:

 

15.3.1. 1-4 klasių mokiniams, klasių vadovams, tėvams (globėjams) teikia pagrindinę informaciją, susijusią su savęs pažinimo kompetencijų ugdymu, profesijų, esančių artimiausioje socialinėje aplinkoje, pažinimu;

 

15.3.2. 5-8 klasių mokiniams, klasių vadovams, tėvams (globėjams) teikia pažintinę informaciją apie specialybes, mokymosi ir studijų galimybes, darbo rinką;

 

15.3.3. 9-10 klasių mokiniams, klasių vadovams, tėvams (globėjams) teikia tikslinę informaciją apie specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas ir kitą informaciją, supažindina su informacijos paieškos svetainėmis.

 

15.3.4. mokytojams teikia informaciją apie specialybes ir su jomis susijusiais klausimais ir konsultuoja dėl ugdymo karjerai temų įtraukimo į dalyko ugdymo turinį;

 

15.3.5. organizuoja ir atlieka apklausas, tyrimus, testus ir pristato jų rezultatus per Mokytojų tarybos (ar kitų darbo grupių) posėdžius;

 

15.3.6. organizuoja įvairias su ugdymu karjerai susijusias veiklas už mokyklos ribų;

 

15.3.7. grupės nariai tobulina dalykines ir asmenines kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

IV.  VEIKLOS KOORDINAVIMAS

16. Komandos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

17. Ugdymo karjerai veiklą mokykloje koordinuoja ugdymo grupė, kurią sudaro atstovai iš 1-4, 5-10 klasių vadovų, mokytojų dalykininkų, mokyklos psichologas, soc. pedagogė.

 

18. Komanda rugsėjo mėnesį rengia metinį veiklos planą, už veiklą atsiskaito rengdama ataskaitą birželio mėnesį.

 

19. Komanda organizuoja susirinkimus, kurių metu svarsto aktualius jai klausimus. Su posėdžių nutarimais, jei reikia, supažindinama mokyklos bendruomenė.

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Mokytojai su ugdymo karjerai tvarka supažindinami Mokytojų tarybos (ar kitų darbo grupių) susirinkimų metu.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą