Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

PPIK situacijos analizė

<- Grįžti

 

Patyčių prevencijos ir intervencijos komisija

 

Liudmila Kobrina – direktorė, komisijos pirmininkas

Jolanta Stručkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininko pavaduotoja

Aneta Nijazova-Elsayed – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irina Cizauskiene – pradinių klasių mokytoja, komisijos sekretorius

Natalija Serova – psichologas

Tereza Gvozdova – psichologas

Talina Nechamkina - socialinis pedagogas

Lina Jankovskaja – specialusis pedagogas

Svetlana Kanapickienė – biologijos mokytoja

 

Situacijos analizė

 

Nuo 2015 m. 1 d. Vilniaus „Ateities“ mokykla reorganizuota į pagrindinę. Dabartinė mokyklos misija – teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti sąmoningą demokratinės visuomenės pilietį, būsimą gimnazistą, išsaugant jo tautinį identitetą daugiakultūrinės aplinkos sąlygomis. Šį tikslą galima pasiekti tiek saugioje, gero psichologinio klimato mokykloje, kurioje kiekvienas mokinys siekia tvirtų pilietiškumo, dorovės ir pasaulio pažinimo pagrindų.

 

Patyčių prevencija – tai viena iš svarbiausių pedagoginės veiklos sričių.

 

Mokykla yra sukaupusi didelę patirtį šioje veikloje, dalyvaudama 2013-2014 metais tarptautiniame projekte „OLWEUS“.

 

Dalyvaudama projekte, visa mokyklos bendruomenė įgijo žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti, veiksmingai stabdyti ir suvaldyti patyčias. Mokyklos darbuotojai laikosi prevencinio darbo sistemos reikalavimų. Susitarta dėl nepriimtino mokinių elgesio stabdymo.

 

2015 m. gruodžio mėn. įvykęs išorės auditas nustatė, kad mokykloje yra aukšta ugdymo kokybė, suformuoti geri bendruomenės santykiai, mokykla yra atvira ir svetinga.

 

2016-2017 m. m. pradžioje informacinės dienos metu visi mokiniai supažindinti su patyčių prevencijos reikalavimais, vaiko gerovės komisijos numatomais veiksmais, sprendžiant patyčių problemas.

 

2016–2017 m. m. buvo mokinių, turinčių elgesio ir bendravimo problemų, stokojančių socialinių įgūdžių,  blogai besimokančių ir praleidinėjančių daug pamokų.     Pasitaikydavo pavieniai patyčių atvejai. Mokykla sėkmingai dalyvavo kampanijoje „Be patyčių“, buvo rengiami seminarai mokytojams, specialios pagalbos specialistai vykdė teorinius-praktinius užsiėmimus mokiniams, buvo konsultuojami tėvai, buvo organizuota „Pasitikėjimo linija“.

 

2017–2018 m. m. kartu su VVSB vyko projektai: „Atverk paguodos skrynelę“, skirtas stiprinti mokinių psichologinį atsparumą; psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinis projektas „Mokiniai – mokiniams, projekto  „Be iliuzijų“ tęsinys, skirtas mokinių  psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai; „Mano laisvi pasirinkimai“, skirtas mokinių tabako vartojimo prevencijai ir socialinių įgūdžių lavinimui; akcijos „Obuolys vietoj cigaretės“, skirtas Dienos be tabako minėjimui, „Košės diena 2017“, skirtas ugdyti gerus valgymo įpročius; paskaitų ciklas 6-7 klasių mokiniams lytinio švietimo tematika, pradinių klasių mokiniams projektas „Zipio draugai“. Mokykla sėkmingai dalyvavo kampanijoje „Be patyčių“, buvo rengiami seminarai mokytojams, specialios pagalbos specialistai vykdė teorinius-praktinius užsiėmimus mokiniams, buvo konsultuojami tėvai, sėkmingai veikė „Pasitikėjimo linija“.

 

Taip pat 2017–2018 metais buvo organizuota įsivertinimo apklausa „Solidarumas, veiklumas ir mokymasis“. Rezultatai parodė, kad mokytojai moko mokinius bendradarbiauti, padėti vieni kietiems; mokymas mokykloje vyksta ne tik pamokose, bet ir po pamokų; mokykloje organizuojama socialinė veikla vaikams yra įdomi ir prasminga; mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime; mokytojai padeda mokiniams pažinti savo gabumus ir pomėgius.

 

2018–2019 m. m. kartu su VVSB vyko projektai: „Atverk paguodos skrynelę“, skirtas stiprinti mokinių psichologinį atsparumą; psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinis projektas „Mokiniai – mokiniams, projekto  „Be iliuzijų“ tęsinys, skirtas mokinių  psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai; „Savu keliu“, skirtas mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir socialinių įgūdžių lavinimui; akcijos „Obuolys vietoj cigaretės“, skirtas Dienos be tabako minėjimui; „Košės diena 2018“, skirtas ugdyti gerus valgymo įpročius; paskaitų ciklas 6-7 klasių mokiniams lytinio švietimo tematika; pradinių klasių mokiniams tarptautiniai projektai „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, skirtos padėti ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.

 

Buvo organizuotos edukacinės paskaitos tėvams, kurias paruošė mokyklos spec. pedagogas, logopedas, psichologas ir soc. pedagogas, psichologų N. Serovos ir T. Gvozdovos paskaita mokytojams „Patyčių įveikia mokykloje“. Kartu su VDU Švietimo Akademijos II kurso magistrante atliktas tyrimas tema: „Paauglių psichologinių ypatumų santykis su kompiuterinių žaidimų dažnumu“.

 

Analizuojant situaciją mokykloje, galima pamatyti, kad vykdoma labai daug edukacinių renginių  mokiniams, tačiau mažai dėmesio skiriama pozityvių gyvenimo įgūdžių ugdymui. Taip pat mokykloje stengiamasi atsižvelgti į mokinių individualius gebėjimus ir specialius poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai mokytis. Daugiau dėmesio reikėtų skirti mokytojų, tėvų šveitimui, drausmingumo ir mokymosi motyvacijos kėlimui, patyčių prevencijai.

 

Šiuolaikinės prevencinės programos taiko formulę – žinios + socialiniai įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Juk svarbu pateikti ne tik informaciją apie narkotikus, rūkymą, alkoholį, jų vartojimo pasekmes, smurtą, lytinį gyvenimą, bet ir pakeisti jaunimo nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams ir priklausomybių vystymuisi.

 

Iki šiol mokykloje yra mokinių, turinčių elgesio ir bendravimo problemų, stokojančių socialinių įgūdžių,  blogai besimokančių ir praleidinėjančių pamokų.    

 

2021 – 2022 m. m. „Savu keliu“, skirtas mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir socialinių įgūdžių lavinimui; 8-10 kl. mokiniams projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“, pradinių klasių mokiniams tarptautiniai ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, skirtos padėti ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“.

 

2022 – 2023 m. m. projektas „Savu keliu“, skirtas mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir socialinių įgūdžių lavinimui; pradinių klasių mokiniams tarptautiniai ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, skirtos padėti ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, dalyvavimas akcijoje „Savaitė be patyčių“.

 

Psichologė Natalija Serova pravedė 3 klasių valandėles: 2 – penktose klasėse; 1 – dešimtoje klasėje. Temos: 1. Stipriųjų savybių pažinimas. 2. Pykčio valdymas. 3. Savigarbos suvokimas ir vystymas. Buvo pravesta 18 grupinių užsiėmimų 6 A ir 6 B klasės SUP vaikams, 3 koreguojantys užsiėmimai 7 C klasėje siekiant sumažinti susidariusią įtampą tarp vaikų ir pagerinti mikroklimatą klasėje, 6 susitikimai 6 B klasėje tarpasmeninių santykių stiprinimo tikslu. Dalyvauta 1-ame tėvų susirinkime. Ištirtas adaptacinis periodas 5 klasėse (mokinių pamokinės veiklos stebėjimas, grupiniai ir individualūs pokalbiai su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais, mokinių savijautos klasėje ir požiūrio į mokymosi procesą įvertinimas). Rezultatai aptarti su klasių vadovais ir mokinių tėvais. Skaitytos paskaitos, pravesti praktiniai užsiėmimai mokytojams: „Pažintis su MAK (metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis)“, „Kaip bendrauti su sunkiais vaikais?“

 

Psichologė Teresa Gvozdova pravedė 17 klasių valandėlių: visose pirmose, antrose, trečiose ir ketvirtose klasėse. Dalyvavo 7-iuose tėvų susirinkimuose. Atliko 2 mokinių tyrimus 4-tų klasių mokiniams „Nerimastingumas“ ir „Savijauta klasėje“. Pravesta 1-mų klasių mokinių pirminė ir pakartotinė adaptacijos analizė.

 

Analizuojant situaciją mokykloje, galima pamatyti, kad vykdoma labai daug edukacinių renginių mokiniams: apie 20 klasės valandėlių įvairių klasių mokiniams, akcija „Savaitė be patyčių“. Taip pat mokykloje stengiamasi atsižvelgti į mokinių individualius gebėjimus ir specialius poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai mokytis. Daugiau dėmesio reikėtų skirti mokytojų, tėvų švietimui, drausmingumo ir mokymosi motyvacijos kėlimui, patyčių prevencijai.

 

Šiuolaikinės prevencinės programos taiko formulę – žinios + socialiniai įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Juk svarbu pateikti ne tik informaciją apie narkotikus, rūkymą, alkoholį, jų vartojimo pasekmes, smurtą, lytinį gyvenimą, bet ir pakeisti jaunimo nuostatas, didinti jų psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą, tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams ir priklausomybių vystymuisi.

 

2013-2014 m. m. pedagogų tarybos posėdyje ir pritarus mokyklos tarybai buvo priimtas sprendimas užrakinti mokyklos duris tam, kad sumažinti nelankomumą, vėlavimą į pamokas ir rūkymą mokyklos teritorijoje. Šis sprendimas buvo įtrauktas į ilgalaikį projektą „Saugi mokykla“. Šio projekto rėmuose vykdoma ir kita veikla: mokinių pasitikimas prie įėjimo, vėlavimo į pirmą pamoką fiksavimas, pavėlavusių mokinių sąrašų sudarymas ir klasių vadovų savalaikis informavimas, mokytojų budėjimas mokykloje pertraukų metu ir kt.

 

Mokykloje veikia dienos centras „Ateities vaikai“ socialiai remiamiems ir specialiuosius poreikius turintiems vaikams.

 

Visi mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, baigė mokslo metus teigiamais pažymiais ir buvo perkelti į aukštesnę klasę.

 

Siekiant ir toliau vystyti geras tradicijas ir mažinti patyčių mąstą, mokykla numato vykdyti 2023-2024 m. m. patyčių prevencijos ir intervencijos planą.

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos  2023-2024 m. m. pagrindinis tikslas - ugdymo(si) sąlygų ir ugdymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, kuris bus įgyvendintas siekiant:

 

 1. Stiprinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą, įgyvendinant bendrojo ugdymo turinio atnaujinimus.
 2. Tobulinti mokinių gebėjimą mokytis, siekiant pagerinti praleidžiamų pamokų mažinimo rodiklius.
 3. Taikyti demokratinio ugdymo principus ir mokymo(si) bendradarbiaujant strategijas ugdymo procese, stiprinant emocinį saugumą.
 4. Gerinti saugią, efektyvią ugdymosi procesui skirtą aplinką.

 

Prevencinės veiklos tikslai ir uždaviniai  2023-2024 m. m.

 

 Smurto ir patyčių  prevencijos ir intervencijos tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti Vilniaus „Ateities“ mokykloje smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemones, kurios padėtų vaikus išmokyti bendrauti nesityčiojant ir nesmurtaujant bei  kurti saugią ir draugišką aplinką mokykloje.

 

Uždaviniai:

 

 1. Mažinti smurto ir patyčių paplitimą mokykloje;
 2. Individualiai dirbti su linkusiais smurtauti bei smurtą ir patyčias patiriančiais moksleiviais, teikti jiems pagalbą;
 3. Kurti mokykloje pasitikėjimo atmosferą, kad vaikai galėtų papasakoti apie patiriamą skriaudą ar patyčias;
 4. Suteikti mokiniams reikiamų žinių apie emocinį, seksualinį, fizinį smurtą;
 5. Formuoti saugios elgsenos įgūdžius, reikalingus teisingiems sprendimams atsižvelgiant į įvairias socialines situacijas ir aplinką;
 6. Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi;
 7. Suteikti tinkamus, vaikų amžiaus tarpsnį atitinkančius patarimus ir paramą;
 8. Padėti tiksliai suvokti asmeninę atsakomybę ir jos ribas;
 9. Bendradarbiauti su VVTAĮT ir nepilnamečių reikalų specialiste, siekiant užkirsti kelią priekabiavimui ir smurtui;
 10. Glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos patyčių  prevencijos ir intervencijos komisija.