Tel./faks +370 5 247 8447
S. Stanevičiaus g. 98, LT-07103 Vilnius
El. p. rastine@ateities.vilnius.lm.lt
Kraunasi...

PUG aprašas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

l. e. p. direktorės 2020-12-22 d.

įsakymu V-125

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V- 674 redakcija).

 

2. Tvarkos aprašas nustato bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą Vilniaus „Ateities“ mokykloje (toliau – Mokykloje).

 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO REIKALAVIMAI

 

4. Priešmokyklinis ugdymas:

 

4.1. yra privalomas ir pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;

 

4.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 „Dėl  vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija), bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai;

 

4.3. vykdomas pagal programą, kurios minimali trukmė – 640 valandų (priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis – 33 valandos per savaitę tiesioginio darbo su vaikais);

 

4.4. prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi – gegužės 31 d.;

 

4.5. vyksta penkias dienas per savaitę;

 

4.6. atostogos organizuojamos pagal Mokyklos pradinio ugdymo programos ugdymo plane nustatytą mokinių atostogų laiką;

 

4.7. priešmokyklinio ugdymo grupėje nustatytų atostogų metu priešmokyklinė ugdomoji veikla nevykdoma;

 

4.8. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neatvykti priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdomąją veiklą;

 

4.9. paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų vaikų gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, vaikai į mokyklą gali neatvykti;

 

4.10. priešmokyklinės grupės darbo laikas nuo 8.00 val. iki 14.30 val.

 

5. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė (toliau – Grupė).

 

6. Grupės darbo/veiklos ypatumų visuma – ugdymo vieta, trukmė (per mėnesį, savaitę, parą), teikiamos paslaugos vaikui (švietimo pagalba ir kita), ugdomoji kalba, mokytojų (priešmokyklinio ugdymo pedagogo, priešmokyklinio ugdymo meninio ugdymo pedagogo, priešmokyklinio fizinio lavinimo pedagogo ir kitų) ir kitų specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo), dirbančių grupėje, skaičius yra vadinama priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliu (toliau – Modelis).

 

7. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas (ne ilgesnis nei vieneri metai, išskyrus atvejus, nustatytus tvarkos aprašo 3.6 punkte), sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

 

8. Mokyklai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) pasirašius mokymo sutartį tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ugdymo įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į ugdymo įstaigą, nedelsiant turi informuoti ugdymo įstaigą).

 

9. Vaiko lankomumas yra žymimas TAMO dienyne.

 

10. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

 

11. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, programa yra pritaikoma vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

12. Grupėje, kurioje pritaikius programą ugdosi vaikai, turintys didelių ir (ar) labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

 

13. Grupėje vaikų skaičius neviršija  Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“  (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija) (su vėlesniais pakeitimais), nurodyto vaikų skaičiaus.

 

III SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

      

14. Mokykla:

 

14.1. organizuoja priešmokyklinį ugdymą pagal modelį: grupės ugdymo vieta – Vilniaus „Ateities“ mokykla; grupės veiklos trukmė – 6 val. 30 min. per dieną; grupėje vykstantį ugdymą reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bendroji programa ir konkrečiai grupei parengtas grupės ugdomosios metų veiklos planas; ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai; pabrėžiamas būtinų priešmokyklinio amžiaus vaikams kompetencijų ugdymas, o ne specifinės žinios ar siauri mokėjimai (pavyzdžiui, mokymas rašyti raides); maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20; grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

 

14.2. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą mokykloje;

 

14.3. pasirašius mokymo sutartį ją įregistruoja mokymo sutarčių registracijos žurnale;

 

14.4. po mokymo sutarties pasirašymo vaiką įregistruoja mokinių registre nurodant pirmąją mokinio ugdymosi dieną. Iš mokinių registre sukauptų duomenų – mokinio vardas ir pavardė; asmens kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio ugdymosi diena); namų adresas; grupė, į kurią mokinys atvyko; mokymosi programa; mokymosi forma ir organizavimo būdas; sutarties informacija; grupė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo apie išvykimą data ir numeris; ugdymo įstaiga, į kurią mokinys išvyko ugdytis/mokytis, – automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas mokinių abėcėlinis žurnalas;

 

14.5. mokinių abėcėliniame žurnale mokinių pavardes ir vardus surašo abėcėlės tvarka. Registracijos numeriai kasmet pradedami nuo 1. Informacija atnaujinama, jei pasikeičia mokinio gyvenamosios vietos adresas, vardas arba pavardė, o buvęs įrašas išsaugomas;

 

14.6. nustato ugdomosios veiklos planavimo, pasiekimų vertinimo formas ir jų parengimo terminus.

 

15. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, dirbantis grupėje:

 

15.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal programą, atsižvelgdamas į pasirinkto modelio ypatumus, individualius vaikų poreikius. Priešmokyklinio ugdymo procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai visą modelyje nustatytą laiką. Ugdomąją veiklą planuoja pagal mokyklos nustatytą formą (aprašo 1 priedas);

 

15.2. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, yra susipažinęs su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai–antrai klasei;

 

15.3. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 „Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ .

 

15.4. per 4 savaites nuo programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir aptaria jį su tėvais (globėjais) (aprašo 2 priedas);

 

15.5. įgyvendinęs programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojui (aprašo 3 priedas);

 

15.6. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su švietimo pagalbos specialistu (-ais), dirbusiu (-iais) su vaiku;

 

15.7. vaikų pažangą programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus;

 

15.8. atlieka kitus darbus, nurodytus jo pareigybės aprašyme.

 

16. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo nuolatinę priežiūrą, kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Programa finansuojama iš valstybės biudžeto, vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20  d.  nutarimo Nr. 812 redakcija) (su vėlesniais pakeitimais) savivaldybės biudžeto, rėmėjų ir kitomis lėšomis.

 

18. Priešmokyklinio ugdymo tvarka bendru sutarimu esant reikalui gali būti koreguojama ir tobulinama.

 

1 PRIEDAS. ILGALAIKIS UGDOMOSIOS VEIKLOS METŲ PLANAS

 

2 PRIEDAS. VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS

 

3 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) REKOMENDACIJA

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą