Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus

2021 m. vasario 24 d.

įsakymu Nr. 3

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

l. e. p. direktorės 

2021 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. V-16

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokykla (toliau – Įstaiga) darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos parašas), parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. V-263 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ 1.2.3.1 ir 1.2.3.2 papunkčiais bei 4² ir 4³ punktais.

 

2. Įstaigoje dirba 102 darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su mokiniais.

 

3. Profilaktiškai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) netiriami:

 

3.1. asmenys, kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

 

3.2. asmenys, kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

 

3.3. asmenys, kurie likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos, yra gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą.

 

 

II. PROFILAKTINIO TYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMAS

 

4. Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruos infekcijos) atliekami:

 

4.1. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

 

4.2. savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais, kitiems mokytojams, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ar kitais sprendimais nustatyta vykdyti funkcijas, turinčias tiesioginį kontaktą su ugdomais mokiniais.

 

5. Tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas ne dažniau kaip kas 7 ir ne rečiau kaip kas 10 dienų. Įstaigoje profilaktiniai darbuotojų tyrimai bus atliekami kas 10 dienų.

 

6. Ėminių paėmimas darbuotojams atliekamas mobiliuosiuose punktuose, registracija į mobilųjį punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą, skambinant ar elektroniniu būdu.

 

7. Informaciją apie darbuotojams paskirtus profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) žymima Įstaigos darbuotojų tyrimų registracijos žurnale, kurio forma patvirtinta Įstaigos vadovo 2021 m. vasari 26 d. įsakymu Nr. V- 16 „Dėl Vilniaus „Ateities“ mokyklos darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas“ (1 priedas).

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Už profilaktinių švietimo įstaigos darbuotojų tyrimų registracijos žurnalo pildymą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė – Danguolė Zdanevičienė.

 

9. Įstaigos darbuotojai, atlikę profilaktinį tyrimą, informuoja Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytą asmenį apie gauto tyrimo rezultatą.

 

10. Profilaktinio tyrimo metu nustačius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, Įstaigos vadovas imasi veiksmų pagal nustatytą algoritmą.

 

 

________________________________________