Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktorės

2022-04-22

įsakymu Nr. V- 41

 

VILNIAUS ,,ATEITIES“ MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos  (toliau – Mokykla) priėmimo komisijos (toliau– Komisija) darbo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis  priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. Nr. 1-1316.

 

2. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

 

3. Komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai, ir jos darbo tvarką (toliau– Tvarka) iki balandžio 30 d. įsakymu tvirtina mokyklos direktorius..

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

4. Komisija sudaro mokinių sąrašus, paskirsto mokinius į klases, komplektuoja naujai atvykusius mokinius į mokyklos klases.

 

5. Komisija, praėjus ne daugiau kaip trims darbo dienoms po kiekvieno posėdžio, skelbia preliminarius mokinių sąrašus su prašymo e. sistemoje numeriu MOK-  mokyklos interneto svetainėje http://www.ateities.lt

 

6. Komisija turi teisę tėvų prašyti papildomų, pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.

 

7. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina į mokyklą priimtų mokinių sąrašus iki rugpjūčio 31 d.

 

III. KOMISIJOS POSĖDŽIAI

 

8. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

 

9. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas, o jeigu Komisijos pirmininko nėra – jo paskirtas kitas komisijos narys.

 

10. Komisijos pirmininkas:

 

10.1. vadovauja Komisijos darbui;

 

10.2. šaukia Komisijos posėdžius;

 

10.3. paskirsto funkcijas Komisijos nariams;

 

10.4. priima sprendimą dėl Komisijos darbo;

 

10.5. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

 

10.6. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;

 

10.7 prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į mokyklos direktorių;

 

10.8. pasirašo komisijos posėdžių protokolus;

 

10.9. atsako už pateiktos informacijos teisingumą;

 

11. Komisijos sekretorius:

 

11.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, protokolinių nutarimų projektus, kitą medžiagą);

 

11.2. sutvarkytą Komisijos dokumentaciją atiduoda mokyklos archyvui.

 

12. Komisijos nariai:

 

12.1 dalyvauja Komisijos posėdžiuose;

 

12.2. nagrinėja asmenų prašymus mokytis;

 

12.3. sudaro norinčių mokytis asmenų suvestinę pagal kriterijus;

 

12.4. prireikus kreipiasi į prašymo teikėjus dėl informacijos apie pirmumo kriterijus pateikimo;

 

12.5. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaro

priimtų / nepriimtų mokytis mokinių sąrašą su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- , surinktų pirmumo taškų suma. Priimtų / nepriimtų mokinių sąrašai skelbiami mokyklos interneto svetainėje pagal priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką

 

13. Komisijos nariai neturi teisės pasinaudoti ar atskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios ar su asmens duomenimis susijusios informacijos, įgytos jiems dirbant komisijoje.

 

14. Priėmimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami Priėmimo komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja šiam Aprašui ir kitiems teisės aktams.

 

15. Komisijos posėdžių grafikas:

 

Data

Laikas

Vieta

Numatyta veikla

Birželio 2 d.

13.35 val.

220 kab.

Pateiktų prašymų nagrinėjimas. Kriterijų vertės taškais nustatymas. Kvietimų mokytis e. sistemoje siuntimas

Birželio 13 d.

15.25 val.

220 kab.

Pateiktų prašymų į atsilaisvinusias vietas nagrinėjimas.  Papildomų kvietimų mokytis e. sistemoje siuntimas

Birželio 19, 21 d.

10.00 val.

220 kab.

Posėdžiai organizuojami atsiradus  laisvų mokymosi vietų

Birželio 23 d.

10.00 val.

220 kab.

Pateiktų prašymų į atsilaisvinusias vietas nagrinėjimas.  Papildomų kvietimų mokytis e. sistemoje siuntimas. Mokinių paskirstymas į klases.

Rugpjūčio 18 d.

11.00 val.

220 kab.

Pateiktų prašymų į atsilaisvinusias vietas nagrinėjimas.  Papildomų kvietimų siuntimas e. sistemoje.  Priimamų mokinių sąrašų sudarymas

Rugpjūčio 25 d. 10.00 val. 220 kab. Pateiktų prašymų į atsilaisvinusias vietas nagrinėjimas.  Papildomų kvietimų siuntimas e. sistemoje.  Priimamų mokinių sąrašų tikslinimas ir teikimas tvirtinti mokyklos direktoriui
 

16. Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmenys, kurių teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijos sprendimai, apie savo dalyvavimą prieš tris darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė raštu pateikti pastabas priėmimo komisijos pirmininkui. Stebėtojai, trukdantys priėmimo komisijos darbui, gali būti pašalinti iš komisijos posėdžio.

 

IV. KOMISIJOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

 

17. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai ir priimti nutarimai. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, o jeigu Komisijos pirmininko nėra – jo paskirtas posėdžiui pirmininkavęs Komisijos narys.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Asmenys, susiję su e. sistemos tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

19. Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

20. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Vilniaus „Ateities“ mokykloje Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka.

 

21. Komisijos posėdžių grafikas ir darbo vieta skelbiami mokyklos interneto svetainėje http://www.ateities.lt

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą