Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES IR MOKYTOJŲ SKYRIMO KLASĖMS

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

l. e. p. direktorės

2021-04-30

įsakymu Nr. V- 50

 

VILNIAUS ,,ATEITIES“ MOKYKLOS MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES IR MOKYTOJŲ SKYRIMO KLASĖMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Į Vilniaus „Ateities“ mokyklą mokiniai priimami vadovaujantis  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m.  vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo“ ir Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos  darbo tvarkos aprašu, patvirtintu l. e. p. direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-50, ir šiuo Aprašu.

 

II. SKYRIMO Į KLASES VYKDYMAS

 

2. Mokinių skyrimą į klases vykdo priėmimo komisija, per mokslo metus – mokyklos direktorius.

 

3. Skirstydama mokinius į klases ir komisija vadovaujamasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo tėvų, globėjų rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principais.

 

III. SKYRIMO Į KLASES PRINCIPAI

 

4. Skyrimo į pirmas ir penktas klases principai:

 

4.1. pagal galimybes skiriamas vienodas mokinių skaičius klasėje;

 

4.2.  proporcingai padalinami berniukai ir mergaitės;

 

4.3. proporcingai padalinamas dorinį ugdymą (etiką/tikybą) pasirinkusių mokinių skaičius klasėje;

 

5. Pirmiausiai į klases vienodu skaičiumi skiriami:

 

5.1. mokiniai, turintys PPT įvertintus specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP);

 

5.2. mokiniai, likę kartoti kurso.

 

6. Siekiant gerinti vaikų adaptaciją pirmoje klasėje:

 

6.1. vaikai, kurie baigė Priešmokyklinio ugdymo programą Vilniaus „Ateities“ mokykloje, skiriami į klases, atsižvelgiant į tėvų prašymus;

 

6.2. pagal galimybes vaikai iš tų pačių darželių skiriami į tą pačią klasę.

 

7. Mokiniai, atvykę mokytis į 2-4, 6-10 klases ar per mokslo metus, skiriami į tas klases, kuriose mažiausias mokinių skaičius.

 

8. Norinčių pereiti iš vienos paralelinės klasės ar grupės į kitą  prašymai svarstomi individualiai, gavus Vaiko gerovės komisijos išvadas ir rekomendacijas, aiškinantis klasės ar grupės  keitimo priežastis su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), klasės vadovu, mokytoju, pagalbos vaikui specialistais (jei paralelinėje klasėje ar grupėje yra laisvų vietų), kad būtų užtikrintas sėkmingas ugdymas.

 

9. Komisija gali rekomenduoti mokyklos administracijai sujungti klases, jeigu mokinių skaičius neatitinka klasės komplektavimo reikalavimų ar perskirstyti mokinius iš vienos klasės į kitą, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), klasės vadovams, mokytojams, pagalbos vaikui specialistams.

 

10. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu iki rugpjūčio 31 d.

 

IV. MOKYTOJŲ SKYRIMAS KLASĖMS

 

11. Mokyklos direktorius įsakymu patvirtina Mokinių skyrimo į klases ir mokytojų skyrimo klasėms tvarkos aprašą iki gegužės 1 d.

 

12. Pirmų, penktųklasių vadovai skiriamilaikantistęstinumo principo, t. y. išleidę ketvirtų, dešimtų klasių mokinius; 6-9 klasių vadovai skiriami suderinus su mokytoju.

 

13. Nesant pakankamam mokytojų skaičiui tapti klasės vadovu, klasės vadovu skiriamas mokytojas, kuriam šios pareigos nebuvo paskirtos dvejus ar daugiau mokslo metų. Rengiamas galimų klasės vadovų sąrašas, klasės vadovas skiriamas gavus jo žodinį sutikimą.

 

14. Skiriant klasės vadovą klasei, kurioje mokosi mokiniai su specialiaisiais poreikiais, gali būti atsižvelgiama į Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Už šio Aprašo vykdymą atsako Mokinių priėmimo į Vilniaus „Ateities“ mokyklą komisija.

 

16. Apraše nenumatyti atvejai nagrinėjami individualia tvarka.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą