Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

Projektas „Kokybės krepšelis“

 

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

 

Vilniaus „Ateities“ mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojame projekte „Kokybės krepšelis“.

 

Projektas parengtas, vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

 

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Projekto veiklų aprašymas

 

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:

 

I – 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas);

 

II – 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką.

 

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

 

 

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

 

Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

 

Dalyvaudama projekte, mokykla parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.

 

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/

 

2022 m. vasario 22 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stručkienė ir dorinio ugdymo mokytojas R. Sinkevič Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-179-01-0001 renginyje „Mokyklų gerosios patirties pristatymas“ pristatė Vilniaus „Ateities“ mokyklos sėkmės istoriją „Mokymosi bendradarbiaujant strategijos taikymo rezultatai vaikams“. Renginį moderavo Kristina Dzeventlauskienė ir Vida Kamenskienė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkės.

 

Vilniaus „Ateities“ mokyklos veiklos tobulinimo ataskaita