Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Veiksmų planas

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 

2022-2023/2024

 

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

 

1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

 

Eil. Nr.

Priemonės

Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas

Atsakingas

Rezultatas

1.1

Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje

2022 m. rugsėjis -gruodis

Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

Aptarta pasirengimo įgyvendinti UTA situacija. Priimti nutarimai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas

1.2

UTA komandos sudarymas

2023 m. sausio

II sav.

Mokyklos direktorius

Sudaryta UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu

1.3

UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių plano sudarymas

2023 m. vasaris - kovo I sav.

UTA grupė

Parengtas ir direktoriaus patvirtintas UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių planas

1.4

Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas, analizė ir aptarimas metodinėje grupėje

2023 m. kovas – balandžio I sav.

UTA grupė, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

Mokytojai žinos ugdymo turinio pokyčius.

Planuojamas ugdymas, priemonių, skaitmeninio turinio ir vadovėlių įgyvendinimas

1.5

Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje

2023 m.

balandis

 Pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

Mokyklos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus

1.6

Pamokos plano pagal UTA pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje 

2023 m.

balandis

Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai 

Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse 

1.7

Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos

2023 m.

balandis

Pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

Gilės vertinimo, mokytojo veiklos planavimo  stebėsenos įgūdžiai. Parengtas pamokos stebėjimo protokolas

1.8

Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą

2023 m.

balandis - gegužė

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai“ „Mokykla mokyklai“ ir kt. stiprinimas

1.9

Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas

2023 m. balandis - gegužė

Direktorius, pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

100 proc. mokytojų susipažino su BP planais

1.10

2023–2024 ir 2024–2025 m. m. mokyklos ugdymo plano parengimas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas

2023 m. kovas – birželis

Administracija, metodinė taryba

Parengtas 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. mokyklos ugdymo planas

1.11

Ilgalaikių planų formos pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais

2023 m.

gegužė

Pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys

1.12

Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas, mokinių vertinimo aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo sistemos atnaujinimas 

2023 m. gegužė - birželis

Pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai 

  

Mokytojai susipažįsta su vertinimo sistemos atnaujinimu, keičia savo nuostatas 

1.13

Mokinių pažangos stebėjimas, skiriant dėmesį mokinių kompetencijų ugdymui

2023 m. lapkritis – 2024 m. birželis

Dalykų mokytojai, UTA grupė

Aptartas mokinių kompetencijų ugdymas ir jų daroma pažanga

1.14

Pasirengimo diegti UTA stebėsena

Nuolat

Direktorius, pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba

Nuolat vykdoma stebėsena pagal parengtą planą

 

2 UŽDAVINYS:  Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

 

Eil. Nr.

Priemonės

Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas

Atsakingas

Rezultatas

2.1

Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis

 2022-2023

Direktorius, pavaduotojai ugdymui

Ne mažiau 90% mokytojų dalyvauja mokymuose (konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, viešosiose, kt. konsultacijose ir t.t.)

2.2

Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams

 2022-2024

Pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistas

Ne mažiau negu 80 proc. mokyklos bendruomenės susipažinę su informacija mokyklos svetainėje www.ateities.lt, el. dienyne ir kt. 

2.3

Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis 

 2022-2024

Pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistas

Gerosios patirties sklaida, aptarimas metodinėse grupėse 

2.4

Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas

  2022-2024

 VGK pirmininkas

VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.

 

3 UŽDAVINYS: Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

 

Eil. Nr.

Priemonės

Numatomas   priemonės įgyvendinimo terminas

Atsakingas

Rezultatas

3.1

Mokyklos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.

Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas

2022-2024 m.

Administracija, UTA grupė, klasės vadovai

100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus.

UTA įgyvendinimo procesas pristatytas mokytojų ir tėvų tarybos posėdžiuose, klasių vadovų ir mokinių susirinkimuose, mokyklos svetainėje www.ateities.lt, el. dienyne ir kt.

3.2

Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)

2022-2023

Pavaduotojas ugdymui, UTA grupė

Sistemingas informacijos pateikimas www.ateities.lt, dienyne ir kt.

3.3

Tėvų ir mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema

2022–2023

Pavaduotojas ugdymui

Pristatymas mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.

 

 4 UŽDAVINYS: Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

 

Eil. Nr.

Priemonės

Numatomas    priemonės įgyvendinimo terminas

Atsakingas

Rezultatas

4.1

Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas

2023 vasaris-gegužė

Metodinių grupių pirmininkai, UTA grupė

Įvertintas ugdymo aplinkų ir naujų mokymosi priemonių poreikis 

4.2

Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai Metodinėje taryboje

2023-2024

Metodinė taryba, bibliotekininkė, IT specialistai

Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.

Priimti susitarimai dėl vadovėlių įsigijimo prioritetų.

Atnaujinta ugdymo aplinka (IKT įranga ir kt.)