Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Patyčių prevencijos komisija

Pranešimo apie patyčias forma

 

Patyčių prevencijos ir intervencijos komisijos metinis planas

 

Situacijos analizė

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS 

VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2023 – 2024 M.M.

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus „Ateities“ mokykloje tvarkos aprašo paskirtis – padėti mokyklai užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.

 

2. Tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą Vilniaus „Ateities“ mokykloje.

 

3. Remiantis tvarkos aprašu Vilniaus „Ateities“  mokykla parengia ir patvirtina savo patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarką: papildo metinį vaiko gėrovės planą, neformaliojo ugdymo planą, specialistų metinius planus, klasės vadovo metinius planus, mokinių priėmimo į mokyklą sutartį.

 

4. Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:

 

4.1. į patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, seksualinės orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;

 

4.2. kiekvienas „Ateities“ mokyklos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;

 

4.3.  veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir pareigų bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir pareigų.

 

5. Visi „Ateities“ mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti darbuotojai) turi būti supažindinti su mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, ją įgyvendinančiais dokumentais ir patvirtinti tai savo parašu. Tėvai (globėjai, rūpintojai) patvirtina pasirašydami priėmimo į mokyklą sutartį.

 

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

 

6.1. patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir/ar užgauliojant) ir/ar netiesioginės (skaudinant be tiesioginės agresijos):

 

6.1.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.;

 

6.1.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;

 

6.1.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;

 

6.1.4. elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.

 

6.2. patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi;

 

6.3. besityčiojantysis – mokinys ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis prie jų;

 

6.4. patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas, iš kurio tyčiojasi mokinys (-iai);

 

6.5. patyčių stebėtojas – mokinys, matantis ar žinantis apie patyčias;

 

6.6. patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti imantis mokyklos bendruomenės narių (vaikų, administracijos atstovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo,  informavimo ir kitų priemonių;

 

6.7. patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams (patiriantiems, besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus);

 

6.8. patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos mokykloje stebėjimas renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui, reiškinio tolesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

 

7. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 birželio 30 d. Įsakymu Nr. 30-1602, kitais įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais.

 

II. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOJE

 

8. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi „Ateities“ mokyklos veiklos dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi mokyklos direktorius Ivanas Prosniakovas, vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai, o ją vykdo visi „Ateities“ mokyklos bendruomenės nariai.

 

9. Vilniaus „Ateities“ mokyklos vadovas yra atsakingas už tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą, už stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio mokyklos patyčių prevencijos priemonių plano parengimą, pristatymą mokyklos bendruomenei ir vykdymą.

 

10. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja ne mažiau kaip 9 (devyni) atsakingi asmenys, kurie buvo išrinkti mokyklos darbuotojų posėdžio metu 2016 rugsėjo 1 d. (mokyklos direktoriaus įsakymu. Nr. V-76).

 

Atsakingi asmenys, patyčių stebėsenos ir prevencijos komisijos nariai:

 

 

Komisijos nariai kasmet:

 

10.1. pagal poreikį inicijuoja anoniminę vaikų apklausą ir apibendrina jos rezultatus;

 

10.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų dėl mokykloje fiksuotų pranešimų apie patyčias ir atlieka jų analizę (ne rečiau kaip kartą per pusmetį);

 

10.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis rengia patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą;

 

10.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį vaiko gerovės komisijos posėdyje;

 

10.5. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo mokykloje, mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais klausimais;

 

10.6. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl „Ateities“ mokyklos tvarkos aprašo tobulinimo;

 

10.7. atlieka kitus mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje numatytus veiksmus.

 

11. Klasės vadovai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias, informuoja vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo tvarką, apie prevencijos, intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.

 

III. PATYČIŲ INTERVENCIJA MOKYKLOJE

 

12. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas,  kitas darbuotojas reaguodamas:

 

12.1. įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;

 

12.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, mokyklos nuostatas ir elgesio taisykles;

 

12.3. esant pagalbos mokinio sveikatai ir gyvybei reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);

 

12.4. informuoja klasės vadovą apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias;

 

12.5. atlieka kitus „Ateities“ mokyklos tvarkos apraše numatytus veiksmus.

 

13. „Ateities“ mokyklos administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo veiksmai įtarus ir/ar pastebėjus elektronines patyčias ar gavus apie jas pranešimą:

 

13.1 išsaugo vykstančių elektroninių patyčių įrodymus ir nedelsiant imasi visų reikiamų priemonių elektroninėms patyčioms sustabdyti;

 

13.2.  įvertina grėsmę mokiniui, jo sveikatai ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus, globėjus, rūpintojus ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);

 

13.3. surenka informaciją apie besityčiojančių tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;

 

13.4. informuoja klasės vadovą apie elektronines patyčias ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);

 

13.5. atlieka kitus „Ateities“ mokyklos tvarkos apraše  numatytus veiksmus.

 

14. Klasės vadovas gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias:

 

14.1. užpildo pranešimo apie patyčias formą;

 

14.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus), esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose;

 

15. Klasės vadovas nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui kreipiasi į „Ateities“ mokyklos bet kurį patyčių prevencijos komisijos narį ir perduoda surinktus faktus apie netinkamą elgesį.

 

16. Vilniaus „Ateities“ mokyklos patyčių prevencijos komisija įvertinusi turimą informaciją:

 

16.1 numato veiksmų planą, supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;

 

16.2. informuoja mokyklos vadovą apie esamą situaciją.

 

17. Mokiniui pasityčiojus iš administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti mokyklos vadovą, kuris imasi „Ateities“ mokyklos tvarkos apraše  ir kituose mokyklos dokumentuose numatytų veiksmų.

 

18. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui ar kitam darbuotojui pasityčiojus iš mokinio asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti mokyklos vadovą, kuris imasi mokyklos tvarkos apraše  ir kituose mokyklos dokumentuose numatytų veiksmų.

 

19. Mokyklos vadovas, sužinojęs apie mokyklos darbuotojo patiriamas patyčias arba mokyklos darbuotojo tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių, numatytų Vilniaus „Ateities“ mokyklos tvarkos apraše.

 

 20. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius mokykloje teikiama švietimo pagalbos specialistų ar pedagogų pagalba.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokiniu ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.

        ___________________________________