Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO HIBRIDINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

<- Grįžti į nuotolinį mokymą

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. V-129

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO HIBRIDINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

1. Ugdymo proceso organizavimo hibridiniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja hibridinio mokymosi organizavimą pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

 

2. Hibridinis mokymasis – tai mokymosi forma, kai lygiagrečiai derinami kasdienio ir nuotolinio mokymo būdai, t. y., taikant grupinę formą, kai per pamoką dalis mokinių mokosi klasėje, kita dalis – nuotoliniu būdu.

 

3. Hibridinis mokymas organizuojamas, kai mokinys arba dalis klasės mokinių dėl pagrįstų priežasčių (kai teisės aktų nustatyta tvarka privalo izoliuotis dėl COVID-19 pandemijos) negali dalyvauti kasdieniame ugdymo procese.

 

4. Hibridinis mokymas organizuojamas per TAMO dienyną ir Microsoft Office 365 Teams mokymosi aplinką. Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik TAMO dienyne.

 

5. Hibridinis mokymas organizuojamas, tėvams / globėjams elektroniniu laišku TAMO dienyne pateikus prašymą klasės vadovui.

 

6. Mokyklos vadovybė nagrinėja tėvų / globėjų prašymus ir, atsižvelgusi į mokinio mokymosi poreikius ir mokyklos galimybes bei nurodytas priežastis, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas priima sprendimą dėl hibridinio mokymo organizavimo.

 

7. Klasės vadovas apie sprendimą dėl hibridinio mokymo organizavimo praneša mokytojams dalykininkams TAMO dienyne, nurodydamas terminą ir mokinius. 

 

8. Apie poreikį tęsti hibridinio mokymo organizavimą tėvai / globėjai pateikia naują prašymą klasės vadovui likus 2 darbo dienoms iki prašyme nurodytos hibridinio mokymo laikotarpio pabaigos.

 

9. Hibridinis mokymas organizuojamas:

 

9.1 priešmokyklinio ugdymo programos vaikams  vyksta tik ryto ratas ir siunčiami užduočių paketai.

 

9.2 pradinio ugdymo programos mokiniams vyksta tik šių dalykų pamokos: lietuvių kalba, gimtoji (rusų) kalba, matematika, pasaulio pažinimas ir anglų kalba.

 

9.3 pagrindinio ugdymo programos mokiniams – lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji (rusų) kalba, matematika, anglų kalba, istorija, gamta ir žmogus, geografija, fizika, chemija, biologija, IT.

 

10. Hibridinio mokymo metu neorganizuojamos fizinio ugdymo, dailės ir technologijų, muzikos, dorinio ugdymo pamokos, neformalaus ugdymo užsiėmimai.

 

11. Mokiniui dalyvaujant pamokose hibridiniu būdu (prisijungus vaizdo ryšiu visą pamoką) mokytojas nežymi TAMO žurnale „n“.

 

12. Hibridinio mokymo organizavimo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojos ugdymui pagal kuruojamas sritis.

 

13. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Mokyklos bendruomenės narių iniciatyva ar pasikeitus nuotolinį ugdymą reglamentuojantiems dokumentams.  

 

SUDERINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

Mokyklos tarybos pirmininkė

Viktorija Sadovskaja